2021 m. rugpjūčio 30 d.

Po Seimo kontrolieriaus rekomendacijų ir atlikto vidaus audito stiprinama Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius, išnagrinėjęs jau ne pirmą pareiškėjo skundą dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos (VDAI) pareigūnų veiksmų (neveikimo) galimai nesilaikant pareiškėjo skundo nagrinėjimo terminų, konstatavo, kad ir šį kartą VDAI, nagrinėdama pareiškėjo skundą nustatyta tvarka neišnagrinėjo per 4 mėnesius, nepratęsė skundo nagrinėjimo termino nustatyta tvarka, skundo neišnagrinėjo ne tik per Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme (Įstatymas) nustatytą maksimalų 6 mėnesių skundų nagrinėjimo terminą, bet net daugiau nei 2 kartus jį viršijo, t. y., priėmė sprendimą per ilgesnį nei 15 mėnesių laikotarpį nuo skundo VDAI gavimo dienos.

Pažymėtina, kad VDAI šio tyrimo metu Seimo kontrolieriui pateikti paaiškinimai dėl skundo VDAI neišnagrinėjimo laiku priežasčių neatitinka teisės aktų reikalavimų, nes dėl objektyvių priežasčių skundo nagrinėjimo terminą VDAI leidžiama pratęsti tik iki 6 mėnesių.

Be to, VDAI paaiškinimai, kodėl dalis skundo (kuriai nereikėjo gauti papildomos informcijos) nebuvo išnagrinėta per Įstatyme nustatytus terminus neatitinka Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų, nes kelių įstatyme numatytų principų (proporcingumo, efektyvumo) galimas laikymasis nepaneigia VDAI pareigos laikytis kitų konstitucinių viešojo administravimo subjektų veiklos principų reikalavimų (pvz., teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, naujovių ir atvirumo permainoms ir kt.). VDAI, nesilaikydama šių principų reikalavimų, neapsaugojo pareiškėjo teisių, negerbė jo teisėtų interesų ir teisėtų lūkesčių, sudarė jam prielaidas nepasitikėti valstybe ir teise.

Kartu Seimo kontrolierius atkreipė Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Teisingumo ministerijos ir VDAI dėmesį į tai, kad pagal Teisingumo ministerijos šio tyrimo metu pateiktą informaciją VDAI vidaus audito, atlikto įgyvendinat Seimo kontrolieriaus ankstesnę rekomendaciją, metu, atsižvelgus į atliktą darbo krūvio analizę, buvo nustatyta, kad VDAI trūksta 32 darbuotojų, jog dėl „žmogiškųjų išteklių trūkumo dalis funkcijų yra nevykdomos, vykdomos pavėluotai arba ne pilna apimtimi, kas neužtikrina gero administravimo principo laikymosi ir visų rizikų tinkamo valdymo“.

Be to, VDAI vidaus audito metu nustatyta, kad „turimos organizacinės priemonės ir informacinės sistemos neužtikrina optimalaus ir galimo efektyviausio būdo įgyvendinti BDAR ir kitų teisės aktų nuostatas, ne visos informacinių sistemų plėtros ir funkcionalumo galimybės, tuo pačiu didinančios ir veiklos procesų skaidrumą, yra [VDAI] išnaudotos“, todėl siekiant užtikrinti tinkamą pavestų funkcijų vykdymą, VDAI „rekomenduota inicijuoti papildomų pareigybių steigimo klausimo sprendimą“, „inicijuoti klausimo dėl informacinių sistemų plėtros nagrinėjimą.“

Seimo kontrolieriaus nuomone, tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritartų vidaus audito išvadoms ir rekomendacijoms, būtina kuo skubiau imtis vidaus audito rekomendacijų įgyvendinimo priemonių, kad VDAI veikla atitiktų Įstatymo reikalavimus (jau ne vienerius metus pažeidžiamos asmenų, besikreipiančių į VDAI dėl Įstatymo įgyvendinimo, teisės į tinkamą viešąjį administravimą). Priešingu atveju duomenų subjekto teisių apsauga Įstatyme nustatyta tvarka tampa deklaratyvia nuostata, neužtikrinančia realios jo teisių apsaugos, neatitinkančia teisinės valstybės, teisėtų lūkesčių apsaugos principų, o tai pakerta asmens pasitikėjimą valstybe ir jos institucijomis.

VDAI, informuodama apie Seimo kontrolieriaus rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus, pranešė, kad atsižvelgusi į pirmiau nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Lietuvos Respublikos finansų ministeriją, prašydama pritarti papildomiems biudžeto asignavimams naujoms pareigybėms steigti ir darbo vietoms įrengti. Finansų ministerija raštu informavo VDAI, kad 2021-08-04 vykusio neformalus ministrų pasitarimo „Dėl ministrų valdymo sritims, taip pat kitiems valstybės biudžeto asignavimų valdytojams planuojamų maksimalių valstybės biudžeto asignavimų sumų 2022–2024 m. strateginių veiklos planų projektams parengti“ protokolo sprendimais VDAI papildomai skirta Europinės asmens duomenų apsaugos reformai pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamentą numatytoms naujoms ir išplėstoms esamoms funkcijoms vykdyti papildomiems 10 etatų–216 tūkst. eurų darbo užmokesčiui.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos