2021 m. kovo 9 d.

Pareiškėjai turi turėti galimybę tinkamai realizuoti savo konstitucinę teisę – apskųsti valstybės įstaigų arba pareigūnų sprendimus

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjos skundą dėl ją suklaidinusio Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atsakymo.

Vilniaus miesto savivaldybės administracija pareiškėjai pateiktame atsakyme nurodė, jog pateiktas atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

Atsižvelgdama į nurodytą pateikto atsakymo apskundimo tvarką, pareiškėja su skundu kreipėsi į Seimo kontrolierių. Seimo kontrolieriui priėmus sprendimą atsisakyti skundą nagrinėti iš esmės, nes skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai, pareiškėja neteko galimybės kreiptis į teismą, nes buvo praleistas skundo padavimo terminas.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, kad pagal Viešojo administravimo įstatymo nuostatas priimtame administraciniame sprendime turi būti nurodyta administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką, ir konstatavo, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracija tinkamai nesivadovavo šiomis Viešojo administravimo įstatymo nuostatomis, nes pareiškėjai pateiktame atsakyme nenurodė skundo padavimo terminų.

 Seimo kontrolierė pažymėjo, kad Seimo kontrolieriai, vadovaudamiesi Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje, t. y. Seimo kontrolierių kompetencijai nepriskirta tirti viešojo administravimo srities ginčų, vertinti administracinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo.

Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pareiškėjai pateiktame atsakyme nurodžius, kad atsakymas (priimtas administracinis sprendimas) gali būti skundžiamas „[…] arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai […] Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka“, galimai sukėlė pareiškėjai lūkesčius (pareiškėja galėjo tikėtis), jog Seimo kontrolieriai, kaip ir Lietuvos administracinių ginčų komisija ir (arba) Vilniaus apygardos administracinis teismas, vertins savivaldybės administracijos pateikto atsakymo (priimto administracinio spendimo) teisėtumą ir pagrįstumą ir (arba) spręs viešojo administravimo srities ginčą.

Seimo kontrolierė atkreipė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dėmesį:
– Konstitucinis Teismas ne kartą savo nutarimuose yra konstatavęs, kad valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves bei kad Konstitucija kiekvienam piliečiui garantuoja teisę apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus;
– Vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, kad viešojo administravimo subjektas administraciniame sprendime turi nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku, kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant, ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas;
aiškios ir išsamios pateikto atsakymo (priimto administracinio sprendimo) apskundimo tvarkos išaiškinimas sietinas ir su geru viešuoju administravimu bei Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Seimo kontrolierė akcentavo ─ siekiant užtikrinti asmenų teisę į gerą viešąjį administravimą, būtina, kad pareiškėjai galėtų tinkamai realizuoti savo konstitucinę teisę – apskųsti valstybės įstaigų arba pareigūnų sprendimus.

Seimo kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomendavo užtikrinti, kad administracijos ir iš savivaldybės turto įsteigtų arba įstatymų nustatyta tvarka savivaldybei perduotų savivaldybės įmonių pateikiamuose pareiškėjams atsakymuose būtų:
– aiškiai ir suprantamai nurodoma pateikto atsakymo (priimto administracinio sprendimo) apskundimo tvarka, informuojant apie konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą (adresus), teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką ir terminą (nurodant, nuo kada skaičiuojamas skundo padavimo terminas);
– detaliai ir suprantamai paaiškinama, jog skundas Seimo kontrolieriams Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka gali būti paduodamas dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.   

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos