2021 m. lapkričio 18 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo imtasi tobulinti prekybos organizavimo kultūriniuose renginiuose Lazdijų rajono savivaldybėje tvarką

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo asmens skundą dėl viešosios įstaigos (VšĮ) Lazdijų kultūros centro (toliau vadinama ir – Centras) atstovų netinkamų veiksmų organizuojant prekybą kultūriniuose renginiuose: viešai neskelbiant renginius remiančių asmenų ir paramos sumų, nepagrįstai atmetant paraiškas, nenurodant motyvų ir apskundimo tvarkos.

Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į tai, kad savivaldybėms pagal kompetenciją priskirta gyventojų bendrosios kultūros ugdymo ir etnokultūros puoselėjimo funkcija, kuri apima ir kultūros centrų veiklos priežiūrą, taip pat prekybos tvarkos savivaldybių ar jų valdomų įmonių administruojamose turgavietėse ir viešose vietose nustatymą, priėmė sprendimą tarpininkauti – buvo kreiptasi į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktorių, prašant pateikti motyvuotus paaiškinimus dėl skunde iškeltų klausimų bei informuoti, kokių priemonių numatoma imtis prekybos vietų suteikimo proceso skaidrumui ir sąžiningai konkurencijai užtikrinti; imtis priemonių šalinti pažeidimus, jeigu tokių būtų nustatyta.

Atsižvelgdama į Seimo kontrolierės rekomendacijas, Lazdijų rajono savivaldybės administracija skundo aplinkybėms įvertinti sudarė komisiją. Išanalizavusi situaciją komisija nustatė, kad pareiškėjams nebuvo nurodytos konkrečios paraiškų nepatvirtinimo priežastys, Centro internetinėje svetainėje nebuvo viešai skelbiama apie renginių metu gautą rėmėjų paramą.

Atsižvelgusi į komisijos pateiktas išvadas ir pasiūlymus, savivaldybės administracija pažadėjo įpareigoti Centrą skelbti jo internetinėje svetainėje renginių rėmėjus, nurodant iš jų gautą paramą; skelbti joje renginio prekybininkų registraciją, nurodant kultūrinio renginio datą, temą, prekybos laiką ir vietą, prekybinių vietų skaičių ir paskirstymą, prekių pobūdį ir kitus reikalavimus likus ne mažiau kaip 15 darbo dienų iki numatyto renginio datos; po prekybininkų registracijos prekiauti renginyje pabaigos, per 2 darbo dienas priėmus sprendimą dėl prekybos renginyje, informuoti prekybininkus nurodytais Prekybos organizavimo taisyklėse kultūriniuose renginiuose būdais, nurodant sprendimo, t. y. paraiškos patvirtinimo arba atmetimo, aiškų motyvą, supažindinti su apskundimo tvarka; koreguoti VšĮ Lazdijų kultūros centro direktoriaus patvirtintas Prekybos organizavimo taisykles kultūriniuose renginiuose, kad būtų užtikrintas prekybos organizavimo kultūriniuose renginiuose aiškumas, skaidrumas, informacijos prieinamumas.

Taigi po Seimo kontrolierės tarpininkavimo buvo imtasi veiksmų šalinti prekybos organizavimo kultūriniuose renginiuose Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos trūkumus, užtikrinant renginio dalyvių tinkamą informavimą renginio klausimais, kartu ir paraiškų prekybos vietai gauti nagrinėjimo skaidrumą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos