2021 m. sausio 15 d.

Seimo kontrolieriaus tyrimas atskleidė netinkamai vykdomą nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną Vilniaus mieste

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas vertino Asociacijos skunde nurodytas aplinkybes ir nusiskundimus dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pareigūnų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Asociacijos kreipimusis dėl Verkių dvaro sodybos naikinimo.

Asociacija skunde Seimo kontrolieriui išreiškė susirūpinimą dėl iškilusios grėsmės kultūros paveldui, nurodė, kad siekdama jį apsaugoti, kreipėsi į atsakingas valstybės institucijas dėl nacionalinės reikšmės kultūros paminklo – Verkių dvaro sodybos žalojimo. Iš atsakingų institucijų sulaukė tik neinformatyvių atsakymų ir melagingos informacijos dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje esančio paveldo stebėsenos, o galimai buvę paveldo niokojimo atvejai nacionalinės reikšmės kultūros paminklo teritorijoje nebuvo vertinami.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, jog, kaip numato Kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.ĮV-318 patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklės (toliau – ir Stebėsenos taisyklės), nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos duomenys yra vieši, t. y. už nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos procesą atsakingos institucijos (Kultūros paveldo departamentas ir savivaldybių administracijos) privalo užtikrinti šių duomenų skelbimą minėtųjų institucijų internetiniuose tinklalapiuose.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad Asociacijos siekis gauti ir susipažinti su Verkių dvaro sodybos stebėsenos ataskaita buvo visiškai pagrįstas, tačiau šis prašymas nebuvo patenkintas nei Asociacijos kreipimųsi į institucijas metu, nei vėlesniu laikotarpiu.

Seimo kontrolieriaus tyrimas atskleidė, jog iš tiesų nėra vykdoma ne tik Verkių dvaro sodybos, bet ir kitų Vilniaus mieste esančių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsena.

Stebėsenos funkcijos įgyvendinimą Vilniaus miesto savivaldybės administracija priskyrė VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai. Ši yra įgaliota atlikti tik Vilniaus senamiesčio bei kitų saugomų Vilniaus miesto nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėseną, išskyrus tuos objektus, kurie yra Vilniaus miesto regioninių parkų teritorijose, vadovaujantis UNESCO kultūros ir gamtos pasaulio paveldo konvencija, kitomis tarptautinėmis konvencijomis, Vilniaus miesto strateginiu ir bendruoju planais, kitais su senamiesčiu ir kultūros paveldo vertybių apsauga susijusiais teisės aktais ir miesto planavimo dokumentais.

Tad Verkių dvaro sodybos, kaip ir daugelio kitų Vilniaus kultūros paveldo objektų, kurie nepatenka į VšĮ Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūrai priskirtą kultūros paveldo objektų kuravimo sąrašą, stebėsena nėra įgyvendinama ir jokia kita institucija šios funkcijos realiai nevykdo.

Vertindamas susiklosčiusią padėtį dėl nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, esančių Vilniaus mieste, stebėsenos tinkamo nevykdymo, Seimo kontrolierius akcentavo, jog teisingas ir tinkamas teisės aktų įgyvendinimo užtikrinimas yra konstitucinė vertybė, kuri reikšminga visai visuomenei. Paminėtinas ir Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas teisinės valstybės principas, kuris reikalauja, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės ir laisvės, o visos valstybės valdžią įgyvendinančios bei kitos valstybės institucijos veiktų išimtinai remdamosi tik teise ir jai paklusdamos.

Seimo kontrolierius pabrėžė, kad institucijos savo neveikimu, tinkamai nekontroliuojant Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Stebėsenos taisyklių nuostatų įgyvendinimo ir neužtikrinant nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos proceso vykdymo, pažeidė ir vis dar pažeidžia visai visuomenei reikšmingas konstitucines vertybes.

Seimo kontrolierius išreiškė nuomonę, jog Kultūros ministerija, kaip valstybės politiką kultūros paveldo srityje organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti institucija ir turinti įgaliojimus rengti įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus kultūros paveldo srityje, o taip pat kultūros ministras, kaip nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos valstybinį administravimą organizuojantis ir už jį atsakingas pareigūnas, privalo nedelsiant imtis veiksmų, kad susidariusi ydinga teisės aktų nevykdymo situacija būtų kuo greičiau panaikinta. Tai galėtų būti įgyvendinta tiek surandant veiksmingas priemones tinkamam dabar galiojančių teisės aktų nuostatų dėl vykdytinos nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos įgyvendinimui, tiek ir nustatatant naują veiksmingą teisinį reguliavimą, kuris teisės aktuose numatytų pakankamas prielaidas, kad būtų efektyviai įgyvendinamas nekilnojamojo kultūros paveldo stebėsenos procesas.

Seimo kontrolierius Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė rekomendaciją pavesti Lietuvos Respublikos kultūros ministrui parengti Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir (arba) Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-318 patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių pakeitimų projektus, siekiant nustatyti efektyvų ir realiai įgyvendinamą teisinį reglamentavimą, nustatantį kultūros paveldo objektų stebėsenos proceso tinkamą sureguliavimą.

Nuotrauka: Wikipedija

Susijusios naujienos