2021 m. gegužės 3 d.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas kreipėsi į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atliko skundo tyrimą, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – VTPSI) Vidurio Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau vadinama – Departamentas) pareigūnai netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl galimai neteisėtai Kauno miesto savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento.

Pareiškėjas kreipėsi į VTPSI Departamentą dėl neteisėtai išduoto daugiabučio gyvenamojo namo statybos leidimo. Pareiškėjas informavo VTPSI, kad buvo koreguoti želdynų ir automobilių stovėjimo vietų išdėstymas, nesilaikant galiojančio detaliojo plano sprendinių, neužtikrinant tinkamo informacijos suinteresuotai visuomenei suteikimo. Tačiau VTPSI Departamento raštu pareiškėjas buvo informuotas, kad pažeidimų nenustatyta.

Po to, kai VTPSI buvo gautas pareiškėjo skundas, VTPSI Departamente buvo pradėtas planinis statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo patikrinimas. Šį patikrinimą buvo pavesta atlikti vienam VTPSI Departamento tarnautojui, o pareiškėjo skundą išnagrinėti buvo pavesta kitam tarnautojui.

Atsakymas į pareiškėjo skundą buvo pateiktas, remiantis atlikto planinio patikrinimo išvada, tačiau nebuvo gauta duomenų, kad planinio patikrinimo metu būtų įvertintos pareiškėjo skunde nurodytos aplinkybės.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad pareiškėjo skunde nurodytų teisės aktų reikalavimai (dėl automobilių stovėjimo vietų įrengimo, nustatytų atstumų išlaikymo, želdynų plotų keitimo), kurių galimų pažeidimų įvertinimo VTPSI Departamento atsakyme nėra, sietini su teisės į saugią ir sveiką aplinką įgyvendinimo užtikrinimu. Šalia projektuojamo pastato esančio daugiabučio gyvenamojo namo gyventojai išreiškė poziciją, kad ženklus želdynų plotų sumažinimas pakeičiant juos automobilių stovėjimo vietomis ir stovėjimo vietų perkėlimas į priešingą nuo gatvės pusę pažeidžia aplinkinių namų gyventojų teisę ir teisėtus interesus į sveiką, saugią ir švarią aplinką, ne blogesnę nei buvo nustatyta tvirtinant detalųjį planą.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad:
– Konstitucijos 18 straipsnio nuostatą, kad žmogaus teisės yra prigimtinės. Viena iš pagrindinių visuomenės normalaus gyvenimo ir vystymosi sąlygų yra tinkama gyventi, kokybiška ir saugi gamtinė aplinka. Valstybė privalo garantuoti kiekvienam žmogui visų prigimtinių teisių įgyvendinimą, įskaitant ir prigimtinę teisę gyventi saugioje aplinkoje;
– visuomenės teisės į saugią aplinką turinys apima tris pagrindinius elementus: 1) teisę gyventi ir vystytis neužterštoje bei kokybės reikalavimus atitinkančioje aplinkoje; 2) teisę reikalauti iš kompetentingų valstybės institucijų įgyvendinti reikiamas aplinkosaugos priemones; 3) teisę į administracinį arba teisminį pažeistos teisės ar teisėto intereso gynimą;
– teisine prasme aplinka pripažįstama kokybiška ir saugi tuomet, kai gamtos išteklių naudojimas ir teršalų išleidimas į aplinką bei jų koncentracija aplinkoje neviršija tarptautinėse sutartyse, Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktuose nustatytų normatyvų, standartų ir kitų aplinkosaugos teisės aktų reikalavimų. Tai ir yra pagrindiniai teisiniai aplinkos kokybės ir saugumo vertinimo kriterijai;
– Tarptautinio ekonominių, socialių ir kultūrinių teisių pakte nustatyta, kad valstybės narės pripažįsta kiekvieno žmogaus teisę turėti kuo geriausią fizinę ir psichinę sveikatą, bei turi imtis priemonių užtikrinti, kad visais aspektais gerėtų aplinkos ir gamybos higiena.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad reikalavimų automobilių statymui daugiabučių namų teritorijose nustatymas teisės aktuose nėra savitikslis dalykas. Būtent šių reikalavimų nustatymas sietinas su asmenų teisės į sveiką aplinką užtikrinimu, nes yra lyg garantas nuo išorinių triukšmo ir taršos šaltinių (automobilių).

Iš projektinių pasiūlymų svarstymo dokumentų matyti, kad minimalius normatyvinius atstumus nuo projektuojamų automobilių stovėjimo vietų iki projektuojamo pastato langų buvo bandyta aiškinti vitrinų, nevarstomų langų, rekuperacinių vėdinimo sistemų ar „kompensacinių“ balkonų įrengimo planavimu.

Detalusis planas yra vienas iš privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų, kuriuo vadovaujantis yra rengiamas atitinkamo statinio projektas, o techninio projekto sprendinių prieštaravimai Detaliojo plano sprendiniams apsprendžia ginčo Statybos leidimo neteisėtumą ir yra pagrindas naikinti tokį Statybos leidimą.

Teismų praktika rodo, kad VTPSI kreipiasi į teismus dėl statinio techninio projekto sprendinių prieštaravimo detaliojo plano sprendiniams, pašalinimo. Tačiau nagrinėjamu atveju VTPSI Departamentui priėmus teigiamą patikrinimo išvadą, nors atsakymai dėl iki šio patikrinimo pradėjimo pateiktame pareiškėjo skunde nurodytų galimų imperatyvių teisės aktų reikalavimų pažeidimų nepateikti, galima daryti prielaidą, kad nurodyti pažeidimai neįvertinti, t. y. nepašalinta abejonė dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimo bei viešojo intereso gynimo būtinybės.  

Teismų praktikoje yra konstatuota, kad teritorijų planavimo procedūrų teisėtumas yra viešojo intereso svarbos, pažymint, kad prokuroras, gindamas viešąjį interesą užtikrinti teritorijų planavimo procedūros teisėtumą, gina ir šalia planuojamo žemės sklypo esančių daugiabučių namų gyventojų interesus.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad tyrimo metu gauta informacija dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo, VTPSI Departamente iš esmės neišnagrinėjus pareiškėjo skunde nurodytų teiginių dėl galimų imperatyvių teisės aktų nuostatų  pažeidimų, vertintina prokuratūroje, sprendžiant viešojo intereso gynimo klausimą.

Seimo kontrolierius rekomendavo:
1) Lietuvos Respublikos generaliniam prokuroruiįvertinti pažymoje išdėstytas aplinkybes dėl galimo viešojo intereso pažeidimo; nustačius viešojo intereso pažeidimą, užtikrinti teisės aktuose nustatytų veiksmų atlikimą.

2) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaipateikti išvadas bei informaciją:
– ar planinio statybos valstybinės priežiūros patikrinimo metu neišnagrinėjus VTPSI Departamente gautame skunde nurodytų galimų teisės aktų pažeidimų statybą leidžiančio dokumento išdavimo procese, parengta patikrinimo išvada laikytina tinkama; ar neįvertinus skunde nurodytų teiginių dėl imperatyvių teisės aktų pažeidimų pagrįstumo, tokia patikrinimo išvada laikytina teisėta;
– ar galimas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ 123 punkte nustatytų privalomų minimalių normatyvinių atstumų nuo projektuojamų automobilių stovėjimo vietų iki projektuojamo pastato langų reikalavimo nesilaikymas, vietoj langų projektuojamame pastate planuojant įrengti vitrinas, rekuperacines vėdinimo sistemas ar „kompensacinius“ balkonus;
– dėl kokių priežasčių buvo pakeistas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 652 punktas, panaikinant statytojo pareigą registruotais laiškais apie kiekvieną kitą viešą susirinkimą informuoti kaimyninių žemės sklypų valdytojus, naudotojus, daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų valdytojus, ir nustatant tai tik kaip alternatyvą šios informacijos pateikimui stende.

3) Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkui:
– atlikti tarnybinį patikrinimą ne tik dėl VTPSI Departamento tarnautojo, atsakingo už Pareiškėjo skundo išnagrinėjimą, atsakymo į jį parengimą, bet ir tarnautojo, suformulavusio rezoliuciją skundo nagrinėjimui bei atsakingo už atsakymo į skundą parengimo kontrolę, veiksmų (pagal Valstybės tarnybos įstatymo nuostatas, Seimo kontrolieriui atlikus tyrimą ir nustačius pažeidimą, tarnybinės nuobaudos skyrimui nustatytas trejų metų nuo nusižengimo padarymo terminas). Atliekant patikrinimus, vertintina ir aplinkybė, ar informacija apie Pareiškėjo  skunde nurodytus galimus teisės aktų pažeidimus buvo perduota planinį patikrinimą dėl nurodyto statybą leidžiančio dokumento išdavimo teisėtumo atliekančiam VTPSI Departamento tarnautojui;
– užtikrinti šioje pažymoje konstatuotų pažeidimų pašalinimą, atliekant teisės aktuose nustatytus veiksmus bei raštu pateikiant teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į Pareiškėjo  kreipimąsi;
– užtikrinti, kad VTPSI Departamente būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros įstatymo bei Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių reikalavimų į prašymą (skundą) pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį išsamų, aiškų, argumentuotą atsakymą, atsižvelgiant į prašymo (skundo) turinį.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos