2023 m. sausio 30 d.

Seimo kontrolierės pasisakė dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo proceso ypatumų siekiant įteisinti savavališką statybą

Seimo kontrolierės Erika Leonaitė ir Milda Vainiutė atliko tyrimą pagal pareiškėjų (fizinio asmens ir daugiabučių namų savininkų bendrijos, toliau vadinami Pareiškėjas ir Bendrija) skundus dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) bei Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų, sprendžiant statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir savavališkos statybos įteisinimo procedūrų klausimus.

Pareiškėjas kreipėsi į Inspekciją siekdamas gauti konsultaciją dėl savavališkai (be teisės aktų nustatyta tvarka išduoto statybą leidžiančio dokumento) ant daugiabučio namo sienos jo įsirengto kondicionieriaus įteisinimo procedūros. Bendrija taip pat siekė gauti statybą leidžiantį dokumentą kitiems namo gyventojams įsirengti kondicionierius.

Seimo kontrolierėms Pareiškėjas ir Bendrija skundėsi dėl Inspekcijos ir Savivaldybės administracijos netinkamo teisės aktų nuostatų aiškinimo ir taikymo.

Tyrimo metu Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, jog statybą leidžiančio dokumento gavimas yra sudedamoji ir privaloma savavališkos statybos įteisinimo proceso dalis; ji neatsiejama nuo savavališkos statybos darbus atlikusio asmens tam tikro teisinio statuso bei su juo susijusių teisių ir pareigų savavališkos statybos įteisinimo procese. Savavališkos statybos įteisinimo procesą pagal teisės aktuose nustatytą tvarką turi įgyvendinti būtent tas asmuo, kurio veiksmais ir buvo atlikta savavališka statyba.

Statytojo teisė įteisinti savavališką statybą yra neatsiejama nuo jo pareigos įgyvendinti visus savavališkos statybos įteisinimo procesui numatytus veiksmus: parengti statinio projektą, atlikti savavališkos statybos atliktų darbų ekspertizę, sumokėti įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą bei atlikti aktyvius statinio statybos veiksmus pagal jam išduotu statybą leidžiančiu dokumentu patvirtinto statinio projekto sprendinius.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, jog nei Inspekcijos konsultacijose, nei Savivaldybės administracijos paaiškinimuose šis esminis aspektas nebuvo aiškiai nurodytas Pareiškėjui, nebuvo akcentuota jo turima subjektinė pareiga jam asmeniškai, o ne Bendrijai, kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo ir savavališkos statybos įteisinimo proceso įgyvendinimo.

Tyrimo pažymoje Seimo kontrolierė E. Leonaitė nepagrįstomis ir netinkamomis pripažino Inspekcijos konsultacijose Pareiškėjui pateiktas išvadas dėl Pareiškėjo, neva, turimos pareigos savavališkos statybos įteisinimo procese Savivaldybės administracijai privalomai pateikti atskirą savo buto paprastojo remonto projektą, eliminuojant Pareiškėjo galimybę vertinimui teikti Bendrijos užsakymu parengtą viso statinio (daugiabučio gyvenamojo namo) paprastojo remonto projektą, apimantį ir Pareiškėjui priklausančio buto paprastojo remonto (įrengiant kondicionierių) darbus.

Galiojančios teisės aktų nuostatos niekaip neišskiria statinio projekto, kuriame projektuojami su savavališkos statybos padarinių šalinimu susiję statybos darbai ir nenurodo jokių papildomų reikalavimų jo rengimo metu. Todėl Seimo kontrolierė konstatavo, kad Inspekcijos ir Savivaldybės administracijos pateiktos nuomonės dėl atskiro (tik statinio dalies, kurioje yra atlikti savavališkos statybos darbai) projekto rengimo ir teisės aktuose nenumatytų galimybių statinio projektui apimti tiek savavališkai atliktus statybos darbus, tiek darbus, kurie nesusiję su savavališkos statybos padarinių šalinimu, yra nepagrįstos, o pareiškėjams keliami papildomi reikalavimai laikytini pertekliniais.

Išanalizavusi Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų nagrinėtu atveju tinkamumą, Seimo kontrolierė Milda Vainiutė pažymėjo, kad Savivaldybės administracija nesuteikė prašymus teikusiai Bendrijai jokio aiškumo dėl teisingo proceso įgyvendinimo ir tam būtinų veiksmų atlikimo.

Seimo kontrolierės nuomone, Bendrija ir Pareiškėjas negavo išsamios ir teisės aktų nuostatomis pagrįstos Savivaldybės administracijos pozicijos dėl Bendrijos prašymo išduoti statybą leidžiantį dokumentą nepriėmimo priežasčių bei aiškios nuomonės dėl Bendrijai ir (ar) Pareiškėjui būtinų atlikti veiksmų susidariusiai situacijai pakeisti. Todėl Seimo kontrolierė pripažino buvus pareiškėjų teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimo atvejį.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė taip pat akcentavo, kad statybą leidžiančių dokumentų išdavimo ir savavališką statybą įteisinančiuose procesuose dalyvaujančios ir joms teisės aktais priskirtas funkcijas įgyvendinančios viešojo administravimo institucijos gali skirtingai traktuoti bei taikyti dabar galiojančios redakcijos Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte įtvirtintą nuostatą dėl statybą leidžiančio dokumento neišdavimo atvejų.

Atsakingi viešojo administravimo subjektai turėtų taikyti teisės aktų nuostatas atsižvelgdami į statybą leidžiančių dokumentų išdavimą reglamentuojančių teisės aktų normų visumą, tačiau Seimo kontrolierė priėjo išvados, jog praktikoje tai užtikrinama ne visais atvejais. Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė konstatavo, kad dabar galiojančios Statybos įstatymo 27 straipsnio 16 dalies 1 punkte įtvirtintos teisės normos formuluotė nėra pakankamai aiški ir sudaro prielaidas jos interpretavimui.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė pateikė Aplinkos ministerijai rekomendaciją dėl minėtosios įstatymo nuostatos tikslinimo.

(2022 m. gruodžio 29 d. pažyma 4D-2022/1-1052; Nr. 4D-2022/2-1084)

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos