2024 m. sausio 17 d.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų netinkamą veikimą nepagrįstai neįvertinus Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių reikalavimų

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Erika Leonaitė ištyrė pareiškėjo skundą „Dėl absoliutaus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų biurokratizmo ir neveikimo“ ir konstatavo, kad Centras, teikdamas informaciją Vilniaus miesto savivaldybei apie nustatytą triukšmo ribinių dydžių reikalavimų Halės turgavietėje pažeidimą dėltriukšmo prevencijos (mažinimo) priemonių taikymo, nepagrįstai neįvertino Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių (Taisyklės) reikalavimų, kad tokias priemones Savivaldybė privalo įgyvendinti tik, kai įsiteisės nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už teisės aktų  pažeidimą. 

Be to, Centras, neatsižvelgdamas į Taisyklių reikalavimus ir pateikęs Savivaldybei Centro raštą, atsakymu informavo pareiškėją apie šį kreipimąsi, tuo suteikdamas pareiškėjui nepagrįstų lūkesčių, kad Savivaldybė, gavusi Centro raštą, imsis triukšmo prevencijos (mažinimo) priemonių taikymo.

Šio tyrimo metu Centras nepateikė motyvuotų paaiškinimų, kodėl galimai iki šiol daugiau nei per metus (nuo to laiko, kai buvo nustatyta, kad bendrovė, valdanti Turgavietę, neįgyvendino triukšmo mažinimo ir prevencijos priemonių) neįsiteisėjo nutarimas administracinio nusižengimo byloje dėl bendrovės atsakingo asmens nubaudimo už įstatymo pažeidimą. Be to, Centras nepateikė duomenų, kad ėmėsi papildomų priemonių, kai gavo Savivaldybės informaciją, kad ji nesiims triukšmo mažinimo įgyvendinimo priemonių, iki įsiteisės nutarimas administracinio nusižengimo byloje. 

Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į tai, kad triukšmo Turgavietėje problema yra aktuali pareiškėjui ir šaliaTurgavietės gyvenantiems asmenims, siekdama, kad kuo skubiau būtų užtikrinta jų teisė į saugią gyvenamąją aplinką, Centrui rekomendavo kuo skubiau pagal kompetenciją užbaigti administracinę teiseną dėl bendrovės atsakingo asmens patraukimo administracinėn atsakomybėn už įstatymo pažeidimus, nustatyta tvarka kartotinai kreiptis į Savivaldybės administraciją dėl triukšmo mažinimo priemonių taikymo.

Kartu Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad Valstybinės triukšmo kontrolės aprašo (Kontrolės aprašas) ir Taisyklių nuostatos dėl triukšmo prevencijos (mažinimo) priemonių taikymo pradžios momento skiriasi, t. y. Kontrolės apraše nustatyta, kad kontrolieriai dėl triukšmo prevencijos (mažinimo) priemonių taikymo kreipiasi į savivaldybės administraciją, kai pradėta administracinio nusižengimo teisena dėl Įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo, tačiau Taisyklėse nustatyta, kad savivaldybė imasi priemonių tik įsiteisėjus nutarimui administracinio nusižengimo byloje dėl triukšmo šaltinio valdytojo nubaudimo už Įstatymo ir (ar) Taisyklių pažeidimą.

Manytina, kad šiuo atveju neužtikrinamas valstybės ir savivaldybių institucijų veiklos triukšmo mažinimo klausimais aiškumas, išlieka dviprasmiškumas.

Šio tyrimo metu Centras pateikė nuomonę, kad galimai Savivaldybės tarybos patvirtintos Taisyklės neatitinka Triukšmo valdymo įstatymo reikalavimų. Iš tiesų „Įstatymo 27 straipsnio 2 dalimi savivaldybės įpareigotos taikyti triukšmo prevencijos priemones, apriboti triukšmo šaltinių veiklą, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai. Kitų sąlygų taikyti triukšmo prevencijos priemones nėra numatyta“ minėtos Taisyklių nuostatos sudaro prielaidas triukšmo prevencijos priemonių taikymą ir triukšmo šaltinio veiklos ribojimą nutęsti ne tik administracinės teisenos vykdymo laikotarpiu, bet ir teisminių bylų nagrinėjimo laikotarpiu.

Atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes Seimo kontrolierė Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse rekomendavo pagal kompetenciją patikrinti Triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių atitiktį Triukšmo valdymo įstatymui ir Valstybinės triukšmo kontrolės aprašui bei, prireikus, imtis priemonių nustatytiems teisės aktų pažeidimams pašalinti.

Susijusios naujienos