2021 m. liepos 29 d.

Seimo kontrolierius Policijos generaliniam komisarui rekomendavo reglamentuoti teisės susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga tvarką

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius išnagrinėjo skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau vadinama ir – Kauno AVPK KPV) policijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) netinkamai pateikus / nepateikus atsakymus į pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama – Skundas).

Skunde Pareiškėjas rašo, kad 2020-12-17 ir 2021-01-15 kreipėsi į Kauno AVPK KPV su prašymais, tačiau į 2020-12-17 prašymą suteikti informaciją iš administracinio nusižengimo bylos atsakymo taip ir nesulaukia, o į 2021-01-15 prašymą atsakymas pateiktas neišsamus ir pareiškėjo prašomos dokumentų kopijos iš administracinio nusižengimo bylos nepateiktos.

Pažymėtina, jog ANK 577 straipsnyje reglamentuota, kad administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga. Pažymėtina, jog Kauno AVPK KPV Seimo kontrolieriui nurodė, kad specialaus poįstatyminio teisės akto – įsakymo, rekomendacijų ar tvarkos aprašo, kurie specialiai reglamentuotų susipažinimo tvarką su administracinio nusižengimo tyrimo medžiaga – nėra.

Taigi, pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, institucijos, tarp jų ir Kauno AVPK KPV, privalo pareiškėjams teikti visus pagal teisės aktus teiktinus ir jų prašymo turinį atitinkančius dokumentus (juose esančią informaciją). Prašymų dėl informacijos gavimo pateikimą ir nagrinėjimą reglamentuoja VAĮ, TGIĮ ir Taisyklės.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Kauno AVPK KPV 2021-01-29 raštu Nr. 20-S-2067 pateikė pareiškėjui atsakymą, kuriame nurodė, jog su esančia administracinio nusižengimo medžiaga pareiškėjas gali atvykti susipažinti į Kauno AVPK KPV.

Svarbu pažymėti, jog laikotarpiu, kai pareiškėjas kreipėsi su prašymu į Kauno AVPK KPV, Lietuvos teritorijoje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, buvo paskelbtas karantinas ir asmenų judėjimas buvo ribojamas.

Seimo kontrolierius pažymi, jog VAĮ įtvirtintas naujovių ir atvirumo permainoms principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip geriau spręsti problemas, iškylančias vykdant viešąjį administravimą, taip pat nuolat tobulinti savo veiklą taikydamas pažangiausius metodus, modelius, technologijas, priemones ar gerosios patirties pavyzdžius.

Seimo kontrolieriui kilo pagrįstas klausimas, kodėl Kauno AVPK KPV nurodydamas pareiškėjui atvykti į Kauno AVPK KPV susipažinti su administracinio nusižengimo byla nesivadovavo naujovių ir atvirumo principu ir negalėjo administracinio nusižengimo bylos medžiagos pareiškėjui pateikti elektroninėmis ryšio priemonėmis, ypač atsižvelgiant į tai, kad tuo metu šalyje buvo paskelbtas karantinas ir patys policijos pareigūnai buvo įpareigoti užtikrinti asmenų judėjimo ribojimų priemonių įgyvendinimą.

Skundo tyrimo metu išanalizavus dokumentinę medžiagą, taip pat matyti, kad į Pareiškėjo 2020-12-17 kreipimesi prašomą informaciją nėra tinkamai atsakoma – dėl jo prašymo nėra priimtas nei sprendimas informaciją (dokumentų kopijas) pateikti, nei sprendimas atsisakyti ją pateikti, nenurodomos informacijos (dokumentų kopijų) nepateikimo priežastys ir tokio atsakymo apskundimo tvarka. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad atsakant į pareiškėjo 2020-12-17 kreipimąsi nebuvo vadovaujamasi VAĮ, TGIĮ bei Taisyklių nuostatomis. Pažymėtina ir tai, kad į pareiškėjo kreipimąsi atsakyta praleidus teisės aktuose nustatytam 20 darbo dienų atsakymui pateikti terminui.

Seimo kontrolierius pažymi, jog Kauno AVPK KPV 2021-01-28 pateiktame atsakyme, nenurodytas teisinis pagrindas, kuriuo vadovaujantis buvo priimtas sprendimas nepateikti pareiškėjui prašomų dokumentų. Atkreiptinas dėmesys, jog TGIĮ nustatyta, kad institucijos privalo teikti pareiškėjams visą informaciją (dokumentus), išskyrus įstatymų nustatytus atvejus.

Seimo kontrolierius atkreipia Kauno AVPK KPV administracijos dėmesį, kad pareiškėjui adresuotame 2021-01-28 rašte, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti pareiškėjo 2021-01-15 prašymą ir pateikti prašomą informaciją, nebuvo išaiškinta šio atsakymo apskundimo tvarka.

LVAT ne kartą yra konstatavęs, kad administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą.

Įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad Kauno AVPK KPV netinkamai atsakė į pareiškėjo prašymus (2020-12-17 ir 2021-01-15), atsakymus pateikė nesivadovaujant VAĮ, TGIĮ ir Taisyklių nuostatomis, kaip tai konstatuota šios pažymos 14 ir 15 punktuose. Tokie Kauno AVPK KPV pareigūnų veiksmai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, todėl Pareiškėjo skundas pripažįstamas pagrįstu.

Seimo kontrolierius Policijos generaliniam komisarui rekomendavo: apsvarstyti galimybę reglamentuoti ANK 577 straipsnyje nustatytos teisės susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga tvarką.

Seimo kontrolierius Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui rekomendavo: 1. imtis priemonių, kad ateityje į pareiškėjų prašymus pateikti informaciją (dokumentus) būtų teikiama visa pagal teisės aktus teiktina informacija arba priimamas sprendimas tokios informacijos neteikti, nurodant tokio sprendimo priėmimo priežastis (kartu ir teisinį pagrindą) bei jo apskundimo tvarką; 2. imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjų prašymai pateikti informaciją būtų nagrinėjami ir atsakymai į juos teikiami TGIĮ, VAĮ ir Taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

Nuotrauka: E.Blaževič/LRT

Susijusios naujienos