2021 m. gruodžio 20 d.

Seimo kontrolierė pasiūlė Vilniaus apygardos prokuratūrai inicijuoti sprendimą dėl viešojo intereso gynimo

Keleto pareiškėjų, kurios kreipėsi į Seimo kontrolierių įstaigą, skundo pagrindu Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atliko tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos tarnautojų galimai netinkamų (neteisėtų) veiksmų (neveikimo), susijusių su savivaldybei nuosavybės teise priklausančio rūsio, esančio daugiabučiame name, neteisėtu patalpų perdavimu tretiesiems asmenims. Tokiu būdu galimai buvo pažeisti pareiškėjų teisėti lūkesčiai sprendžiant savivaldybei priklausančiam butui pagalbinių patalpų priskyrimo klausimą.

Kaip vieną esminių savo skundo pagrindų pareiškėjos nurodė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos neveikimą, vykdant daugiabučio namo, kuriame nuosavybės teise keletą butų valdo ir savivaldybė, rūsio patalpų paskirstymo tarp bendraturčių procesą bei jį kvestionavo.

Seimo kontrolierė akcentavo, jog galimas savivaldybės administracijos neveikimas yra susijęs ne su savivaldybės administracijos, kaip viešąjį administravimą įgyvendinančios institucijos veiksmais (jų neatlikimu), o su administracijos, kaip civilinių teisinių santykių subjekto, veiksmais ir priimtais sprendimais. Todėl Seimo kontrolierė nurodė, kad pagal Seimo kontrolierių įstatyme priskirtą kompetenciją ji negalinti vertinti butų / patalpų savininkų sudaryto susitarimo dėl patalpų pasidalijimo teisėtumo ir pagrįstumo.

Tačiau Seimo kontrolierė pabrėžė, kad tam tikros tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės sukėlė abejonių dėl galimo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos aplaidumo įgyvendinant savo, kaip nuosavybės teisių turėtojos, teises ir tokiu būdu neužtikrinus savivaldybės nuomininkų teisėtų interesų daugiabučio namo rūsio patalpų pasiskirstymo procese.

Tuo pagrindu Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į šio tyrimo metu nustatytus galimai buvusius teisės aktų pažeidimus pastato rūsio patalpų atsidalinimo procese ir galimai buvusio viešo intereso pažeidimo atvejį. Seimo kontrolierė pabrėžė, kad, kaip nustato Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatos, savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo procese privaloma vadovautis visuomenės naudos, efektyvumo, racionalumo ir viešosios teisės principais. Tuo remdamasi Seimo kontrolierė konstatavo, kad tikslinga siūlyti Vilniaus apygardos prokuratūrai įvertinti šioje pažymoje nurodytas aplinkybes bei inicijuoti klausimo dėl viešojo intereso gynimo sprendimą.

Taip pat Seimo kontrolierė išnagrinėjo pareiškėjų nurodytas aplinkybes, susijusias su tęstinais savivaldybės administracijos veiksmais (neveikimu), nagrinėjat jų prašymus dėl rūsio patalpų, kaip savivaldybei priklausančių ir pareiškėjoms išnuomotų butų priklausinių priskyrimo.

Seimo kontrolierė nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija, neatsižvelgdama į vienos iš pareiškėjų interesus ir teiktus prieštaravimus, siekia įgyvendinti ne priklausinio priskyrimo, bet rūsio (sandėlio) patalpų paskirties pakeitimo į gyvenamąją paskirtį procesą ir ją prijungti prie savivaldybei priklausančio ir pareiškėjos nuomojamo buto ploto.

Seimo kontrolierės nuomone, tokie savivaldybės administracijos veiksmai nėra pagrįsti nei konkrečių teisės aktų reikalavimais, įpareigojančiais administraciją tokius veiksmus atlikti, nei pareiškėjos interesais.

Seimo kontrolierė pažymėjo, kad teisės aktai nenumato pareigos atsižvelgti į patalpų nuomininko išreikštus pageidavimus (prieštaravimus) sprendžiant bendraturčių turto atidalijimo iš bendrosios dalinės nuosavybės klausimą ar kitaip patalpų savininkui įgyvendinant turto disponavimo teisę.

Tačiau, Seimo kontrolierės įsitikinimu, nagrinėjamu atveju yra svarbus pareiškėjos atsiradusių teisėtų lūkesčių aspektas, nes pareiškėjai dėl savivaldybės administracijos atliktų veiksmų ir prisiimtų įsipareigojimų susiformavo teisėti lūkesčiai dėl jai aktualaus klausimo tinkamo išsprendimo.

Vadovaudamasi padarytomis išvadomis dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos inicijuoto rūsio patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją paprastojo remonto projekto galimo neatitikimo teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Seimo kontrolierė nurodė esant tikslinga kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kaip į kompetentingą instituciją, dėl išvados nurodytų aplinkybių įvertinimui pateikimo.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos