2024 m. sausio 3 d.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Alytaus kalėjimo pareigūnai pažeidė pareiškėjo teisę būti vadinamam asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente nurodytais asmenvardžiais

Alytaus kalėjimo pareigūnai į Seimo kontrolierių įstaigą pasikreipusiam pareiškėjui nebuvo išdavę nuteistojo kortelės, kurioje būtų įrašyti galiojančiame pareiškėjo asmens dokumente nurodyti asmenvardžiai. Be to, Alytaus kalėjimo pareigūnų teigimu, pareiškėjas privalėjo nešioti nuteistojo kortelę, kurioje nurodyta senoji ir naujoji pareiškėjo pavardė, siekiant palengvinti pareigūnų darbą jį identifikuojant. Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, kad Alytaus kalėjimo pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) pažeidė pareiškėjo teisę būti vadinamam vardu ir pavarde, kuri įrašyta asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Skundą pateikęs pareiškėjas pranešė, kad Alytaus kalėjime jam liepiama nešioti asmens identifikavimo kortelę su dviem vardais ir pavardėmis, nors pareiškėjas vardą ir pavardę yra pasikeitęs 2022 metų spalį.

Nagrinėjant skundą Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, kad žmogaus teisių požiūriu, asmens vardas ir pavardė yra svarbi jo tapatybės dalis. Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje klausimai dėl vardų ir pavardžių rašybos patenka į Europos Žmogaus teisių konvencijos 8 straipsnio nuostatomis ginamą privataus ir šeimos gyvenimo sritį, nes asmenvardžiai neabejotinai atlieka esminį vaidmenį nustatant asmens tapatybę. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas taip pat yra nurodęs, kad asmens vardas ir pavardė yra vienas iš jo identiteto ir privataus gyvenimo elementų. Taigi, teisė į vardą ar pavardę yra privataus gyvenimo dalis. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija pažymi, kad, pagal Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnį, žmogaus privatus gyvenimas neliečiamas, o įstatymas ir teismas saugo, kad niekas nepatirtų savavališko ar neteisėto kišimosi į jo asmeninį ir šeiminį gyvenimą, kėsinimosi į jo garbę ir orumą.

Atliekant tyrimą buvo nustatyta, kad Alytaus kalėjimo pareigūnai, vykdydami pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, atsižvelgdami į pareiškėjo teisėtą interesą būti vadinamam tuo vardu ir pavarde, kuri įrašyta jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, privalėjo išduoti pareiškėjui nuteistojo kortelę, kurioje būtų įrašytas toks vardas ir pavardė, kuri yra galiojančiame asmens dokumente. Be to, Alytaus kalėjimo pareigūnų paaiškinimas, jog pareiškėjo išduotoje nuteistojo kortelėje įrašyta ir senoji pareiškėjo pavardė, ir naujoji dėl pareigūnų patogumo identifikuoti pareiškėją, niekaip nedera su pareigūnų pareiga elgtis atidžiai ir rūpestingai, gerbti asmens privatų gyvenimą ir jo identitetą. Tokie pareigūnų veiksmai pažeidžia pareiškėjo teisę vadintis tuo vardu, kuris yra įregistruotas valstybės registruose ir įrašytas jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Esant tokiai situacijai, Alytaus kalėjimas, atsižvelgdamas į pareigūnų pareigą gerbti asmens teisę į privatų gyvenimą bei pareiškėjo teisėtą interesą būti vadinamam tuo vardu ir pavarde, kuri įrašyta jo asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente, jau nuo 2022 m. lapkričio 25 d. arba kai tik Alytaus kalėjime buvo gautas pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas turėjo pareigą per protingą laiką pakeisti nuteistojo kortelę su naujuoju vardu ir pavarde ir visur naudoti tik naująjį pareiškėjo vardą ir pavardę. Šios pareigos nevykdymo ar netinkamo vykdymo nepateisina Alytaus kalėjimo nurodyta aplinkybė, jog abu (senasis ir naujasis) vardai ir abi (senoji ir naujoji) pavardės yra vartojamos dėl pareigūnų patogumo.

Seimo kontrolierė Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriui rekomendavo imtis priemonių užtikrinti pareiškėjo teisę į vardą, išduodant nuteistojo kortelę su duomenimis, įrašytais galiojančiame asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

Plačiau su skundo pažyma galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos