2023 m. gruodžio 7 d.

Tarpininkaujant Seimo kontrolierei buvo nustatyti nuteistojo lygtinio paleidimo tvarkos ir terminų pažeidimai bei imtasi veiksmų, kad kuo skubiau būtų sudaryta galimybė pasinaudoti teise į lygtinį paleidimą

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos Vilniaus kalėjimo pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai delsiant pakartotinai svarstyti klausimą dėl pareiškėjo lygtinio paleidimo.

Skunde pareiškėjas rašė, kad nutarimas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo jam buvo priimtas 2022 m. spalio 10 d. Nutarime buvo nustatyta galima pakartotinio svarstymo dėl pareiškėjo lygtinio paleidimo data – 2023 m. balandžio 6 d., tačiau pakartotinis svarstymas neįvyko net praėjus 9 mėnesiams ir 27 dienoms.

Reaguodama į skunde nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierė tarpininkavo sprendžiant problemą ir su rekomendacijomis kreipėsi į Lietuvos kalėjimų tarnybos direktorių.

Vertindama Skundo aplinkybes Lietuvos kalėjimų tarnyba nustatė, kad 2022 m. spalio 6 d. Lygtinio paleidimo iš pataisos namų komisijos posėdyje buvo svarstytas klausimas dėl lygtinio paleidimo pareiškėjui taikymo, 2023 m. spalio 10 d. priimtas nutarimas dėl lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos netaikymo nuteistajam, jam nustatytos socialinės reabilitacijos ir (ar) nusikalstamo elgesio rizikos mažinimo rekomendacijos (tarp kurių – nedaryti teisės aktų pažeidimų), jų įvykdymo terminas bei pakartotinio galimo svarstymo dėl lygtinio paleidimo, įvykdžius komisijos rekomendacijas, terminas – 2023 m. balandžio 6 d. Bausmės atlikimo metu pareiškėjui už draudimo nuteistiesiems vartoti alkoholinius gėrimus ar jų surogatus, narkotines, psichotropines ar kitokias psichiką veikiančias medžiagas arba toksines priemones pažeidimą buvo skirta nuobauda – 2 paros izoliacijos. Drausminė nuobauda pradėta vykdyti 2023 m. vasario 17 d., baigta vykdyti – 2023 m. vasario 19 d. Atsižvelgiant į minėtą faktą ir vadovaujantis LR BVK 82 str. 5 d., galimas pakartotinio svarstymo dėl lygtinio paleidimo taikymo pareiškėjui terminas turėjo būti ne anksčiau 2023 m. gegužės 19 d.

LKT pripažino, kad įstatyme nustatyta imperatyvi norma, pagal kurią laisvės atėmimo vietų įstaiga privalo nustatytais terminais teikti nuteistojo, atitinkančio nustatytus reikalavimus, dokumentinę medžiagą dėl lygtinio paleidimo taikymo / netaikymo nuteistam asmeniui Lygtinio paleidimo komisijai, pažeista, kadangi nėra duomenų, jog Lygtinio paleidimo komisija svarstė lygtinio paleidimo pareiškėjui taikymą. Atsižvelgiant į tai, Vilniaus kalėjimo administracijai pasiūlyta skubos tvarka teikti nuteistojo dokumentus Lygtinio paleidimo komisijai svarstyti lygtinio paleidimo taikymą / netaikymą pareiškėjui laikantis teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad nuteistojo dokumentai būtų parengti laiku ir pateikti Lygtinio paleidimo komisijai teisės aktuose nustatyta tvarka. Taip pat pasiūlyta, kad kalėjimo veikloje būtų laikomasi gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, ir kuris reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų.

Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, spręstina, kad tarpininkaujant Seimo kontrolierei buvo nustatyti lygtinio paleidimo tvarkos ir terminų pažeidimai ir imtasi veiksmų, kad kuo skubiau pareiškėjui būtų sudaryta galimybė pasinaudoti teise į lygtinį paleidimą.

Susijusios naujienos