2021 m. birželio 30 d.

Seimo kontrolierius pateikė rekomendacijas dėl nuteistųjų socialinės reabilitacijos teisinio reglamentavimo

Seimo kontrolierius išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad Marijampolės pataisos namų administracija nepagrįstai draudžia jam ir kitiems nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusiųjų pabėgti sąrašus, lankytis lokalinio sektoriaus kieme.

Seimo kontrolierius skundo tyrimo metu nustatė, kad pareiškėjo teiginiai, jog nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusių pabėgti sąrašus, yra draudžiama lankytis lokalinio sektoriaus kieme, atitinka tikrovę. Toks draudimas Marijampolės pataisos namų vidaus teisės aktuose buvo įtvirtintas, siekiant užtikrinti pataisos įstaigos apsaugą ir joje laikomų asmenų priežiūrą.

Atlikęs sisteminę galiojančio teisinio reglamentavimo analizę, Seimo kontrolierius konstatavo, kad teisės aktuose nėra įtvirtinto draudimo (arba jo nustatymo galimybės) nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusiųjų pabėgti sąrašus, lankytis lokalinio sektoriaus kieme, kurio laikymąsi turėtų užtikrinti pataisos įstaigos priežiūrą ir joje esančių asmenų priežiūrą vykdantys pareigūnai. Todėl padarė išvadą, kad Marijampolės pataisos namų vidaus teisės aktuose įtvirtintas draudimas neturi teisinio pagrindo ir prieštarauja aukštesnės teisinės galios teisės akte įtvirtintam teisiniam reglamentavimui.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad savo praktikoje nuosekliai laikosi nuomonės, jog galimybių prasmingai leisti laisvalaikį sudarymas yra itin svarbus įkalintų asmenų socialinei reabilitacijai ir žalingam įkalinimo poveikiui sumažinti. Drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems (ypač jei jie yra įtraukti į linkusiųjų pabėgti sąrašus) yra gana sudėtinga prasmingai leisti laisvalaikį dėl teisės aktuose įtvirtintų ribojimų, todėl turėtų būti ypatingai stengiamasi mažinti šių asmenų socialinę atskirtį.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad pataisos įstaigos režimo reikalavimai ir jo užtikrinimo priemonės turėtų padėti nuteistiesiems, tarp jų ir linkusiems pabėgti, siekti, o ne kliudyti jiems pasiekti socialinės reabilitacijos tikslus.

Dėl šios priežasties Seimo kontrolierius suabejojo, ar gali būti teigiamai vertinami Marijampolės pataisos namų administracijos veiksmai, kuriais vidaus teisės aktuose, skirtuose pagerinti drausmės grupei priskirtų nuteistųjų galimybes prasmingai leisti laisvalaikį, yra nustatomas režimo reikalavimas drausti nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusiųjų pabėgti sąrašą, lankytis lokalinio sektoriaus kieme ir užkertantis jiems kelią užsiimti pozityvia veikla, kuri galimai prisidėtų prie efektyvios šių nuteistųjų socialinės reabilitacijos.

Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą nuteistojo išbraukimo iš linkusiųjų pabėgti sąrašo klausimas yra svarstomas tik kartą per metus. Taigi dėl Marijampolės pataisos namų administracijos nustatyto draudimo lankytis lokalinio sektoriaus kieme nuteistieji, įtraukti į linkusiųjų pabėgti sąrašus, labai ilgam laikotarpiui netenka galimybės prasmingai leisti laisvalaikį, yra izoliuojami ir patiria socialinę atskirtį.

Seimo kontrolierius įvertino, kad toks draudimas paneigia bausmių vykdymo sistemos tikslą (t. y., mažiausiai vieneriems metams nuteistasis netenka teisės į socialinę reabilitaciją, kurios metu jam suteikiamos žinios apie tai, kaip savo gyvenimo tikslų siekti teisėtais būdais ir priemonėmis, ir sudaroma reali galimybė pakeisti netinkamą elgesį) ir negali būti pripažintas teisėtu bei pagrįstu.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo įvertinti pavaldžių įstaigų vidaus teisės aktus, susijusius su drausmės grupei priskirtų nuteistųjų (ypač įtrauktų į linkusiųjų pabėgti sąrašus) socialine reabilitacija, ir, nustačius jų nuostatų prieštaravimą aukštesnės teisinės galios teisės aktams arba / ir kitus trūkumus, imtis priemonių juos pašalinti.

Seimo kontrolierius Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomendavo panaikinti vidaus teisės akto nuostatą, įtvirtinančią draudimą nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusiųjų pabėgti sąrašus, lankytis lokalinio sektoriaus kieme, ir imtis priemonių, kad ateityje būtų sudarytos sąlygos nuteistiesiems, įtrauktiems į linkusiųjų pabėgti sąrašus lankytis lokalinio sektoriaus kieme bei prasmingai leisti laisvalaikį.

Susijusios naujienos