2024 m. sausio 8 d.

Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė konstatavo netinkamą Klaipėdos miesto savivaldybės pareigūnų veikimą nagrinėjant skundus dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojo organizuotų balsavimų

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Jolita Miliuvienė ištyrė  skundą, kuriame  pareiškėjas skundėsi Klaipėdos miesto savivaldybės pareigūnų veiksmais (neveikimu) (toliau – Savivaldybės) netinkamai išnagrinėjus skundus dėl bendrojo naudojimo objektų valdytojo (Administratoriaus) organizuotų balsavimų Namo atnaujinimo, Administratoriaus pakeitimo klausimais.

Savivaldybė savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo ir vietos savivaldos principų, t. y. Savivaldybės veikla ir visais jos veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus, būti aiškūs ir suprantami savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma.

Savivaldybė, gavusi pareiškėjo prašymus (skundus) turėjo juos išnagrinėti pagal Savivaldybės kompetenciją, prašymo (skundo) turinį, patikrinti jame nurodytas aplinkybes bei laikantis išsamumo principo reikalavimų į prašymą (skundą) turėjo atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydama visas jo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindama jo turinį.

Remiantis šio tyrimo metu gautais dokumentais, Savivaldybei buvo žinoma, kad dalis Namo butų savininkų yra nepatenkinti Administratoriaus veikla (jo iniciatyva vykdyti Namo atnaujinimą (modernizavimą),  teikiant informaciją, šaukiant susirinkimus, organizuojant balsavimus). Taigi yra susidariusi konfliktinė situacija. Į šią situaciją privalėjo reaguoti Savivaldybė, vykdama statinių naudojimo priežiūrą, administratorių veiklos kontrolę, užtikrindama Savivaldybės patvirtintos programos daugiabučiams namams atnaujinti tinkamą įgyvendinimą bei reaguodama į savivaldybės gyventojų (tiriamu atveju Namo butų savininkų) nuomonę, nusiskundimus. Savivaldybė, gavusi butų savininkų skundą, turėjo priimti sprendimą dėl neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo, kad patikrintų skunde nurodytas aplinkybes. Tačiau Savivaldybėtinkamai neįvertino pareiškėjo ir kitų butų savininkų prašymo (skundo) turinio. Tyrimo metu nustatyta, kad Savivaldybė sprendimo dėl Administratoriaus veiklos neplaninio patikrinimo atlikimo arba neatlikimo nepriėmė.

Nagrinėjant skundą taip pat nustatyta, kad Savivaldybė neorganizavo butų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu dėl Administratoriaus pakeitimo ir kito pasirinkimo, nes butų savininkų balsavimą raštu organizavo Administratorius. Savivaldybė, vertindama jai pateiktą prašymą (skundą) butų savininkų susirinkimo ar balsavimo raštu organizavimo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atšaukimo, kito pasirinkimo klausimu ir pateikdama išvadas dėl Administratoriaus veiksmų (organizuojant balsavimą raštu dėl jo atšaukimo), netinkamai aiškino teisės aktų nuostatas, o tai lėmė netinkamą jų taikymą ir klaidinančių paaiškinimų teikimą pareiškėjui.

Seimo kontrolierė pažymėjo, jog viešojo administravimo institucijų (įskaitant ir Savivaldybės vykdomąją instituciją, Savivaldybės administraciją) veikla turi būti organizuojama taip, kad asmenims (pareiškėjams), besikreipiantiems į šias institucijas, nekiltų pagrįstų abejonių dėl institucijos nešališkumo ir objektyvumo. Savivaldybės merui buvo pateiktos rekomendacijos, be kita ko, apimančios rekomendaciją imtis priemonių, kad asmenų prašymai ir (arba) skundai būtų nagrinėjami ir atsakymai rengiami griežtai laikantis Viešojo administravimo įstatymo, Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatų.

Plačiau su skundo pažyma galite susipažinti čia.

Susijusios naujienos