2021 m. vasario 8 d.

Seimo kontrolierė siūlo tobulinti teisinį reglamentavimą, susijusį su savivaldybių institucijų kompetencija bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės srityje

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjos skundą ir konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmai (neveikimas), atliekant teisės aktuose reglamentuojamos bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės funkcijas pagal pareiškėjos skundą ir teikiant pareiškėjai atsakymą, buvo nepakankami.

Pareiškėja savivaldybės pareigūnų prašė patikrinti, ar bendrojo naudojimo objektų valdytojo UAB „Naujininkų ūkis“  2020 metais organizuotas ir vykdytas daugiabučio namo stogo remonto darbų pirkimų konkursas atitiko teisės aktų reikalavimus.

 Seimo kontrolierė nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija iš esmės tik apsiribojo patikrinimu, ar dalis namo administratoriui priskirtinų funkcijų, susijusių su administruojamo namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimų organizavimu, buvo atliktos tinkamai.

Kitų pareiškėjos skunde ir jo prieduose nurodytų namo administratoriaus veiklos galimų trūkumų, susijusių su namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimų vykdymu, savivaldybė netikrino, atsakyme pareiškėjai dėl jų nepasisakė ir nenurodė motyvų (teisinio ir faktinio pagrindo).

Todėl Seimo kontrolierė konstatavo, kad pareiškėjos suformuluotas prašymas nustatyti, ar UAB „Naujininkų ūkis“  organizuotas ir vykdytas namo stogo remonto darbų pirkimų konkursas atitiko teisės aktų reikalavimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijoje nebuvo tinkamai išnagrinėtas, nenurodant išsamių ir konkrečių motyvų, tokiu būdu pažeidžiant įstatymo viršenybės, išsamumo, atsakingo valdymo, gero administravimo principus.

Seimo kontrolierė rekomendavo savivaldybės administracijai pakartotinai išnagrinėti pareiškėjos skundą ir spręsti klausimą dėl namo administratoriaus veiklos, susijusios su vykdytais namo stogo remonto darbų pirkimais, patikrinimo atlikimo; pateikti pareiškėjai išsamų, motyvuotą (teisės aktų nuostatomis ir faktinėmis aplinkybėmis pagrįstą) atsakymą. Siekiant išvengti panašaus pobūdžio probleminių situacijų ateityje, taip pat pateiktos rekomendacijos savivaldybės veiklai viešojo administravimo srityje gerinti.

Pareiškėja taip pat prašė įvertinti, ar darbus atlikusi įmonė atitiko minimalius namo stogo remonto darbų pirkimų konkurso reikalavimus.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsakyme pareiškėjai iš esmės atsisakė tai atlikti, savo sprendimą motyvuodama tuo, jog neturi teisinio pagrindo ir įgaliojimų tikrinti pirkimų konkursų dalyvių atitikties keliamiems reikalavimams.

Seimo kontrolierė akcentavo, kad sistemiškai taikant teisės aktų reikalavimus bei siekiant įgyvendinti lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principus, savivaldybės vykdomoji institucija, vertindama bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklą, susijusią su pirkimų organizavimu ir vykdymu, turėtų pasisakyti, ar administratorius, organizuodamas, atlikdamas pirkimo procedūras, nustatydamas laimėtoją ir vykdydamas pirkimo sutarties reikalavimus, laikėsi pirmiau minėtų principų ir ar vykdydamas savo funkcijas ir vertindamas pirkimo konkurso metu tiekėjų jam pateiktus pasiūlymus, nepažeidė Pirkimų pavyzdinių taisyklių 18 punkto nuostatų.

Seimo kontrolierei įžvelgė, kad pareiškėjos savivaldybei pateiktas prašymas nebuvo tinkamai išnagrinėtas galimai dėl aiškaus teisinio reglamentavimo nebuvimo.

Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė rekomendavo Aplinkos ministerijai apsvarstyti poreikį tobulinti teisinį reglamentavimą, susijusį su savivaldybių institucijų kompetencija bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės srityje, įskaitant, bet neapsiribojant pirkimų konkursų dalyvių atitikties keliamiems reikalavimams vertinimu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos