2021 m. gruodžio 29 d.

Seimo kontrolierė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą dėl viešojo intereso gynimo

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo pareiškėjos skundą, kuriame buvo skundžiamas Vilniaus miesto savivaldybės (toliau vadinama ir – Savivaldybė) administracijos tarnautojų neveikimas nepateikiant pareiškėjai atsakymo (informacijos) į jos teiktą paklausimą dėl su pareiškėjai priklausančiu žemės sklypu besiribojančiam žemės sklypui nustatytų tvarkymo reglamentų, o taip pat dėl Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo priimto įsakymo, kuriuo buvo patvirtintas kaimyninio žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, teisėtumo.

Vertindama pareiškėjos skundžiamą Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimą, Seimo kontrolierė akcentavo, jog pareiškėjo teisė gauti išsamų atsakymą į jo pateiktą kreipimąsi privalo būti realizuojama tiek Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, tiek Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento nuostatų pagrindu, nes tik tokiu būdu yra užtikrinamas vietos savivaldos institucijų, kaip viešojo administravimo subjektų, veikloje privalomo ir Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto įstatymo viršenybės principo įgyvendinimas.

Skundo tyrimo metu nebuvo nustatyta, jog Savivaldybės administracija kokiu nors būdu būtų informavusi pareiškėją apie jos kreipimosi nagrinėjimo eigą ar priežastis, dėl kurių atsakymas jai nėra pateiktas teisės aktų nustatytais terminais. Todėl Seimo kontrolierė padarė išvadą, jog Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimas, nepateikiant pareiškėjai atsakymo į jos kreipimąsi, laikytinas netinkamu ir nepateisinamu bei turi biurokratizmo požymių.

Pareiškėja skunde nurodė, kad Vilniaus miesto savivaldybės interaktyviame žemėlapyje „Planavimas ir statyba“ pateikta neteisinga informacija dėl žemės sklypams Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymo pagrindu nustatyto naudojimo būdo. Seimo kontrolierė, įvertinusi tyrimo metu surinktą medžiagą, konstatavo, jog minėtoji pareiškėjos skunde nurodyta aplinkybė pasitvirtino.

Tuo pagrindu Seimo kontrolierė akcentavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės interaktyviame žemėlapyje „Planavimas ir statyba“ skelbiama informacija apie minėtiesiems žemės sklypams nustatytą naudojimo būdą laikytina pasenusia bei klaidinančia šia informacija besidominčius asmenis, todėl privalo būti nedelsiant ištaisyta.

Nors pareiškėjos skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymas pagal savo turinį ir paskirtį laikytinas individualiu administraciniu aktu, o Seimo kontrolierių kompetencijai nėra priskirta vertinti administracinių aktų teisėtumo, spręsti ginčų dėl teisės viešojo administravimo srityje bei nustatinėti konkrečių faktinių aplinkybių buvimo (nebuvimo), tačiau pareiškėjos skundo pagrindu atlikto tyrimo metu surinkta medžiaga patvirtino, jog priimant Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą, Seimo kontrolierės nuomone, Savivaldybės administracija turėjo pritarti dėl anksčiau patvirtinto detaliojo plano sprendinių koregavimo procedūros, o ne suteikti leidimą projekto rengėjui rengti žemės ūkio paskirties žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą.

Seimo kontrolierė pastebėjo, kad pareiškėja savo pateiktu skundu siekė ne tik savo, kaip gretimo žemės sklypo savininkės, subjektyvių teisių, o ir viešojo intereso gynimo. Tačiau pareiškėjai nesant tinkamu subjektu, kuris teisės aktų nustatytais pagrindais galėtų kreiptis į teismą dėl viešojo intereso gynimo, o šio tyrimo metu nustačius galimai neteisėtus Savivaldybės administracijos tarnautojų ir (ar) žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengėjo veiksmus bei tuo pagrindu galimai neteisėtai priimtą Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo įsakymą, Seimo kontrolierė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą, rekomenduodama imtis veiksmų, jog būtų įvertintos tyrimo metu nustatytos aplinkybės ir, esant pagrindui, būtų ginamas viešasis interesas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos