2021 m. vasario 25 d.

Seimo kontrolierius rekomendavo Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui pakeisti vidinių teisės aktų nuostatas, kad suimtieji / nuteistieji galėtų palaikyti glaudesnį ryšį su artimaisiais

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą dėl   Šiaulių tardymo izoliatoriuje (toliau ─ Šiaulių TI) numatytos tvarkos, kurioje internetine telefonija leidžia naudotis tik darbo dienomis iki 16 val., tai yra, tuo laiku, kai artimieji dirba arba mokosi.

Suimtieji skambinti telefonu gali kiekvieną dieną nuo 8.00 val. iki 20.00 val. nepažeidžiant Šiaulių TI laikomų suimtųjų ir nuteistųjų areštu dienotvarkės, o naudojimasis interneto telefonija organizuojamas pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Pareiškėjas su prašymu kreipėsi į Šiaulių TI administraciją dėl vaizdo skambučio suteikimo vėlesniu laiku, prie prašymo pareiškėjas pateikė savo sutuoktinės darbo grafiką bei dukrų lankomų būrelių grafikus. Pareiškėjui į pateiktą prašymą buvo atsakyta, kad vaizdo skambučiai suteikiami tik teisės aktuose nurodytu laiku.

Ministrų Komiteto rekomendacijoje „Dėl Europos kalėjimų taisyklių“ numatyta, kad kaliniams turi būti leidžiama kiek galima dažniau bendrauti telefonu ar kitokiomis ryšio priemonėmis su giminėmis, kitais asmenimis bei pasimatyti su šiais asmenimis. Jei reikia, bendravimas ir pasimatymai gali būti apribojami ir stebimi atliekant nusikaltimų tyrimus, tinkamai tvarkai, saugumui ir apsaugai palaikyti, dėl nusikaltimų prevencijos ir dėl nusikaltimų aukų apsaugos, bet tokie apribojimai, tarp jų ir teismo skirti tam tikri apribojimai, nepaisant to, turėtų leisti minimalius priimtinus kontaktus.

Kalėjimo administracija turėtų padėti kaliniams palaikyti adekvačius kontaktus su išoriniu pasauliu ir suteikti jiems tinkamą paramą šiems kontaktams palaikyti.

Pažymėtina, kad tarptautinėje jurisprudencijoje nuolat akcentuojama, jog dėl laisvės praradimo neturėtų būti prarandami ryšiai su išoriniu pasauliu. Priešingai, visi kaliniai turi teisę į tokį kontaktą, o kalėjimo administracija turėtų stengtis sudaryti tokias sąlygas, kad jie galėtų kuo geriau tokius ryšius išlaikyti. Ryšys su išoriniu pasauliu yra gyvybiškai svarbus norint neutralizuoti galimą žalingą įkalinimo poveikį. 

Europos Tarybos komitetas prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą (toliau – CPT), reaguodamas į visą pasaulį apimančią koronaviruso sukeliamą pandemiją, 2020 m. kovo 25 d. pateikė rekomendacijas, kaip turėtų elgtis institucijos ir kokių veiksmų imtis, kad būtų kuo mažiau suvaržomos žmonių teisės. CPT, atsižvelgdamas į laisvės atėmimo ir kitose sulaikymo vietose padidėjusią užkrėtimo koronavirusu riziką, laisvės atėmimo vietų administracijoms rekomendavo, tais atvejais, kai laisvės apribojimo vietose esančių asmenų lankymas yra apribotas dėl su sveikata susijusių priežasčių, numatyti pakankamus alternatyvius metodus sulaikytiesiems palaikyti ryšius su šeimos nariais bei išoriniu pasauliu, pavyzdžiui, telefonu, internetu / el. paštu, vaizdo ryšiu ir kitomis tinkamomis elektroninėmis priemonėmis. Tokie ryšiai turėtų būti ne tik užtikrinami, bet ir raginama jais naudotis, jie turėtų būti dažni ir nemokami.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai savo praktikoje akcentuoja, kad sprendimus dėl teisės pasimatyti su artimaisiais priimantys laisvės atėmimo įstaigų pareigūnai yra saistomi ne tik bausmių vykdymo arba suėmimo vykdymo tvarką įtvirtinančių įstatymų, bet ir kitų įstatymų, inter alia, Europos žmogaus teisių konvencijos bei Viešojo administravimo įstatymo nuostatų. Vienoje iš bylų LVAT teisėjų kolegija atkreipė dėmesį, kad, pagal Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, sulaikymas savo prigimtimi yra privataus ir šeimos gyvenimo ribojimas. Kartu Europos Žmogaus Teisių Teismas pabrėžia, kad kalinčio asmens teisės į šeimos gerbimą būtinoji dalis yra tai, kad kalėjimo administracija padėtų palaikyti veiksmingą bendravimą su artimais šeimos nariais.

Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolieriui pagrįstai kilo abejonių, dėl Šiaulių TI įtvirtintos naudojimosi interneto telefonija organizavimo tvarkos, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 16.00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse – nuo 8.00 val. iki 15.00 val.

Seimo kontrolieriui atkreipė dėmesį į šias aplinkybes: jei skambinimas internetine telefonija prilyginamas skambinimui telefonu, kodėl numatytas laikas skambinimui telefonu ir skambinimui internetine telefonija skiriasi ir kodėl skambinimo internetine telefonija laikas numatytas trumpesnis nei pokalbio telefonu.

Seimo kontrolieriaus nuomone, Šiaulių TI administracijos nustatytas laikas naudotis  internetine telefonija yra patogus tik dirbantiems pareigūnams, bet ne suimtiesiems / nuteistiesiems. Seimo kontrolieriaus vertinimu, Šiaulių TI turėtų stengtis padėti suimtiesiems / nuteistiesiems palaikyti kuo veiksmingesnį ir glaudesnį ryšį su artimaisiais, sudaryti palankesnes sąlygas kuo dažniau ir kuo patogesniu laiku bendrauti su artimaisiais, taip pat ir internetinės telefonijos priemone.

Todėl Seimo kontrolierius Šiaulių TI direktoriui rekomendavo pakeisti vidinių teisės aktų nuostatas ir imtis priemonių, kad suimtieji / nuteistieji galėtų palaikyti kuo veiksmingesnį ir glaudesnį ryšį su artimaisiais, sudaryti palankesnes sąlygas patogesniu laiku bendrauti su artimaisiais, be kitų, ir internetinės telefonijos priemone.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos