2021 m. lapkričio 17 d.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į laikino atokvėpio paslaugos teikimo problemas Vilniaus miesto savivaldybėje

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo asmens skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), neužtikrinant laikino atokvėpio paslaugos teikimo asmens namuose vaikams su vidutine ar sunkia negalia.

Seimo kontrolierė sprendė, kad skunde nurodytas aplinkybes pirmiausia tikslinga nagrinėti institucijose, kurioms pagal kompetenciją priskirtas šių klausimų nagrinėjimas ir atitinkamų sprendimų šioje srityje priėmimas, t. y. Vilniaus miesto savivaldybėje bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

Vis dėlto, siekiant padėti greičiau ir efektyviau rasti problemos sprendimo būdus, taikant tarpininkavimo procedūrą su rekomendacijomis buvo kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių ir Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, kurių buvo prašoma įvertinti skundo aplinkybes ir informuoti, kokių papildomų priemonių bus imamasi problemai spręsti; imtis priemonių šalinti pažeidimus, jeigu tokių būtų nustatyta.

Atsižvelgdama į Seimo kontrolierės rekomendacijas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipė dėmesį, kad savivaldybė yra atsakinga už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą, planuodama ir organizuodama socialines paslaugas asmenims (šeimoms). Savivaldybė gali finansuoti socialinę priežiūrą ir socialinę globą, sudarydama sutartį su akredituota socialinę priežiūrą teikiančia socialinių paslaugų įstaiga ar socialinės globos įstaiga dėl asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų išlaidų finansavimo, jeigu šias įstaigas pasirenka pats socialinių paslaugų gavėjas (globėjas, rūpintojas), kiti teisėti asmens atstovai ir jeigu šioms paslaugoms nustatytas asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikis. Savivaldybė gali pirkti socialines paslaugas savo teritorijos gyventojams ir iš kitos savivaldybės (artimiausios, tos, kurios pageidauja asmuo, ir pan.) sudarydama sutartį dėl šių paslaugų teikimo ir finansavimo.

Atsižvelgiant į tai, savivaldybės administracijos paprašyta įvertinti skundą pateikusio asmens šeimos situaciją, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį ir organizuoti paslaugų teikimą šiai šeimai bei užtikrinti savivaldybės gyventojams tokių socialinių paslaugų organizavimą. Taip pat savivaldybei rekomenduota įvertinti galimybes savivaldybės socialinių paslaugų įstaigai įgyti savo veiklai socialinės globos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, senyvo amžiaus asmenims namuose licenciją; jeigu įstaigai licencija dėl objektyvių priežasčių negali būti išduota ar reikalinga pasitelkti kitus socialinių paslaugų teikėjus – organizuoti šių paslaugų įsigijimą iš kitų paslaugų tiekėjų viešųjų pirkimų arba tiesioginio finansavimo būdu; įvertinti kitas alternatyvas –galimybes teikti laikino atokvėpio paslaugas, kai teikiama socialinė priežiūra (kuriai nereikia licencijos) kartu su ambulatorinėmis slaugos paslaugomis namuose.

Išnagrinėjusi Seimo kontrolierės rekomendacijas, Vilniaus miesto savivaldybės administracija informavo, kad šiuo metu savivaldybėje jau yra rengiamas tvarkos aprašas, kuriuo bus nustatyta laikino atokvėpio vaikams su vidutine ar sunkia negalia paslaugos skyrimo ir teikimo tvarka. Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021-09-03 išdavė Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centrui „Šeimos slėnis“ licenciją teikti dienos socialinės globos paslaugas vaikams su vidutine ar sunkia negalia asmens namuose. Pažadėta, kad patvirtinus Dienos socialinės globos asmens namuose vaikams su vidutine ar sunkia negalia paslaugos skyrimo ir teikimo tvarkos aprašą su skundą pateikusiu asmeniu susisieks socialinis darbuotojas, kuris paaiškins, kokie dokumentai reikalingi norint gauti minėtą paslaugą.

Taigi tarpininkaujant Seimo kontrolierei buvo imtasi veiksmų problemai dėl laikino atokvėpio paslaugos teikimo vaikams namuose spręsti, tobulinamas teisinis reguliavimas šioje srityje, šalinamos jo spragos. 

Susijusios naujienos