2021 m. kovo 23 d.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į teisėkūros efektyvumo ir aiškumo, teisėtumo bei atsakingo valdymo principų įgyvendinimą teritorijų planavimo procese

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atliko skundo tyrimą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planavimu, pažeidžiant teisę į tinkamą viešąjį administravimą. Pareiškėjas skundėsi, kad jam nebuvo laiku suteikta informacija apie dokumentų koregavimą, viešinimo, pristatymo visuomenei procedūras, nebuvo vykdytos realios konsultacijos su visuomene.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad įvertinti pareiškėjo teiktų pasiūlymų nagrinėjimo tinkamumą turi Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, kadangi ši institucija, pagal kompetenciją tikrindama Lietuvos Respublikos bendrąjį planą, įvertina teritorijų planavimo dokumento sprendinių teritorijų planavimo proceso procedūrų atitiktį teritorijų planavimą reglamentuojantiems teisės aktams.

Seimo kontrolierius kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kad, susipažinus su pažymoje nurodytomis aplinkybėmis, įvertintų, ar pareiškėjo teikti pasiūlymai, susiję su Lietuvos Respublikos bendrojo plano koncepcija ir strateginiu pasekmių aplinkai vertinimu, buvo išnagrinėti teisės aktų nustatyta tvarka.

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, reaguodama į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, informavo, kad patikrinimą atliks. Jei tikrinimo metu bus nustatyti teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai, inspekcija neteiks teigiamos išvados ir siūlymo tvirtinančiai institucijai projektą tvirtinti.

Dėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) viešinimo ataskaitos neviešinimo pagrįstumo Seimo kontrolierius kreipėsi į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją, prašydamas pateikti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo įgyvendinimo priežiūrą vykdančios institucijos poziciją dėl Aplinkos ministerijos teiginio, kad SPAV viešinimo ataskaita neviešinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, pagrįstumo.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, reaguodama į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, pažymėjo, kad Aplinkos ministerijos teiginys  „SPAV viešinimo ataskaita neviešinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu“ yra netikslus, nes asmens duomenų tvarkymo taisykles (įskaitant taisykles asmens duomenų teikimui, kaip vienam iš asmens duomenų tvarkymo veiksmų) iš esmės nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau vadinama – Reglamentas).

Reglamentas yra tiesioginio taikymo teisės aktas, o Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas tik patikslina kai kurias Reglamento nuostatas. Šiuo atveju Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nenustato reikalavimų asmens duomenų teikimui, išskyrus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnį, susijusį su asmens kodo tvarkymu. Be to, duomenų valdytojas neturėtų pateikti abstraktaus atsakymo, kad tam tikri dokumentai neteikiami, pvz., vadovaujantis Reglamentu, nepateikiant detalaus paaiškinimo, kokių Reglamento nuostatų tokio dokumento teikimas neatitiktų.

Seimo kontrolierius konstatavo pareiškėjo teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimą, nurodydamas, kad Aplinkos ministerijos pareigūnų veiksmai, gavus pareiškėjo kreipimąsi, buvo netinkami:

  • nors iš ministerijos atsakymo turinio galima suprasti, kad atsisakyta pateikti dalį pareiškėjo kreipimesi prašytos informacijos, rašte tai aiškiai nenurodyta;
  • atsakymas į pareiškėjo kreipimąsi pateiktas, pažeidžiant nustatytą 20 darbo dienų terminą;
  • iš atsakyme pateiktos formuluotės neaišku, dėl kokios priežasties SPAV viešinimo ataskaita neviešinama, nes rašte pateiktos tik blanketinės nuorodos į Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (nenurodant konkretaus straipsnio, nuostatos, nepaaiškinant turinio) ir aprašo 30 punktą (neatskleidžiant konkrečios teisės akto nuostatos turinio);
  • nenurodyta nei atsakymo apskundimo galimybė, nei tvarka. Šios informacijos nesuteikimas galėjo apriboti pareiškėjo teisę į teisminę gynybą.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad prašymų suteikti informaciją nagrinėjimo terminų laikymasis svarbus teritorijų planavimo procese, nes informacijos gavimas laiku užtikrina asmenims galimybę efektyviai dalyvauti planavimo procese, padeda įgyvendinti skaidrumo principą institucijos veikloje. Tuo tarpu Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Aplinkos ministerijoje tvarkos apraše nėra nustatytas konkretus terminas, per kurį asmeniui privalo būti pateiktas atsakymas į jo prašymą, o tai galėjo prisidėti prie prašymo suteikti informaciją nagrinėjimui nustatyto termino konkrečioje situacijoje nesilaikymo. Tokiu būdu neužtikrinamas nei efektyvumo principo, nei pagarbos žmogaus teisėms (viena iš teisių – teisė į tinkamą viešąjį administravimą) principo, nei teisėtumo, nei atsakingo valdymo principų įgyvendinimas.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytus teisėkūros aiškumo ir efektyvumo principus, išreiškiančius tam tikrus imperatyvius reikalavimus, įpareigojančius teisėkūroje dalyvaujančius subjektus siekti sukurti vientisą, darnią ir veiksmingą teisės sistemą.

Seimo kontrolierius rekomendavo Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui:
– užtikrinti, kad, ministerijoje priimant neigiamą sprendimą dėl prašymo suteikti informaciją (dalį prašomos suteikti informacijos), būtų aiškiai formuluojamas atsisakymas, nurodant tokio sprendimo apskundimo galimybę ir tvarką;
– inicijuoti ir užtikrinti tarnybinio patikrinimo atlikimą dėl ministerijos tarnautojo, atsakingo už pareiškėjo kreipimosi išnagrinėjimą, atsakymo į jį parengimą, bei tarnautojo, privalėjusio užtikrinti veiksmingą atsakymo pateikimo laiku kontrolę, veiksmų;
– užtikrinti, kad ministerijoje būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų į prašymą (skundą) pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą išsamų ir aiškų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, atsižvelgiant į prašymo turinį;
– siekiant, kad ministerijoje ateityje nesikartotų pažeidimai, analogiški nagrinėtam atvejui, užtikrinant teisėkūros efektyvumo ir aiškumo, teisėtumo bei atsakingo valdymo principų įgyvendinimą,spręsti klausimą dėl Asmenų prašymų, skundų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo ministerijoje tvarkos aprašo papildymo, nustatant terminus, kuriais vadovaujantis privalo būti išnagrinėtas asmens prašymas.

Susijusios naujienos