2021 m. vasario 25 d.

Vadovaudamiesi atsakingo valdymo principu, viešojo administravimo subjektai privalo teikti asmenims efektyvią pagalbą

Seimo kontrolierius atliko skundo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) tarnautojų veiksmų, ignoruojant netinkamą aptarnavimą valstybės įmonėje Registrų centras, pažeidžiant teisę į tinkamą viešąjį administravimą.

Pareiškėja turėjo pateikti juridinių asmenų registro tvarkytojui (Registrų centrui) metinę ataskaitą, užpildydama elektroninio formato rinkinį „Labdaros ir paramos fondų, asociacijų metinės ataskaitos forma“, kartu pateikdama Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintos formos užpildytą ir patvirtintą metinę ataskaitą. Po nesėkmingų bandymų pateikti dokumentus Registrų centro informacinėje sistemoje, pareiškėjos atstovas Konsultacijų centro portale kreipėsi, nurodydamas, kad sistema neveikia, ataskaitų teikimas sudėtingas, nes jau aštuonis kartus techniškai nepavyko pateikti dokumentų.

Registrų centro Konsultacijų centro portale pareiškėjos atstovui atsakyta, paneigiant teiginį dėl neveikiančios sistemos, pažymint, kad kiti subjektai sėkmingai yra pateikę ataskaitas; neaišku, kokių veiksmų sistemoje nepavyksta atlikti; nurodyta, kad siekiant atsakingų specialistų pagalbos, reikalingas problemos aprašymas (kur ir kokie veiksmai atliekami, koks klaidos pranešimas ar dialogo langai rodomi sistemoje ir pan.).

Dėl netinkamo Registrų centro aptarnavimo, nesuteikiant realios pagalbos ataskaitų teikimo klausimu, pareiškėja raštu kreipėsi į Ministeriją, kuriai pavesta įgyvendinti Registrų centro savininko teises ir pareigas.

Kreipimesi pareiškėja nurodė, kad nėra galimybės prisiskambinti Registrų centro telefonu, o Konsultacijų centro atsakymas – nesusipratimas.

Pareiškėja nurodė, kad Registrų centras nepagrįstai nesudaro galimybės pelno nesiekiantiems ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims, pasirinkusiems supaprastintą buhalterinę apskaitą, metinę ataskaitą teikti pagal tvarką, patvirtintą 2018 m. gruodžio 18 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-443. Pareiškėja akcentavo, kad nevykdydamas šio įsakymo, neteikdamas elektroniniu būdu šios formos visuomeninėms institucijoms, Registrų centras elgiasi biurokratiškai, kurdamas nereikalingas sistemas.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad iš Registrų centro portale pateikto atsakymo nematyti, kad pareiškėjai būtų buvusi pasiūlyta efektyvi pagalba, pranešus apie techninius sunkumus, teikiant dokumentus elektronine forma interaktyviai. Iš pareiškėjos pranešimo apie 8 kartus nepavykusį bandymą techniškai pateikti dokumentus turėjo būti akivaizdu, kad reikalinga reali specialistų pagalba, atliekant nustatytus veiksmus. Formalus atsakymas Registrų centro portale, pateikiant blanketinę nuorodą į Vartotojo vadovą, siūlant papildomai aprašinėti atliekamus veiksmus, nelaikytinas atsakingo valdymo principo įgyvendinimu.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje Registrų centras yra pripažintas viešojo administravimo subjektu (2015 m. kovo 5 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-835-502/2015). LVAT konstatavo, kad priimdamas administracinius sprendimus Registrų centras privalo dirbti rūpestingai ir veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų.

Asmenų aptarnavimo ir jų prašymų bei skundų nagrinėjimo Registrų centre taisyklėse nustatyta, kad asmuo, nesutinkantis su įmonės atsakymu į jo prašymą ir (ar) skundą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo numatyta tvarka ir terminais turi teisę skųsti atsakymą administracinių ginčų komisijai ar administraciniam teismui.

Registrų centro įstatuose nustatyta, kad už įmonės veiklos organizavimą atsakingas Registrų centro vadovas, organizuojantis kasdienę centro veiklą. Pareiškėjai nebuvo pateiktas Registrų centro vadovo atsakymas dėl netinkamai suteiktos aptarnavimo paslaugos įvertinimo, nurodant sprendimo ginčijimo galimybę ir tvarką. Šios informacijos nesuteikimas galėjo apriboti pareiškėjos teisę į teisminę gynybą.

Seimo kontrolierius konstatavo netinkamus Ministerijos tarnautojų veiksmus, nagrinėjant pareiškėjos skundą:
– pareiškėja nebuvo informuota apie skundo persiuntimą nagrinėti Registrų centrui;
– nenurodžius persiuntimo teisinio pagrindo, neaišku, kurie pareiškėjos skunde nurodyti klausimai buvo Ministerijos kompetencija, kurie priskirti centrui;
– Ministerijos atsakymas pateiktas, pažeidžiant teisės aktuose nustatytą 20 darbo dienų terminą;
– Ministerijos rašte nėra duomenų apie administracinės procedūros inicijavimą, gavus asmens skundą dėl realios pagalbos, susidūrus su techniniais sunkumais, nesuteikimo;
– Ministerijos rašte nėra informacijos apie priimtą administracinės procedūros sprendimą, kuriuo baigiama administracinė procedūra, nurodant tokio sprendimo apskundimo galimybę ir tvarką;
– atsakyme nei patvirtintas, nei paneigtas teiginys, kad nėra galimybės susisiekti su Registrų centro darbuotojais, nėra informacijos, ar pareiškėjai buvo suteikta reali pagalba, kad ataskaita už 2020 metus būtų pateikta, nėra įvertintas pareiškėjos siūlymas supaprastinti galiojančią sistemą.

Ministerijos tarnautojų veiksmais, gavus pareiškėjos kreipimąsi, buvo pažeista pareiškėjos teisė į tinkamą viešąjį administravimą, teisėtumo ir atsakingo valdymo principai bei galėjo būti apribota teisė į teisminę gynybą.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ne kartą pabrėžtą Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintą atsakingo valdymo principą, numatantį, kad valdžia tarnauja žmonėms.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad įstatymų leidėjas įpareigoja viešojo administravimo subjektus asmenų pateiktus skundus nagrinėti pagal kompetenciją, o atsakymus į prašymus parengti, atsižvelgiant į jų turinį. Išsamumo principas, kuriuo savo veikloje privalo vadovautis viešojo administravimo subjektai, reikalauja į prašymą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas prašymo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi, vertinant prašymo turinį. Viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi būti pagrįsti teisės aktų reikalavimais. Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytu subsidiarumo principu, viešojo administravimo subjektų sprendimai turi būti priimami ir įgyvendinami tuo viešojo administravimo sistemos lygiu, kuriuo jie yra efektyviausi.

Seimo kontrolierius rekomendavo Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai  užtikrinti konstatuotų pažeidimų pašalinimą, atliekant teisės aktuose nustatytus veiksmus, bei raštu pateikiant teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į pareiškėjos kreipimąsi; taip pat užtikrinti, kad Ministerijoje būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų į prašymą (skundą) pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą aiškų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, atsižvelgiant į prašymo (skundo) turinį.

Seimo kontrolierius rekomendavo Valstybės įmonės Registrų centras generaliniam direktoriui  atkreipti dėmesį į tai, kad gavus asmens pranešimą dėl techninių sunkumų, pildant dokumentus elektronine forma interaktyviai, formalus atsakymas su blanketine nuoroda į Vartotojo vadovą, siūlant papildomai aprašinėti atliekamus veiksmus, nelaikytinas atsakingo valdymo principo įgyvendinimu ir užtikrinti realios Registrų centro darbuotojų pagalbos suteikimą asmenims, susidūrusiems su techniniais sunkumais, pildant dokumentus elektronine forma interaktyviai.

Susijusios naujienos