2020 m. gruodžio 30 d.

Sprendimas neprekiauti viešojo transporto popieriniais bilietais Vilniaus mieste priimtas viršijant įgaliojimus; juo pažeista keleivių teisė laisvai pasirinkti

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo), vykdant priskirtas funkcijas, susijusias su teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą vietiniais maršrutais, įgyvendinimu savivaldybės teritorijoje, viešąsias keleivių vežimo paslaugas teikiančių subjektų veiklos priežiūra bei kontrole.

Seimo kontrolierė tyrimą savo iniciatyva pradėjo atsižvelgusi į tai, jog iš visuomenės informavimo priemonių (Savivaldybės įmonės „Susisiekimo paslaugos“ (toliau vadinama – Įmonė) interneto tinklalapio www.vilniustransport.lt) nustatė, kad Įmonė neprekiauja popieriniais bilietais, o keleiviams rekomenduojama planuoti savo keliones viešuoju transportu įsigijant elektroninius (skaitmeninius) bilietus (naudojantis m.Ticket arba Trafi išmaniosiomis programėlėmis, pildant Vilniečio kortelę e. pinigais (e. bilietais)).

Seimo kontrolierė akcentavo, kad pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintose Keleivių ir bagažo vežimo Vilniaus miesto savivaldybės viešuoju transportu taisyklėse (toliau vadinama – Taisyklės) įtvirtintą ir šiuo metu galiojantį teisinį reglamentavimą, keleivio bilietai iš esmės yra dviejų formų – popieriniai ir elektroniniai (skaitmeniniai).

Tyrimo metu nustatyta, kad prekyba popieriniais bilietais Įmonėje buvo sustabdyta nuo 2020-03-17, atsižvelgiant į sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendaciją neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse ir vadovaujantis savivaldybės administracijos 2020-03-13 raštu, kuriuo kreiptasi į Įmonę, nurodant atsisakyti popierinių bilietų pardavimo transporto priemonėse.

Seimo kontrolierė tyrimo išvadose akcentavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius savo kreipimosi raštais negali pakeisti, sustabdyti, panaikinti savivaldybės tarybos priimtų sprendimų (nagrinėjamu atveju – Taisyklių nuostatų, taip pat ir tų, kurios susijusios su keleivių teise įsigyti popierinius bilietus) galiojimo. Savivaldybės administracijos direktorius, raštu nurodydamas Įmonei neprekiauti transporto priemonėse popieriniais bilietais iš vairuotojo, peržengė savo kompetencijos ribas, veikė ultra vires (viršijo jam kaip savivaldybės administracijos direktoriui suteiktus įgaliojimus).

Seimo kontrolierė akcentavo, kad Taisykles savo sprendimu patvirtino savivaldybės taryba, tai savivaldybės tarybos kompetencijai ir priskirtina spręsti, ar sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo rekomendaciją neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse įgyvendinti, ar ne, ir, jeigu įgyvendinti, tai kokiu būdu.

Savivaldybės administracija neteikė savivaldybės tarybai siūlymo nei dėl pirmiau minėtos rekomendacijos įgyvendinimo, nei dėl Taisyklių pakeitimų, susijusių su popierinių bilietų prekyba.

Seimo kontrolierė tyrimo išvadose pažymėjo, kad sustabdžius popierinių bilietų prekybą viešojo transporto priemonėse, tačiau nepatikslinus su tuo susijusio Taisyklėse įtvirtinto teisinio reglamentavimo, keleiviai turėjo (turi šiuo metu) pagrįstą lūkestį, kad galės pasirinktinai įsigyti tiek popierinius bilietus, tiek ir elektroninius (skaitmeninius) bilietus.

Be to, savivaldybės administracija tyrimo metu Seimo kontrolierei nepagrindė savo pozicijos, kodėl nuo 2020-03-17 sustabdžius popierinių bilietų prekybą iš vairuotojo nebuvo galima (nėra galima šiuo metu) minėtais bilietais prekiauti kitose platinimo vietose (pavyzdžiui, kaip yra prekiaujama Vilniečio kortele ir yra galimybė ją papildyti elektroniniais bilietais). Tokia galimybė net nesvarstyta.

Seimo kontrolierė pabrėžė, kad keleivio bilieto formos pasirinkimo laisvė ypač aktuali vyresnio amžiaus ir (arba) mažesnes pajamas turintiems asmenims, kadangi dėl galimos įgūdžių naudotis informacinėmis technologijomis (išmaniaisiais telefonais ir jų programėlėmis m.Ticket, Trafi) ir (arba) lėšų įsigyti išmanųjį telefoną stokos šie asmenys negali, nenori įsigyti elektroninio (skaitmeninio) viešojo transporto bilieto. Ši pasirinkimo teisė ir galimybė įsigyti važiavimo bilietą be papildomų išlaidų (nereikalaujant įsigyti (turėti) Vilniečio kortelę ar išmanųjį įrenginį) itin svarbi mažesnes pajamas turintiems, socialiai remtiniems asmenims.
    
Seimo kontrolierė tyrimo išvadose konstatavo, kad yra pažeidžiama keleivių teisė laisvai pasirinkti, kokios formos bilietą – popierinį ar elektroninį, – įsigyti, nors šios bilietų formos įtvirtintos Kelių transporto kodekso 20 straipsnio 1 dalyje, Taisyklių 4.1, 4.12 punktuose.

Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmus, vykdant jiems teisės aktais pavestas funkcijas, susijusias su teisės aktų, reglamentuojančių keleivių vežimą vietiniais maršrutais, įgyvendinimu savivaldybės teritorijoje, Įmonės veiklos priežiūros (kontrolės) atlikimu, Seimo kontrolierė tyrimo atveju įvertino kaip nepakankamus, juose įžvelgus biurokratizmo, piktnaudžiavimo požymių, sietinų su Vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 1, 7 punktų, 30 straipsnio 2 dalies 6 punkto, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo, atsakingo valdymo, teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių, naujovių ir atvirumo permainoms, įstatymo viršenybės, nepiktnaudžiavimo valdžia, savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, gero administravimo principų pažeidimu.

Seimo kontrolierė rekomendavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui, atsižvelgiant į Sveikatos apsaugos ministro–valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020-11-06 sprendimo Nr. V-2513 „Dėl karantino režimo priemonių nustatymo teikiant viešojo transporto paslaugas“ 1.5 punkte pateiktą rekomendaciją neprekiauti kelionės bilietais viešojo transporto priemonėse, teikti siūlymą Vilniaus miesto savivaldybės tarybai priimti sprendimus: 1) dėl minėtos rekomendacijos (ne)įgyvendinimo Vilniaus mieste; 2) dėl minėtos rekomendacijos įgyvendinimo Vilniaus mieste konkrečių būdų.

Taip pat savivaldybės administracijos direktoriui pateikta rekomendacija pagal kompetenciją imtis konkrečių priemonių spręsti klausimą, susijusį su teisės aktuose numatytų viešojo transporto bilietų visų rūšių tinkamo prieinamumo (įsigijimo) keleiviams užtikrinimu Vilniaus mieste.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos