2021 m. birželio 2 d.

Seimo kontrolieriai – dėl institucijų kaltės, nenustačius servitutų privatizuojant žemės sklypus, pažeista asmenų teisė į nuosavybę

Seimo kontrolieriai atliko skundo tyrimą dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama – NŽT) Utenos skyriaus neveikimo ir Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamų sprendimų, sprendžiant klausimus, susijusius su privažiavimo kelio prie žemės sklypų įteisinimu.

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, nagrinėjantis valstybinių institucijų pareigūnų veiksmus, nustatė:
– pareiškėjos neturi galimybės teisėtai privažiuoti prie nuosavybės teise valdomų žemės sklypų;
– galimybė privažiuoti prie pareiškėjų sklypų galėjo būti numatyta tik tvarkant kitiems asmenims priklausančio žemės sklypo X paženklinimą vietovėje, iš esmės turėjo būti sprendžiamas privažiavimo prie ežeru ir į jį įtekančiu upeliu apriboto apie 10 ha laisvos žemės fondo žemės sklypo. 1992 m. rugsėjo 23 d. ženklinant vietovėje ir 1993 m. birželio 16 d. grąžinant natūra privačion nuosavybėn žemės sklypą X, buvo netinkamai įvertinta esama situacija, t. y. nebuvo įvertinta tai, kad pietinėje už šio žemės sklypo dalyje lieka laisvos žemės fondo žemės plotas, kuriame vėliau bus projektuojami žemės sklypai ir kuris yra apribotas ežeru ir į jį įtekančiu upeliu;
– NŽT Utenos skyriuje 2013 metais buvo išnagrinėti nuosavybės teisių atkūrimo dokumentai, žemės sklypų parodymo-paženklinimo aktai, planai, kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektai. Nustatyta, kad projekto plane įbraižytas 4 metrų pločio kelias, atkuriant nuosavybės teises buvo pažymėtas sklypo X plane, tačiau nesutvarkytas kelio servituto įteisinimo klausimas;
– siekdamas ištaisyti susidariusią situaciją, NŽT Utenos skyrius inicijavo žemės sklypų savininkų susitikimus ir dokumentų rengimą servituto nustatymo asmenų sandorio būdu klausimo sprendimą. 2015 m. buvo sprendžiamas servitutinės sutarties sudarymo iniciavimo klausimas, tačiau, sklypo savininkei atsisakius užbaigti klausimo sprendimą gera valia, procesas buvo nutrauktas;
– pareiškėjoms raštu buvo išaiškinta, kad nėra galimybės spręsti servituto nustatymo administraciniu aktu klausimą, ir pateikta informacija, kad, sklypų savininkams nesutarus geruoju, yra galimybė kreiptis į teismą dėl kelio servituto nustatymo.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad formuojant žemės sklypus privatizavimui, rengiant jų privatizavimo bylas, nebuvo užtikrintas tinkamas privažiavimo prie sklypų, kurie šiuo metu priklauso pareiškėjoms, klausimo sprendimas, dėl ko pareiškėjos neteko galimybės naudotis joms priklausančiu nekilnojamuoju turtu, buvo apribota jų teisė į nuosavybę.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 1, iš dalies pakeisto protokolu Nr. 11, nuostatą dėl kiekvieno fizinio ar juridinio asmens teisės netrukdomai naudotis savo nuosavybe.

Seimo kontrolierius pažymėjo, kad vienintelis būdas šiuo metu išspręsti susidariusią situaciją yra kelio servituto nustatymas teismo tvarka. Teismo sprendimu gali būti nustatyta viešpataujančiojo daikto savininko prievolė mokėti vienkartinę arba periodinę kompensaciją tarnaujančiojo daikto savininkui. Sprendžiant kelio servituto nustatymo klausimą teismo tvarka, pareiškėjos patirs materialinius nuostolius dėl to, kas prieš daugelį metų, privatizuojant žemės sklypus, turėjo būti išspręsta administracine tvarka.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas, nagrinėdamas teisės į nuosavybės apsaugą pažeidimo bylas, yra konstatavęs, jog pareiškėjui neturi tekti našta dėl valstybės institucijų padarytų klaidų.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, nagrinėjanti savivaldybių pareigūnų veiksmus, tyrimo metu nustatė:
– Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnai, 2017 metas atlikę patikrinimus vietoje, konstatavo, kad yra galimybė naudotis pareiškėjų skunde nurodytu keliu, įtrauktu į patvirtintą Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo schemą, tačiau 2017 m. gegužės 25 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-1592 kelias buvo panaikintas;
– Utenos rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai, nagrinėjant pareiškėjų kreipimusis dėl trukdymo naudotis vietinės reikšmės vidaus keliu, buvo netinkami: atsakymai nepagrįsti teisės aktų nuostatomis, objektyviais duomenimis (iš raštų turinio nėra aišku, kada buvo atliktas patikrinimas, kokiais teisės aktais ir dokumentais vadovaujantis buvo atliekamas patikrinimas ir padaryta išvada dėl teisės aktų pažeidimų nebuvimo); neinformavus apie nurodytos Utenos rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos panaikinimą 2017 m., pažeisti teisėtumo, objektyvumo ir atsakingo valdymo principai; nenurodžius atsakymo ginčijimo galimybės ir tvarkos, buvo pažeisti Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimai, bei galėjo būti apribota pareiškėjų teisė į teisminę gynybą.

Seimo kontrolierė konstatavo pareiškėjų teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimą.

Seimo kontrolieriai rekomendavo:
1) Lietuvos Respublikos Vyriausybei
– atkreipti dėmesį į tai, kad vienintelis būdas išspręsti dėl institucijų kaltės susidariusią situaciją ir pašalinti pareiškėjų teisės į nuosavybę pažeidimą, yra kelio servituto nustatymas teismo tvarka, dėl ko pareiškėjos patirs materialinių nuostolių (servituto nustatymas yra atlygintinis);
– pavesti atsakingoms institucijoms spręsti kelio servituto prie pareiškėjoms priklausančių žemės sklypų nustatymui teismo tvarka reikalingų lėšų kompensavimo klausimą, nurodant, kokie konkretūs veiksmai, kieno iniciatyva ir kokia tvarka ir kuo vadovaujantis turi būti atlikti.

2) Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriui užtikrinti, kad Utenos rajono savivaldybės administracijoje nagrinėjant asmenų skundus ir prašymus, būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo, Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų, užtikrinant teisėtumo, objektyvumo, išsamumo ir atsakingo valdymo principų įgyvendinimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, reaguodama į Seimo kontrolieriaus rekomendaciją, informavo, kad  Žemės ūkio ministerijai, Nacionalinei žemės tarnybai ir Vyriausybės atstovui Panevėžio ir Utenos apskrityse duotas pavedimas išnagrinėti pažymoje nurodytas aplinkybes. Dėl klausimų, kuriems reikėtų Vyriausybės sprendimo, prašyta pateikti suderintus sprendimų projektus.

Utenos rajono savivaldybės administracija, reaguodama į Seimo kontrolierės rekomendaciją, informavo, kadsustiprino į asmenų prašymus ir skundus rengiamų atsakymų parengimo terminų laikymosi ir atsakymų turinio kontrolę.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos