2021 m. birželio 30 d.

Seimo kontrolierė įžvelgė daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos teisinio reglamentavimo trūkumus ir pateikė rekomendacijas

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo Kauno miesto daugiabučio namo vieno iš butų savininko skundą dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus (Administratorius) veiklos priežiūrą. Pareiškėjas skundėsi netinkama Administratoriaus veikla, taikant namo techninės priežiūros bei šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūros tarifus.

 Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad Kauno miesto savivaldybės pareigūnai šiuo atveju nesivadovavo konstituciniu valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms principo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo (VAĮ), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (VSĮ) ir kitų teisės aktų reikalavimais, netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą bei netinkamai vykdė Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės funkciją.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad buvo pažeista pareiškėjo teisė į gerą viešąjį administravimą: pareigūnai nepagrįstai priėmė sprendimą nepradėti neplaninio Administratoriaus veiklos patikrinimo pagal pareiškėjo prašymo turinį, šį sprendimą priėmė nepatikrinę visų pareiškėjo prašymo turinį atitinkančių aplinkybių, sprendimo tinkamai nemotyvavo ir kt. 

Pažymėtina, kad Seimo kontrolierė šiais metais yra gavusi jau ne vieną skundą dėl Kauno miesto savivaldybės pagal Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintas taisykles (Taisyklės) vykdomos daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų (valdytojai) veiklos priežiūros ir kontrolės nepakankamumo.

Todėl Seimo kontrolierė atreipė savivaldybės pareigūnų, Lietuvos Respublikos ministerijos bei Vyriausybės atstovo Kauno ir Marijampolės apskrityse dėnesį į galimus valdytijų veiklos teisinio reglamentavimo trūkumus.

Konstitucinio Teismo nuomone, tos funkcijos, kurios priklauso išimtinai savivaldybėms, nereiškia, kad savivaldybės atitinkamoje srityje yra absoliučiai savarankiškos, savivaldybės turi vykdyti šias funkcijas ta apimtimi, kuria šios yra joms priskirtos įstatymais, savivaldybių tarybų sprendimai neturi peržengti jų kompetencijos ribų, įstatymo įgyvendinamuoju teisės aktu negalima pakeisti įstatymo ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su įstatymo normomis, nebūtų grindžiamas įstatymais.

Taigi Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintos taisyklės negali prieštarauti įstatymų nuostatoms.

Savivaldybė šio tyrimo metu Seimo kontrolierei nenurodė konkrečių įstatymų nuostatų, kuriomis rėmėsi Taisyklėse nustatydama susiaurintą savivaldybės veiklos, atliekant neplaninius valdytojų patikrinimus, apimtį bei skundų dėl valdytojų veiklos nagrinėjimo terminus. Vietos savivaldos įstatyme, Aplinkos ministerijos patvirtintose valdytojų veiklos priežiūros ir kontrolės pavyzdinėse taisyklėse nėra nustatyti savivaldybės atliekamų neplaninių valdytojų veiklos patikrinimų turinio apribojimai, neplaninių patikrinimų turinys nėra siejamas su planinių patikrinimų turiniu, nėra ribojamas 6 mėn. administratoriaus veiklos patikrinimo terminu ir pan.

Seimo kontrolierės nuomone, Taisyklių 19 punkto nuostatos dėl neplaninių valdytojų veiklos patikrinimų turinio apimčių apribojimo planinio valdytojo veiklos patikrinimo turiniu bei 6 mėn. Administratoriaus veiklos patikrinimo terminu neatitinka įstatymų reikalavimų, suinteresuotų tinkama valdytojų veikla asmenų teisėtų lūkesčių, kelia pagrįstų abejonių dėl Kauno miesto tarybos kompetencijos tinkamo įgyvendinimo.

Pažymėtina, kad neužtikrinus teisėtų lūkesčių apsaugos, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principų įgyvendinimo, neužtikrinamas ir asmens pasitikėjimas valstybe ir teise.

Seimo kontrolierė pateikė rekomendacijas Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse, siūlydama pagal kompetenciją patikrinti Taisyklių atitikimą VSĮ, VAĮ ir kitų teisės aktų reikalavimams, bei Aplinkos ministerijai, prašydama informuoti apie įstatymo projekto dėl VSĮ 6 straipsnio 42 punkto pakeitimo rengimo eigą (kuriuo galimai kartu būtų išspręstos ir Seimo kontrolierės pastebėtos teisinio reguliavimo problemos).

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos