2021 m. gruodžio 28 d.

Savivaldybės yra vienos iš pagrindinių socialinių paslaugų valdymo institucijų

Spartus visuomenės senėjimas tampa svarbiausiu šalies iššūkiu, siekiant rūpintis senyvo amžiaus asmenų sveikata ir jų gyvenimo kokybe. Dėl sumažėjusių savirūpos gebėjimų ir sveikatos sutrikimų slaugos ir (arba) socialinės priežiūros paslaugų poreikis jiems auga. Kai asmenys dėl silpnos sveikatos ar socialinės integracijos sunkumų negali gyventi visaverčio gyvenimo, jiems vis dažniau prireikia kompleksinių (slaugos ir socialinių) paslaugų, kurios pagerintų asmenų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.

Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 12 punktu, viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra socialinių paslaugų planavimas ir teikimas.Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautus skundus dėl Alytaus rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos galimai netinkamos veiklos (neveikimo), vykdant jai priskirtas funkcijas, susijusias su socialinių paslaugų teikimo užtikrinimu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Ministerija) pateiktą informaciją, Savivaldybės paaiškinimus, siekdama išsiaiškinti, ar Savivaldybės administracija tinkamai vykdė (vykdo) jai priskirtas socialinių paslaugų teikimo funkcijas, kiek tai susiję su ilgalaikės socialinės globos ir/arba kitų alternatyvių socialinių paslaugų ir / arba pagalbos priemonių skyrimu savo teritorijos gyventojams, ar nėra pažeidžiami Socialinių paslaugų įstatyme įtvirtinti tinkamumo, veiksmingumo, visapusiškumo ir kiti principai ir ar dabartinis teisinis reglamentavimas, nustatantis ilgalaikės socialinės globos skyrimo tvarką (kiek tai sietina su specialiųjų poreikių nustatymu asmeniui, siekiančiam gauti ilgalaikę socialinę globą, alternatyvių socialinių paslaugų ir / arba pagalbos priemonių skyrimu, kai tai būtina), yra aiškus ir tikslus, atliko tyrimą savo iniciatyva.

Remiantis Socialinių paslaugų įstatymo (Įstatymas) 8 straipsnio 1 dalies nuostatomis, asmeniui, kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka, gali būti teikiamos specialiosios socialinės paslaugos. Specialiosioms paslaugoms, be kita ko, priskiriama socialinė globa. Asmens socialinių paslaugų poreikis nustatomas individualiai pagal asmens nesavarankiškumą bei galimybes savarankiškumą ugdyti ar kompensuoti asmens interesus ir poreikius atitinkančiomis socialinėmis paslaugomis. Pažymėtina, kad socialinių paslaugų organizavimą, suteikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nėra nustatytas imperatyvus reikalavimas, kad, skiriant ilgalaikę socialinę globą globos namuose, asmeniui turi būti nustatyti specialieji poreikiai.

 Šio tyrimo metu nustatyta, kad: Savivaldybė reikalavo pateikti perteklinius dokumentus, tuo pažeidė socialinių paslaugų organizavimą, suteikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Tačiau, Ministerijai informavus apie teisės aktų pažeidimus, Savivaldybė ėmėsi priemonių keisti šią situaciją – rekomendavo seniūnijų socialiniams darbuotojams nereikalauti dokumentų (pvz.: apie specialiųjų poreikių nustatymą), kurie nenumatyti teisės aktuose, socialinių paslaugų poreikį nustatyti iš turimų dokumentų bei bendraujant su asmenimis. Tyrimu metu socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2021-01-22 įsakymu Nr. A1-56 buvo patvirtintas naujas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir metodika. Savivaldybės taryba, vadovaudamasi naujai priimto aprašo nuostatomis,  2021-06-10 sprendimu Nr. K-98 patvirtino Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio  nustatymo ir skyrimo Alytaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašą. Taigi, klausimai (dėl Savivaldybės veiksmų, sprendžiant socialinių paslaugų suteikimo klausimus, teisės aktų nuostatų tikslinimo ir kiti) dėl kurių buvo pradėtas tyrimas savo iniciatyva, tyrimo metu išspręsti, todėl savo iniciatyva pradėtas tyrimas buvo nutrauktas. Seimo kontrolierė Socialinės apsaugos ir darbo ministrei rekomendavo imtis priemonių, kad ministerija, formuojanti  socialinių paslaugų politiką, organizuojanti, koordinuojanti ir kontroliuojanti jos įgyvendinimą, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas, vertinantis, prižiūrintis ir kontroliuojantis socialinių paslaugų kokybę, dalyvaujantis įgyvendinant valstybės socialinių paslaugų politiką, vadovaudamiesi gero administravimo bei bendradarbiavimo principais, nuolat teiktų savivaldybėms konsultacijas socialinių paslaugų teikimo klausimais, informaciją dėl teisės aktų pakeitimų, supažindintų su gerąja praktika.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos