2021 m. liepos 12 d.

Teisė gauti informaciją ir būti išklausytam, kai tai nereglamentuota teisės aktuose, negali būti apmokestinta

Asmenų, besikreipiančių telefonu į savivaldybių ir valstybės institucijas informacijos, konsultacijos, apmokestinimas (kai lėšos už skambučius tenka „tarpininkams“ – privatiems ryšio operatoriams) pažeidžia ne tik gero viešo administravimo principą, bet ir nesiderina su teisinės valstybės principu bei draudimu veikti ultra vires. Teisė gauti informaciją ir būti išklausytam, kai tai nereglamentuota teisės aktuose, negali būti apmokestinta. Viešojo administravimo subjekto pareiga informuoti ir suteikti galimybę pasisakyti teisėje kildinama iš gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Seimo kontrolieriai Augustinas Normantas ir Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl savivaldybės ir valstybės įstaigų galimai netinkamų veiksmų (neveikimo), susijusių su mokesčių taikymu asmenų skambučiams telefonu. Pareiškėjas skundėsi, kad, norint gauti dominančią informaciją arba konsultaciją (administracinę paslaugą) valstybės ar savivaldybės institucijose, paskambinus trumpuoju numeriu (skelbiamu institucijų svetainėse) už telefono skambutį reikia papildomai (ne pagal turimą planą, numatytą sutartyje su ryšių operatoriumi) mokėti: už sujungimą bei pokalbio minutes. Tuo, pareiškėjo nuomone, pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, tokios rinkliavos, jo nuomone, už savivaldybių ir valstybės institucijų teikiamą paslaugą (teikti informaciją) yra neteisėtos. 

Vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, administracinė paslauga – įstatymo nurodyta viešojo administravimo subjekto veikla, susijusi su dokumentų išdavimu ar informacijos teikimu. Valstybės ir savivaldybių institucijas teikti informaciją, konsultacijas, dokumentus įpareigoja galiojantys teisės aktai – Viešojo administravimo įstatymas, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas. Piliečių teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų atitinka viešojo administravimo subjekto pareigą teikti prašomą informaciją, t. y. suteikti administracinę paslaugą.

Atlikę tyrimą bei įvertinę aplinkybių visumą, Seimo kontrolieriai padarė išvadą, kad teisės kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas žodžiu, raštu, telefonu apmokestinimas teisės aktuose nėra numatytas ir negali būti taikomi jokie papildomi tarifai, nustatomi papildomi mokėjimai. Viešojo administravimo subjektų administracinių paslaugų (informacijos, dokumentų ir kita) teikimas, vadovaujantis gero administravimo principu, sudaro prielaidas konstitucinės nuostatos, jog valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, įgyvendinimui. Administracinių paslaugų asmenims teikimas neturi būti apsunkinamas (ribojamas) jokia forma, asmenims (nepriklausomai nuo socialinės, finansinės ar kitokios padėties) turi būti užtikrinama vienoda galimybė bet kada kreiptis į viešojo administravimo subjektą dėl informacijos, konsultacijos ir ją (jas) gauti. 

Seimo kontrolierių nuomone, kai siekdamos pasilengvinti savo funkcijų vykdymą ir pasirinkusios administracines paslaugas teikti telefoninio ryšio trumpuoju numeriu, skambučių valdymu (centru), valstybės ir savivaldybių įstaigos tam pasitelkia privačius ryšių operatorius (verslą), kurie taiko papildomus mokesčius skambinančiajam ir gauna lėšas už skambučius,  tokia valstybės ir savivaldybių įstaigų veikla nesiderina su gero administravimo principu.

Viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, o veikimas viršijant kompetencijos ribas (ultra vires) yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu. Viešojo administravimo subjektai jiems priskirtas teisės aktais funkcijas turi atlikti patys ir tinkamai, mokestį už teikiamas administracines paslaugas imti tik tuomet, jeigu tai numatyta teisės aktuose. Jeigu mokestis už administracinių paslaugų asmenims teikimą telefonu nenumatytas teisės aktuose, viešojo administravimo subjektai, savo funkcijų atlikimui besinaudojantys privačių ryšio operatorių paslaugomis, visų finansinių kaštų padengimo atsakomybę turi prisiimti patys, šios naštos neužkraudami piliečiams, kurie turi teisę gauti tinkamą administracinę paslaugą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos