2021 m. gegužės 26 d.

Seimo kontrolierius konstatavo – Kalėjimų departamentas nepagrįstai nesprendė jo kompetencijai priskirtinų klausimų

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir dėl Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo). 

Pareiškėjas skunde nurodė, kad du kartus kreipėsi į Teisingumo ministeriją, pateikdamas įvairius klausimus, susijusius su nuteistųjų maitinimu, apsipirkimo tvarka, teisinio reglamentavimo tobulinimu, tačiau abu jo kreipimaisi buvo persiųsti nagrinėti Kalėjimų departamentui prie Teisingumo ministerijos. Kalėjimų departamentas šiuos jo kreipimusis dar kartą persiuntė nagrinėti Marijampolės pataisos namų administracijai, nors į nurodytus klausimus pataisos namų administracija nekompetentinga atsakyti.

Skundo tyrimo metu pareiškėjo nurodytos aplinkybės buvo patvirtintos. Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad, vadovaujantis Kalėjimų departamento nuostatais, Kalėjimų departamentas prižiūri ir kontroliuoja bausmių ir kardomosios priemonės – suėmimo vykdymą Kalėjimų departamentui pavaldžiose įstaigose; teikia teisingumo ministrui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių vykdymu ir probacija, tobulinimo; organizuoja ir vykdo Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų centralizuotą materialinį ir techninį aprūpinimą; nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Kalėjimų departamento kompetencijai. Kalėjimų departamentas yra įgaliotas tvirtinti asmenų, laikomų laisvės atėmimo vietose, maitinimo organizavimo taisykles ir valgiaraščius.

Pareiškėjas savo kreipimuose ir kėlė būtent tokius klausimus, kurių nagrinėjimas priskirtas Kalėjimų departamento kompetencijai, todėl Kalėjimų departamento sprendimai dar kartą persiųsti pareiškėjo kreipimusis Seimo kontrolieriaus įvertinti kaip nepagrįsti ir prieštaraujantys gero viešojo administravimo principams.

Pareiškėjas taip pat skundėsi, kad Kalėjimų departamentas persiuntė pataisos namų administracijai nagrinėti jo skundą, taip atskleidžiant pataisos namų administracijai jo asmens duomenis, nors tiek jis pats, tiek ir Seimo kontrolierius buvo prašęs jo asmens duomenų pataisos namų administracijai neatskleisti.

 Seimo kontrolierius akcentavo, jog Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pabrėžiamas principas, kad valstybės institucijos turi veikti kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai, turi aktyviai atlikti pozityvias pareigas.  

Įvertinęs visas tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius pareiškėjo skundą pripažino pagrįstu. Institucijoms buvo rekomenduota atidžiai ir rūpestingai nagrinėti jų kompetencijai priskirtais klausimais gautus skundus ir prašymus bei pareiškėjams pateikti išsamius atsakymus, pavaldžioms institucijoms skundus persiųsti tik tada, kai pavaldi institucija yra pajėgi kompetentingai atsakyti į pareiškėjų iškeltus klausimus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos