2021 m. birželio 4 d.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė konstatavo pažeidimus Klaipėdos miesto savivaldybėje, šalinant senus sandėliukus

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atliko daugiabučių namų Klaipėdoje butų savininkų skundo tyrimą dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, neteisėtai nugriovus jų naudotus, remontuotus ir planuotus įsigyti nuosavybėn pagalbinio ūkio pastatus-sandėliukus.

Ant sandėliukų durų radę skelbimus dėl planų griauti avariniais įvardintus sandėliukus, pareiškėjai kreipėsi į Klaipėdos miesto savivaldybės administraciją, prašydami pateikti informaciją apie sprendimo griauti statinius priėmimą, išduoti tokio sprendimo kopiją. Negavę prašytos informacijos, pareiškėjai pateikė savivaldybės administracijai prašymą įsigyti naudojamus statinius nuosavybėn. Tačiau neišnagrinėjus šio prašymo, sandėliukai buvo nugriauti.

Pareiškėjai buvo informuoti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų ir statinių priežiūros skyriaus Statinių priežiūros poskyris nustatė, jog daugiabučių gyvenamųjų namų kieme esantys sandėliukai yra menkaverčiai, apleisti ir fiziškai susidėvėję.

Seimo kontrolierei tyrimo metu savivaldybės administracija nurodė, kad daugiabučių kieme esančius menkaverčius, apleistus ir fiziškai susidėvėjusius sandėliukus nugriauti buvo nutarta savivaldybės vadovų bei susijusių padalinių vadovų pasitarime.

Tačiau tyrimo metu nebuvo gauta duomenų nei dėl nurodytų sandėliukų pripažinimo avariniais, netinkamais naudoti, nei apie teisės aktų nustatyta tvarka priimto sprendimo griauti nurodytus sandėliukus priėmimą.

Klaipėdos miesto savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2020 m. gegužės 5 d. audito ataskaitoje buvo konstatuotas neregistruotų, fiziškai nusidėvėjusių statinių apskaitos tinkamos kontrolės trūkumas ir rekomenduota priimti sprendimus dėl nustatytų nenaudojamo nekilnojamojo turto atvejų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybės administracijos veikloje, siekiant jį perduoti kitiems asmenims arba likviduoti.  

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad savivaldybių ilgalaikio bei trumpalaikio materialiojo turto pripažinimas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir sprendimų jį nurašyti priėmimas, taip pat jo nurašymas, išardymas ir likvidavimas reglamentuotas Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos apraše, kuriame reglamentuota, kada pripažintas nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių nekilnojamasis turtas ar kiti nekilnojamieji daiktai nurašomi.

Visiškai nusidėvėjęs nematerialusis ir ilgalaikis materialusis turtas negali būti nurašytas, jeigu jis dar tinkamas naudoti.

Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti savivaldybių turto nurašymą ir likvidavimą turto valdytojo sudaryta komisija įformina pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu ar pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti trumpalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo aktu, kurį tvirtina savivaldybės įstaigos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.

Už neteisėtą savivaldybių turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą atsako savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų (toliau – savivaldybės įstaigos), savivaldybių įmonių vadovai įstatymų nustatyta tvarka.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad pareiškėjų skunde nurodyti sandėliukų griovimo darbai atlikti, ignoravus pareiškėjų prašymą privatizuoti naudotus pagalbinius ūkinius statinius, nepateikus teisės aktų nustatyta tvarka prašytos informacijos.

Seimo kontrolierė rekomendavo:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai – pateikti išvadą, ar vertinant netinkamų naudoti statinių griovimo teisėtumą, turi būti patikrintas tokių statinių pripažinimo netinkamais naudoti procedūrų laikymasis, ar turi būti pareikalauta tokių statinių priklausymą savivaldybei patvirtinantys dokumentai.
2) Klaipėdos miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai:
– įvertinti lėšų sandėliukų griovimo darbams, nesant atliktų veiksmų dėl sandėliukų pripažinimo netinkamais naudoti, panaudojimo teisėtumą;
– pateikti išvadą, ar buvo priimtas sprendimas dėl skunde nurodytų sandėliukų pripažinimo netinkamais naudoti, avariniais, likviduotinais.
3)Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui:
– inicijuoti ir užtikrinti tarnybinio patikrinimo atlikimą dėl specialistų, atsakingų už pareiškėjų kreipimųsi išnagrinėjimą bei atsakymo į kiekvieną iš kreipimųsi parengimą, veiksmų;
– butų savininkams raštu pateikti teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jų kreipimusis (jei toks atsakymas dar nepateiktas);
– užtikrinti, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje būtų laikomasi Viešojo administravimo įstatymo bei Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių reikalavimų į prašymą (skundą) pateikti aiškų teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą, atsižvelgiant į prašymo (skundo) turinį.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos