2021 m. sausio 15 d.

Seimo kontrolieriaus teiktų rekomendacijų pagrindu Aplinkos ministerija pareiškėjai išmokėjo kompensaciją už nustatytus veiklos jos privataus miško valdoje apribojimus

I. Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos bei Kalvarijos savivaldybės administracijos tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo), kai pareiškėjai buvo atsisakoma apskaičiuoti bei išmokėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 122-19-V patvirtintas kompensacijas už nustatytus veiklos privataus miško valdoje apribojimus.

Pareiškėja Seimo kontrolieriui skundėsi, jog jai kompensacija neišmokama, kadangi Aplinkos ministerijos ir Kalvarijos savivaldybės administracijos pareigūnai laikosi skirtingų pozicijų šiuo klausimu ir savo pozicijas grindžia tų pačių teisės aktų nuostatų skirtingu aiškinimu.

Tyrimo metu Seimo kontrolierius nustatė, kad Aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. Dl-921 „Dėl Marijampolės apskrities miškų priskyrimo miškų grupėms planų patvirtinimo“ pakeitė veiklos apribojimus, numatytus Miškų įstatyme, pareiškėjai priklausančiame miško sklype. Aplinkos ministerijos nuomone, kompensaciją už nustatytus veiklos apribojimus pareiškėjai turi išmokėti Kalvarijos savivaldybės administracija. Tuo metu savivaldybės administracija laikėsi pozicijos, jog pareiškėjai kompensaciją privalo išmokėti institucija, dėl kurios priimtų sprendimų atsirado veiklos apribojimai, t. y. Aplinkos ministerija.

Seimo kontrolierius konstatavo, jog tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtina, kad nė viena iš pareiškėjos skundžiamų institucijų nepriėmė jokio sprendimo, kuris sąlygotų kompensacijos pareiškėjai išmokėjimą. Tokia situacija yra netoleruotina, nes pareiškėjos teisė gauti kompensaciją Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 122-19-V pagrindu nėra ginčijama ir kasmetinės kompensacijos pirmųjų metų išmokos dydis jau turėjo būti išmokėtas.

Seimo kontrolieriaus įsitikinimu, viena iš priežasčių, kodėl nebuvo priimtas spendimas dėl kompensacijos pareiškėjai išmokėjimo ─ tarpinstitucinio bendradarbiavimo tarp Aplinkos ministerijos ir Kalvarijos savivaldybės administracijos trūkumas. Nors tyrimo metu gauti dokumentai patvirtina buvus skundžiamų institucijų pastangas ieškoti pareiškėjai aktualaus klausimo sprendimo būdų vykdant tarpinstitucinį susirašinėjimą, tačiau kartu yra akivaizdžios ir tos faktinės aplinkybės, jog, nerasdamos bendro sprendimo dėl skirtingų nuomonių teisės aktų nuostatų taikymo klausimu, tiek Aplinkos ministerija, tiek Kalvarijos savivaldybės administracija paliko pareiškėjos klausimą dėl kompensacijos mokėjimo neišspręstą.

Kadangi pareiškėjos teisė į kompensacijos gavimą nė vienos iš institucijų nėra (nebuvo) ginčijama, galutinis sprendimas dėl kompensacijoms skirtų lėšų šaltinių turėjo (turi) būti rastas.

Seimo kontrolierius akcentavo, kad, nepriklausomai nuo to, kokiame lygmenyje (valstybinio administravimo subjektų ir (ar) savivaldybių administravimo subjektų) yra įgyvendinamas viešasis administravimas, viešojo administravimo subjektų sistemoje negalimi atvejai, kai viešojo administravimo institucijos permeta atsakomybę viena kitai, palikdamos pareiškėjo problemą neišspręstą, nes tokiu būdu yra pažeidžiamas teisinio tikrumo principas.

Aplinkos ministerija ir Kalvarijos savivaldybės administracija skirtingai aiškina Saugomų teritorijų įstatymo 321 straipsnio bei Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo 14 punkto nuostatas.

Atlikus galiojančio teisinio reguliavimo, susijusio su pareiškėjos skunde nurodytu klausimu, analizę, buvo prieita išvados, jog žemesnės galios teisės aktu buvo nustatytas teisinis reguliavimas, konkuruojantis su aukštesnės galios teisės aktu – Saugomų teritorijų įstatymu, kas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo išaiškinimui, jog poįstatyminiu teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis.

Padarytų išvadų pagrindu Seimo kontrolierius teikė rekomendacijas: 1) Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui – pavesti atsakingiems Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos tarnautojams parengti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1578 „Dėl kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ projektą, kuriuo būtų patobulintas teisinis reglamentavimas, nustatant aiškius kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus lėšų šaltinius bei nurodant mokantį subjektą; 2) Aplinkos ministrui – inicijuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Kalvarijos savivaldybės administracijos bei (esant poreikiui) kitų atsakingų institucijų atstovų susitikimą pareiškėjai aktualaus klausimo dėl kompensacijų išmokėjimo sprendimui.

Seimo kontrolieriaus teiktų rekomendacijų pagrindu Aplinkos ministerija pareiškėjai išmokėjo kompensaciją už nustatytus veiklos jos privataus miško valdoje apribojimus.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos