2021 m. rugpjūčio 11 d.

Po atlikto tyrimo savo iniciatyva Seimo kontrolierė kreipėsi į generalinį prokurorą dėl galimo viešojo intereso pažeidimo

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė inicijavo ir atliko tyrimą dėl galimai neteisėtų statybų saugomoje teritorijoje. Dėl gautos informacijos apie galimai neteisėtas statybas Labanoro regioniniame parke  esančiame žemės sklype patikrinimo Seimo kontrolierė kreipėsi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos (toliau vadinama – VTPSI), t. y. instituciją, atsakingą už statybų valstybinės priežiūros įgyvendinimą. Vienas iš VTPSI veiklos tikslų – užtikrinti, kad statinių statyba būtų vykdoma teisėtai.

Seimo kontrolierė nustatė:

  • VTPSI Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamento tarnautojai, atlikę patikrinimą dėl statybų teisėtumo, nustatė, kad statybos darbai atliekami 2013 metais tuometės Molėtų rajono savivaldybės administracijos išduoto statybą leidžiančio dokumento pagrindu sodybos atstatymo statybos projektui;
  • tuo metu galiojusiame Teritorijų planavimo įstatyme buvo nustatyta, kad keičiant bent vieną iš privalomųjų teritorijų tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimų (įskaitant leistiną sklypo užstatymo tankumą, intensyvumą), turi būti rengiamas detalusis planas. Detalusis planas nerengiamas, jei saugomose teritorijose sodybų (gyvenamojo namo su priklausiniais) statyba numatyta tvarkymo plane (planavimo schemoje) arba naujo statinio statyba vykdoma atstatant buvusį (sugriuvusį, sunaikintą, nugriautą) statinį;
  • žemės sklypas, kuriame vykdomi statybos darbai, buvo suprojektuotas 1999 m. patvirtintame Molėtų rajono, Mindūnų seniūnijos, Mindūnų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projekte. Pagal tuo metu galiojusius teisės aktų reikalavimus žemės reformos žemėtvarkos projektas buvo priskiriamas specialiajam teritorijų planavimo dokumentui;
  • tyrimo metu nebuvo gauta duomenų nei apie statybos numatymą tvarkymo plane (planavimo schemoje), nei apie buvusį statinį saugomoje teritorijoje esančiame žemės sklype;
  • statybų valstybinę priežiūrą vykdanti VTPSI konstatavo, kad statyba žemės sklype galima, nurodžiusi bendras teisės aktų nuostatas, reglamentuojančias statyboms gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose, valstybiniuose parkuose keliamus reikalavimus, bei 2013 m. lapkričio 14 d. tuometės Molėtų rajono savivaldybės administracijos pritarimo statinio projektui Nr. RPP-94-131114-00089 išdavimo faktą. Tuo tarpu vertinimo, ar šis statybą leidžiantis dokumentas buvo išduotas, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, VTPSI tyrimui nepateikė.

Teismų praktikoje išaiškinta, jog statybų saugomose teritorijose ypatumus reguliuoja Saugomų teritorijų įstatymas, saugomų teritorijų apsaugos reikalavimai yra sudėtinė statybų teisinio reguliavimo dalis;

Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad valstybiniai (nacionaliniai ir regioniniai) parkai yra didelio ploto saugomos teritorijos, įsteigtos gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais sudėtingose, ypač vertingose teritorijose, kurių apsauga ir tvarkymas siejamas su teritorijos funkcinių bei kraštovaizdžio tvarkymo zonų nustatymu.

Saugomų teritorijų įstatyme nustatyta bendro pobūdžio taisyklė, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, tačiau kartu numatyta išlyga, kad galima statyti pastatus buvusios sodybos teritorijoje (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodybų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą).

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas išaiškino, kad esminė sąlyga sodybai draustinio teritorijoje esančiame žemės sklype statyti yra faktas, kad šiame žemės sklype stovėjo gyvenamasis namas. Gamtinių ir kompleksinių draustinių teritorijose leidžiama atstatyti identiškus buvusių sodybų pastatus ir jų inžinerinius statinius pirminėse jų stovėjimo vietose pagal išlikusius archyvinius dokumentus: vietovės planus, pastatų ir inžinerinių statinių projektus (brėžinius), matavimų bylas, kitus dokumentus, pagal kuriuos atkuriamas buvęs pastatų vaizdas (jų fasadai, medžiagos, konstrukcijos). Šiose teritorijose naujų sodybos pastatų ir inžinerinių statinių statyba leidžiama buvusios sodybos vietoje,atsižvelgiant į etnografinių regionų architektūros reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad VTPSI tikrina statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumą. VTPSI pareigūnas patikrinimo metu be kitų reikalavimų tikrina, ar statinio projekto sprendiniai neprieštarauja teritorijų planavimo dokumentams. Be to,VTPSI pareigūnas turi teisę patikrinti ir įstatyme nenurodytų statybą leidžiančio dokumento išdavimo reikalavimų atitiktį teisės aktams(Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros įstatymo 10 straipsnio 4 dalis).

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į tai, kad teismų praktikoje nepateikus dokumentų, patvirtinančių Saugomų teritorijų įstatyme nustatytas draudimo statyti statinius saugomose teritorijose išimtis (statybos darbai galimi pagal teritorijų planavimo dokumentus, arba esamos ar buvusios sodybos vietoje), išduoti statybą leidžiantys dokumentai naikinami, įpareigojant asmenis nugriauti statinius ir sutvarkyti teritoriją

Vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiasis Teismo praktika, ypač vertingų vietovių apsauga yra pripažįstama viešuoju interesu. Pasisakydamas dėl statybų saugotinose vietovėse ribojimų, LAT nurodė, kad ribojimais, draudimais siekiama užtikrinti ypač vertingų vietovių apsaugą – viešąjį interesą.

Kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti viešąjį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti, viešąjį interesą įstatymuose nustatytais atvejais ir tvarka gina prokurorai. Konstitucijoje įtvirtinta prokuroro funkcija ginti viešąjį interesą detalizuota Prokuratūros įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad neįvertinus 2013 m. lapkričio 14 d. tuometės Molėtų rajono savivaldybės administracijos pritarimo statinio projektui, kurio pagrindu vykdomos statybos saugomoje teritorijoje esančiame žemės ūkio paskirties žemės sklype, išdavimo teisėtumo, nėra teisinio pagrindo tvirtinti, jog statybos žemės sklype vykdomos, nepažeidžiant imperatyvių teisės aktų reikalavimų.

Seimo kontrolierė rekomendavo Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui įvertinti šioje pažymoje išdėstytas aplinkybes dėl galimo viešojo intereso pažeidimo; nustačius viešojo intereso pažeidimus, užtikrinti teisės aktuose nustatytų veiksmų atlikimą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos