2021 m. balandžio 6 d.

Suimtųjų ir nuteistųjų teisė į tinkamą asmens higieną privalo būti užtikrinta

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą dėl Šiaulių tardymo izoliatoriuje suimtiesiems neužtikrinamos galimybės po sporto papildomai pasinaudoti dušu.

Suimtieji ir nuteistieji turi teisę į saugią gyvenamąją aplinką, kurią, be kita ko, užtikrina higienos reikalavimų laikymasis. Higienos reikalavimų turi laikytis tiek pati laisvės atėmimo įstaiga, tiek suimtieji / nuteistieji.

Pažymėtina, kad pareiga sudaryti sąlygas suimtiesiems / nuteistiesiems palaikyti asmeninę higieną tenka laisvės atėmimo įstaigai, t. y., ji turi užtikrinti, kad suimtieji / nuteistieji turės tinkamas sąlygas nusiprausti. Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, suimtiesiems ir nuteistiesiems turi būti sudaromos sąlygos ne rečiau kaip kartą per savaitę pasinaudoti dušu.

Tinkamos higienos laisvės atėmimo vietose užtikrinimas yra viena iš Europos žmogaus teisių konvencijos 3 straipsnio nuostatų laikymosi sąlygų.

Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnų teigimu, jie vadovaujasi Suimtųjų ir nuteistųjų vedimo laiko sanitariniam švarinimui grafiku bei kitais teisės aktais, kuriuose reglamentuota, kad suimtiesiems turi būti suteikta galimybė ne rečiau kaip kartą per savaitę pasinaudoti pirtimi arba dušu.

Pažymėtina, kad, pagal Europos kalėjimų taisyklių 19.4 punktą, kiekvienas kalinys turėtų galėti praustis klimatines sąlygas atitinkančioje temperatūroje, jei įmanoma, kiekvieną dieną, tačiau ne rečiau kaip du kartus per savaitę (arba dažniau, jei reikalinga). Tai reiškia, kad, esant objektyvioms priežastims, laisvės atėmimo vietoms tenka pareiga sudaryti sąlygas suimtiesiems / nuteistiesiems pasinaudoti dušu tiek kartų, kiek tai yra reikalinga, kad būtų užtikrinti higienos reikalavimai.

Pagal kartu su ŠTI atsakymu pateiktą suimtųjų ir nuteistųjų vedimo laiko sanitariniam švarinimui grafiką nustatyta, kad įstaigoje laikomi asmenys dušu gali pasinaudoti pirmadieniais–penktadieniais nuo 8 iki 11.30 val. ir nuo 12.30 iki 16.30 val. (penktadieniais – iki 15.15 val.).

Toks vidaus teisinis reglamentavimas Seimo kontrolieriui kelia pagrįstų abejonių: kodėl grafike yra numatytas toks konkretus laikas, kodėl praustis skirto laiko negalima pailginti ir / arba pakeisti, susiejant su suimtųjų ir nuteistųjų realiu poreikiu nusiprausti po sporto užsiėmimų?

Seimo kontrolieriaus nuomone, šiame grafike nustatytas laikas praustis yra patogus tik tardymo izoliatoriuje dirbantiems pareigūnams, bet netenkinantis suimtųjų / nuteistųjų realaus poreikio palaikyti tinkamą asmens higieną.

Seimo kontrolieriaus vertinimu, administracija turėtų stengtis padėti suimtiesiems / nuteistiesiems palaikyti kuo efektyvesnę asmeninę higieną, sudaryti palankesnes sąlygas kuo dažniau pasinaudoti dušu, kad būtų užtikrintos asmenų teisės ir higienos normų bei Europos kalėjimų taisyklių reikalavimai.

Skundo tyrimo metu Šiaulių tardymo izoliatoriaus pareigūnai pripažino, kad nesudaro jų įstaigoje esantiems asmenims galimybės praustis dažniau nei vieną kartą per savaitę, nes neturi šiam poreikiui patenkinti reikalingo skaičiaus dušinių ir negali jų įrengti, kadangi tardymo izoliatoriaus pastatas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registrą; būtų reikalinga atlikti pastatų rekonstrukciją ir patalpų kapitalinį remontą; suimtieji / nuteistieji turi galimybę apsiprausti savo kamerose.

Seimo kontrolierius tokią pareigūnų poziciją įvertino kritiškai, nes:
– Seimo kontrolierius jau ne kartą yra gavęs skundų dėl nesudaromų sąlygų papildomai nusiprausti po dušu Šiaulių tardymo izoliatoriuje ir nėra duomenų, kad pareigūnai apskritai būtų ėmęsi priemonių spręsti nepakankamo dušinių skaičiaus klausimą arba / ir organizuoti įstaigos darbą taip, kad į esamas dušines įstaigoje laikomi suimtieji / nuteistieji būtų nuvedami dažniau, pvz., po sporto užsiėmimų;
– dalies kūno apiprausimas kamerose šaltu vandeniu negali būti prilyginamas viso kūno prausimui duše, nes tai neužtikrina tinkamo asmens higienos palaikymo, ypač atsižvelgiant į Lietuvos klimatines sąlygas;
– ne visais atvejais objektyvios priežastys (pavyzdžiui, būtinybė nusiprausti po sporto užsiėmimų), kai būtina pasinaudoti dušu, sutaps su asmens atvykimu į tardymo izoliatorių, kai asmeniui siūloma papildomai pasinaudoti dušu, todėl išlieka nepagrįstai didelė tikimybė, kad susiklosčius tam tikroms aplinkybėms nebus užtikrinamas tinkamas higienos reikalavimų laikymasis.

Visos šios aplinkybės leidžia teigti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus administracija neužtikrina įstaigoje esantiems suimtiesiems / nuteistiesiems sąlygų palaikyti švarą ir asmens higieną.

Todėl, Seimo kontrolieriaus nuomone, būtų tikslinga peržiūrėti galiojantį teisinį reguliavimą ir nustatyti, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje laikomiems asmenims būtų leidžiama pasinaudoti dušu po sporto, taip pat sudarytos sąlygos nusiprausti duše dažniau nei vieną kartą per savaitę.

Seimo kontrolierius Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomendavo imtis priemonių ir apsvarstyti galimybę keisti suimtųjų ir nuteistųjų vedimo sanitariniam švarinimui grafiką taip, kad būtų suteikta papildoma galimybė nusiprausti po sporto, taip pat sudarytos sąlygos nusiprausti duše dažniau nei vieną kartą per savaitę.

Kitas pareiškėjas nurodė, kad ir Marijampolės pataisos namų administracija neaprūpina higienos priemonėmis, dušo patalpose esantys šampūno dozatoriai visada tušti, pareigūnai duoda tik rankų prausiklį, todėl negali tinkamai rūpintis asmens higiena, neleidžiama nusiprausti po užsiėmimų sportu, pažaidus krepšinį.

Šio skundo tyrimo metu buvo patvirtinta, kad Marijampolės PN administracija ne visada pildo dušuose esančius šampūno dozatorius, kaip tai numatyta Laisvės atėmimo vietose laikomų asmenų materialinio buitinio aprūpinimo tvarkos apraše, o teiginių, kad prausimosi priemonės išduodamos asmeniškai kiekvienam nuteistajam, Marijampolės PN administracija nepagrindė, todėl buvo konstatuota, kad pareiškėjo teisė į tinkamą asmens higieną buvo pažeista.

 Vadovaujantis Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatomis ir Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau vadinama – CPT) teiktomis rekomendacijomis, teisinis reglamentavimas, kai užimtumo priemonė priešpriešinama poreikiui tinkamai laikytis asmens higienos, pažeidžia žmogaus teisę į tinkamas ir žmogaus orumą nežeminančias laikymo sąlygas. Seimo kontrolierius atkreipė Marijampolės PN administracijos dėmesį, kad įstaigoje laikomiems nuteistiesiems turėtų būti sudaroma galimybė pasinaudoti dušu po kiekvieno užsiėmimo aktyvia sporto veikla, taip pat sudarytos sąlygos nusiprausti duše dažniau nei vieną kartą per savaitę.

Seimo kontrolierius rekomendaciją pateikė ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministrei, siūlydamas apsvarstyti teisinio reglamentavimo tobulinimo galimybę, užtikrinant nuteistųjų teisę į tinkamą asmens higieną ir galimybę praustis duše ne rečiau nei du kartus per savaitę, kaip tai rekomenduojama Europos kalėjimų taisyklėse.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos