2021 m. liepos 20 d.

Policijos departamentas pareiškėjo kreipimusis nepagrįstai palaikė skundais

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Policijos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jo pareiškimų nagrinėjimu.

Pareiškėjas skunde nurodė, kad išsiuntė Policijos departamentui du kreipimusis –  „Pareiškimą. Padėką“ ir pareiškimą, tačiau abu raštai atsakymuose buvo vadinami skundais, atsakoma ne tai, ko klausė Pareiškėjas, vienas jo raštas iš viso nenagrinėtas, nes Policijos departamentas nusprendė, kad rašto turinys yra nesuprantamas.

Skundo tyrimo metu įvertinus pareiškėjo kreipimųsi turinį, nustatyta, kad jis raštuose nenurodė apie pažeistas konkrečias savo arba kito asmens teises ar teisėtus interesus, ir neprašė priimti dėl to sprendimų, todėl jo kreipimaisi nelaikytini skundais. Viename iš raštų buvo pateikiama besikreipiančiojo nuomonė apie įvairių teisėsaugos pareigūnų darbą, rašto turinys yra pakankamai aiškus, todėl buvo konstatuota, kad Policijos departamentas šį kreipimąsi nepagrįstai laikė skundu, o priimtas sprendimas nenagrinėti dėl nesuprantamo turinio kelia pagrįstų abejonių.

Kitame rašte pareiškėjas išdėstė poziciją dėl įvykių Kriminalistinių tyrimų centre, rašė apie įvairių pareigūnų galimai padarytus tarnybinius nusižengimus bei prašė bendro situacijos įvertinimo. Atsakymą į šį kreipimąsi rengė Policijos departamento Imuniteto valdyba ir nurodė, kad vadovaudamiesi Tarnybinių patikrinimų atlikimo, tarnybinių nuobaudų vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir panaikinimo tvarkos aprašo nuostatomis, atsisako nagrinėti pareiškėjo skundą. Toks Policijos departamento Imuniteto valdybos atsakymas, kai Pareiškėjas neprašė inicijuoti tarnybinių tyrimų ar kitaip nubausti galimai netinkamai tarnybą atliekančius pareigūnus ir nesiskundė dėl galimai pažeistų savo teisių ar teisėtų interesų, taip pat vertintinas, kaip netinkamas atsakymas.

Pažymoje buvo akcentuota, kad vadovaujantis teisės aktų nuostatomis pareiškėjo kreipimaisi turėjo būti vertinami kaip asmens prašymai, kuriuose buvo išreikšta nuomonė apie institucijų ir pareigūnų veiklą, todėl į šiuos kreipimusis turėjo būti atsakyta laisvos formos raštu, pateikiant aiškią Policijos departamento poziciją dėl raštuose dėstomų aplinkybių įvertinimo, nurodant atsakymo apskundimo tvarką.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat ne kartą yra nurodęs, kad  nagrinėjant asmens kreipimąsi į viešojo administravimo subjektą, kai tokiu kreipimusi pagal jo turinį ir pobūdį nebuvo siekiama apginti konkrečią besikreipusio asmens teisę ar teisėtą interesą, toks kreipimasis turi būti išnagrinėtas ir pareiškėjui pateiktas atsakymas Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse nurodytomis sąlygomis ir apimtimi.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes buvo padaryta išvada, kad Policijos departamentas nepagrįstai pareiškėjo kreipimusis laikė skundais, todėl pateikė kreipimųsi pobūdžio neatitinkančius atsakymus, nesilaikė įstatymo viršenybės bei išsamumo principų reikalavimų, todėl skundas buvo pripažintas pagrįstu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos