2021 m. gruodžio 8 d.

Sustiprintas dėmesys gestų kalbos vertimo paslaugų užtikrinimui

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucijos 73 straipsnį, į tai, kad net ir ekstremalios situacijos sąlygomis demokratinėje bei teisinėje valstybėje žmogaus teisės yra aukščiausia vertybė, kurios apsauga bet kokiomis sąlygomis turi ne tik būti, bet ir išlikti valstybės prioritetas, kad bet kokie žmogaus teisių varžymai net ir esant ekstremaliai situacijai turėtų būti vykdomi imperatyviai vadovaujantis teisės viršenybės principu, Konstitucija, Lietuvoje galiojančiais įstatymais, laikantis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje (Neįgaliųjų teisių konvencija), siekdamas skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, prižiūrėti, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms, 2021-0218 sprendimu (Sprendimas) pradėjo tyrimą savo iniciatyva, siekiant išnagrinėti 2021-02-10 interneto portale www.lrytas.lt paskelbtame straipsnyje „Klausos negalią turintys žmonės ligoninėse lieka siaubingoje situacijoje: atskleidė labai rimtą bėdą“ (Straipsnis) nurodytas aplinkybes (į „gydymo įstaigą patekęs klausos negalią turintis žmogus ligoninėje mirė vienui vienas, nes ligoninė nesugebėjo užtikrinti gestų kalbos vertimo paslaugų“, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) „tikina, kad ligoninės turėtų užtikrinti tokią galimybę, tačiau kontroliuoti jų negali“).

Atlikęs tyrimą Seimo kontrolierius konstatavo, kad nagrinėjamu atveju SAM pareigūnai ėmėsi priemonių, kad būtų patikrintos Straipsnyje nurodytos aplinkybės (pavedė Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybaiprie SAM (AT) atlikti  išsamų tyrimą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientui su kurtumo negalia (Pacientas) teikimo atlikimo). Tačiau pažymėtina, kad SAM negavus informacijos, kurioje konkrečioje sveikatos priežiūros įstaigje (SPĮ) galimai įvyko Straipsnyje nurodyti įvykiai, kurio Paciento teisės gauti informaciją apie SPĮ teikiamas paslauga, galimai buvo pažeistos, buvo pripažinta, kad šiuo atveju SAM pareigūnai neturėjo galimybės atlikti galimo konkretaus Paciento teisių pažeidimo tyrimo (dėl duomenų nepakankamumo).

Svarbu pažymėti, kad SAM pareigūnai, siekdami užtikrinti efektyvų Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatų sveikatos srityje įgyvendinimą, atnaujino Neįgaliųjų sveikatos priežiūros politikos grupę, į kurią įtraukė ir Lietuvos kurčiųjų draugijos (Draugija) atstovą, šio tyrimo metu ėmėsi papildomų priemonių Pacientų teisės gauti informaciją teisiniam reglamentavimui tobulinti, t. y., nustatė  bendrųjų ir specializuotų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio bei tretinio lygio paslaugų teikimo Pacientams  sąlygas, bendrųjų ir specializuotų vaikų ir suaugusiųjų chirurgijos stacionarinių antrinio bei tretinio lygio paslaugų teikimo Pacientams sąlygas (lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugų prieinamumo užtikrinimo tvarką: 1) turi būti užsakomos lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos elektroniniu paštu ar telefonu, nuotolinio ryšio priemonėmis – vaizdo ir garso ryšių priemonėmis (įskaitant programinę įrangą, bendravimo platformas ir kt.) ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijomis, kurios gali būti naudojamos teikiant lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas, kai paslaugos teikėjas ir paslaugos gavėjas yra skirtingose vietose tuo pačiu laiku; turi būti sudaromos sąlygos Pacientui pasikviesti lietuvių gestų kalbos vertėją, jei asmuo nemoka lietuvių gestų kalbos, turi būti sudaroma galimybė bendrauti su Pacientu raštu; 2) turi būti SPĮ vadovo patvirtintas ir viešai skelbiamas dokumentas, nustatantis informacijos apie teisę gauti lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugas skelbimo ir šių paslaugų organizavimo bei užtikrinimo Pacientams tvarką, kurioje būtų numatytos SPĮ ir Paciento teisės ir pareigos ir aprašyti nuoseklūs lietuvių gestų kalbos vertimo paslaugos organizavimo ir teikimo veiksmai.“

Seimo kontrolierius, atsižvelgęs į tai, kad siekiant užtikrinti pacientų su klausos negalia teises, tikslinga tioliau tobulinti nagrinėjamos srities teisinį reglamentavimą, būtina vykdyti šių teisės aktų laikymosi stebėseną ir patikrinimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui rekomendavo priimti sprendimus dėl Ministro 2014-01-27 įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ patvirtintų dokumentų formų, pvz., formos Nr. 025/a „Ambulatorinė asmens sveikatos istorija“ keitimo, taip pat priimti sprendimus dėl AT nurodytų problemų, susijusių su asmens duomenų apsauga (pvz., kai informacija apie pacientą gali būti suteikta neturint paciento sutikimo ir / arba kt.), sprendimo, pagal kompetenciją imtis priemonių, kad būtų užtikrinta SAM teisės aktų, reglamentuojančių informacijos teikimo pacientams su klausos negalia tvarką, stebėsena ir jų laikymosi patikrinimai.

Seimo kontrolierius taip pat pateikė rekomendaciją Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrui – pagal kompetenciją imtis priemonių, kad būtų parengtas gestų kalbos vertimo paslaugų teikimo tvarkos aprašas (2021-11-25 pažyma Nr. 4D-2021/1-233).

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos