2021 m. spalio 15 d.

Susirūpinta nuovažų į sklypus įrengimo teisinio reglamentavimo tobulinimu

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos (toliau vadinama ir – Kelių direkcija arba Direkcija) veiklos (neveikimo), vykdant kelio Mikutaičiai–Vertimai (Nr. 1705) remonto darbus panaikinus įvažiavimus (neįrengiant naujų) į pareiškėjo žemės sklypus bei nenagrinėjant jo prašymo.

Seimo kontrolierius, įvertinęs skundo problemą, nusprendė tarpininkauti ir raštu kreipėsi į Susisiekimo ministeriją prašydamas: išnagrinėti skunde nurodytas aplinkybes, atkreipiant dėmesį į tai, kad Kelių direkcija yra valstybės įmonė, kurios veikla turėtų būti orientuota į žmones, kuriant pridėtinę vertę visuomenei; išsiaiškinti skundo situaciją dėl panaikintų įvažiavimų į pareiškėjo žemės sklypus bei imtis priemonių atstatyti galimai pažeistas pareiškėjo teises ir tesėtus interesus, kad pareiškėjas galėtų tinkamai naudotis žemės sklypais; imtis priemonių užtikrinti, kad Kelių direkcija bendradarbiautų su žemės sklypų, kurie yra prie remontuotinų kelių, savininkais ir teiktų jiems informaciją, paaiškinimus dėl vykdomų kelio remonto darbų, teiktų atsakymus į pateiktus prašymus.  

Susisiekimo ministerija pateikė atsakymą, kuriuo informavo, kad pareiškėjas informuotas apie galimus sprendimo būdus, sprendžiant nuovažos klausimą. Kartu Ministerija  paaiškino, kad nuovažos nuo valstybinės reikšmės rajoninių automobilių kelių gali būti įrengiamos ne dažniau kaip kas 100 metrų kiekvienoje kelio pusėje ir tik tada, kai nėra kitų techninių ir teisinių patekimo (įvažiavimo ir išvažiavimo) būdų į šalia kelio esančius ar planuojamus objektus. Tais atvejais, jei jos nėra numatytos naujai rengiamuose kelio tiesimo, rekonstravimo ar remonto teritorijų planavimo dokumentuose ar techniniuose projektuose, nuovažos įrengiamos ūkinių objektų ar transporto aptarnavimui ir eismo dalyviams skirtų paslaugų statinių savininkų lėšomis. Paaiškino, kad NTR nėra užfiksuotos nuovažos patekimui į skunde nurodytus žemės sklypus, todėl ir susiklostė tokia situacija ir nebuvo numatyta kelio kapitalinio remonto projekte.

Kelių direkcija raštu informavo pareiškėją apie sąlygas, kuriomis galėtų būti įrengta nuovaža į pareiškėjui priklausančius žemės sklypus. Pasiūlė galimybe įrengti šią nuovažą pasinaudoti, kol vykdomi valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1705 Mikutaičiai I–Vertimai kapitalinio remonto darbai. Tuo atveju, jeigu pareiškėjas nesutinka šią nuovažą įrengti savo lėšomis, siūloma patekimą į pareiškėjui priklausančius žemės sklypus organizuoti per gretimus žemės sklypus, atitinkamai pakeitus jų servitutus.

Susisiekimo ministerija, atsižvelgdama į padažnėjusius asmenų skundus, susijusius su nuovažų įrengimu, sudarė darbo grupę nuovažų įrengimo teisinio reglamentavimo tobulinimo klausimams nagrinėti. Jos posėdyje nuspręsta peržiūrėti atitinkamas kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ ir STR nuostatas ir pasiūlyta Kelių direkcijai nuolat atlikti nuovažų inventorizavimą, informuoti sklypų savininkus apie kelio rekonstrukciją, apie nelegaliai ar netinkamai įrengtas nuovažas, teikti siūlymus sklypų savininkams dėl nuovažų įteisinimo galimybių, atsižvelgiant teisės aktų nuostatas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos