2021 m. gruodžio 29 d.

Seimo kontrolierius konstatavo teisės aktų pažeidimą ir darbo organizavimo trūkumus NŽT Vilniaus miesto skyriuje

Seimo kontrolierius išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kuriame jis skundėsi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir NŽT) Vilniaus miesto skyriaus tarnautojų biurokratiškais veiksmais (neveikimu), vykdant valstybinės žemės sklypo dalies pardavimo pareiškėjui procedūrą.

Tyrimo išvadose Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad, nepaisant subjektų teisinio statuso (nagrinėjamu atveju viešojo administravimo subjekto – NŽT) bei to, jog sutarties dalykas yra valstybinės žemės sklypas, valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas yra civiliniai teisiniai santykiai, nes valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės pardavimo teisiniai santykiai yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų.

Todėl nagrinėjamu pareiškėjo atveju NŽT Vilniaus miesto skyriaus priimti sprendimai, ruošiant ir derinant su pareiškėju valstybinės žemės sklypo dalies pirkimo – pardavimo pasirašymo procesą, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriui Seimo kontrolierių įstatyme nustatytą kompetenciją, buvo vertinami tik dėl NŽT Vilniaus miesto skyriaus tarnautojų veiksmų (galimo neveikimo), tinkamo teisės aktų taikymo nagrinėjant pareiškėjo NŽT pateiktus kreipimusis aspektu.

Seimo kontrolierius savo išvadose pažymėjo, jog atlikdamas tyrimą pagal pareiškėjo skundą, negali konstatuoti tam tikrų faktinių aplinkybių buvimo / nebuvimo, t. y. šio tyrimo metu NŽT nurodytos aplinkybės dėl žodinio atsakymo į pareiškėjo raštišką prašymą (pareiškėjui teiktų konsultacijų telefonu) Seimo kontrolieriaus negali būti nei patvirtintos, nei paneigtos.

Nepaisant to, šiuo atveju konstatuotas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatų pažeidimo atvejis, nes į kiekvieną viešojo administravimo institucijoje gautą ir užregistruotą raštišką asmens kreipimąsi besikreipusiam asmeniui privalo būti atsakyta raštu.

Seimo kontrolierius pastebėjo, kad tinkamu laikytinas NŽT Vilniaus miesto skyriaus tarnautojų siekis atliekamų užduočių įgyvendinimo operatyvumui užtikrinti pasitelkti įvairias priemones (tarp jų ir pareiškėjų informavimo žodžiu (telefonu) apie jų atliktinus veiksmus siekiant tam tikros paslaugos gavimo), tačiau teisės aktai aiškiai ir įsakmiai nustato, kad į raštišką pareiškėjo kreipimąsi privalo būti pateiktas raštiškas institucijos atsakymas (sprendimas). To NŽT Vilniaus miesto skyriui nepadarius į pareiškėjo raštišką prašymą, buvo konstatuotas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių nuostatų pažeidimo atvejis.

Seimo kontrolieriaus tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtino pareiškėjo skunde nurodytą aplinkybę dėl jam suteiktos klaidinančios informacijos apie notarų biurui valstybinės žemės pirkimo – pardavimo sutarties projekto su papildomais dokumentais pateikimą.

Vertindamas tai, Seimo kontrolierius pabrėžė, jog Valstybės tarnybos įstatymo nuostatos įpareigoja valstybės tarnautojus laikytis teisės aktuose nustatytų valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų ir taisyklių, tačiau nagrinėjamu atveju tapo akivaizdu, kad NŽT Vilniaus miesto skyriaus tarnautoja pareiškėjui suteikė klaidinančią informaciją dėl jį dominančio klausimo ir tuo pažeidė minėtojo Valstybės tarnybos įstatymo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos darbuotojų etikos ir elgesio taisyklių nuostatas.

Remdamasis tyrimo medžiaga, Seimo kontrolierius taip pat atkreipė dėmesį į tai, jog, bent jau nagrinėjamu atveju, NŽT Vilniaus miesto skyriuje parengtų dokumentų pasirašymo (nuo atsakingų valstybės tarnautojų (darbuotojų) parengto dokumento vizavimo iki NŽT Vilniaus miesto skyriaus vedėjo pasirašymo) procesas, Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, užtrunka per ilgai.

Todėl Seimo kontrolierius siūlė į tai atkreipti NŽT direktoriaus dėmesį ir imtis priemonių šiems esamiems institucijos veiklos trūkumams, kurie sąlygoja teisės aktuose nustatytų terminų pareiškėjų prašymams (skundas) išnagrinėti pažeidimus, pašalinti.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos