2024 m. birželio 12 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija atliko Marijampolės savivaldybės mero potvarkio patikrinimą ir konstatavo – potvarkis laikytinas neteisėtu ir naikintinu

Į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierę Jolitą Miliuvienę kreipėsi Marijampolės savivaldybės kelių gatvių gyventojai nurodydami, kad greta jų atsikraustė nauji kaimynai, kurie jiems nuosavybės teise priklausančiame ūkiniame pastate pradėjo vykdyti autoserviso veiklą, kuri kelia triukšmą, teršia orą, trikdo rimtį. Pareiškėjai kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, po kurio laiko veikla buvo sustabdyta.

Tačiau Marijampolės savivaldybei išdavus statybą leidžiantį dokumentą ir asmeniui, vykdžiusiam autoserviso veiklą, pakeitus ūkinio pastato paskirtį į garažų paskirties, veikla vėl buvo atnaujinta. Kaip teigia pareiškėjai, statybą leidžiantis dokumentas negalėjo būti išduotas nepakeitus žemės naudojimo paskirties ir būdo. Savivaldybės meras priėmė potvarkį dėl žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir būdo pakeitimo ir taip atvėrė galimybes vykdyti autoserviso veiklą tarp gyvenamųjų namų, o tai turi įtakos greta gyvenančių žmonių teisėms ir teisėtiems interesams.

Pareiškėjai Seimo kontrolierės prašė padėti išspręsti problemą. Seimo kontrolierė, įvertinusi problemos esmę ir siekdama išsiaiškinti skunde nurodytas aplinkybes, tarpininkavo sprendžiant skunde keliamas problemas ir pagal kompetenciją kreipėsi į atsakingą instituciją – Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija). Seimo kontrolierė Inspekcijos pareigūnų prašė pagal kompetenciją išnagrinėti pareiškėjų skundo aplinkybes ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti motyvuotą atsakymą, išsamiai paaiškinant dėl keičiamos žemės sklypo pagrindinės naudojimo paskirties ir būdo, ar Savivaldybės veiksmai ir sprendimai dėl pakeistos žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo atitinka teisės aktų reikalavimus. 

Inspekcija, reaguodama į Seimo kontrolierės rekomendacijas, pateikė atsakymą ir informavo, kad atliko Savivaldybės mero potvarkio dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) žemės naudojimo būdo pakeitimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams teisėtumo patikrinimą ir administracinio sprendimo atitikties teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams patikrinimo aktu konstatavo, kad Savivaldybės mero potvarkis laikytinas neteisėtu ir naikintinu, nes priimtas pažeidžiant teisės aktų nuostatas. Inspekcija taip pat pažymėjo, kad per Teritorijų planavimo, statybos ir žemės naudojimo valstybinės priežiūros įstatyme nustatytą terminą imsis veiksmų, kad nustatytas pažeidimas būtų pašalintas teisės aktų nustatyta tvarka.

Susijusios naujienos