2021 m. sausio 19 d.

Nepagrįstai ilgai nesuteiktas gydytojo rekomenduotas operacinis gydymas gali būti laikomas nežmonišku ir asmens orumą žeminančiu elgesiu, prieštaraujančiu Konvencijos 3 straipsniui

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą dėl  Laisvės atėmimo vietų ligoninės pareigūnų veiksmų (neveikimo) neužtikrinant tinkamos sveikatos priežiūros.

Skundo tyrimo metu Seimo kontrolieriui išanalizavus dokumentinę medžiagą nustatyta, kad pareiškėjas 2019-09-23 nukrito ir susižalojo. Pareiškėjui Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto klinikose (toliau ─ LSMU KL) po 2020-02-12 gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijos buvo pateikta rekomendacija dėl operacinio gydymo.

Dėl koronaviruso plitimo Vyriausybė 2020 m. kovo 15 d. paskelbė karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje todėl tuo metu planinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apribotos ir sunkiai prieinamos.

LSMU KL 2020-08-14 dieną pareiškėjas buvo registruotas ortopedo konsultacijai dėl operacijos būtinybės ir datos nustatymo, tačiau paskirta konsultacija neįvyko, nes pareiškėjas tą pačią dieną buvo etapuotas į teismą.

Kaip nustatyta Europos kalėjimų taisyklėse, valdžia turi rūpintis visų kalinių sveikata bei visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis, ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau ─ LVAT) ne kartą yra pažymėjęs, kad Bausmių vykdymo kodekse įtvirtinto humanizmo principo, reiškiančio, kad, vykdant bausmę, nesiekiama žmogaus kankinti, žiauriai su juo elgtis arba žeminti jo orumą, kontekste turi būti aiškinama teisės aktuose įtvirtinta pareiga laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims sudaryti saugią sveikatai gyvenamąją aplinką. LVAT savo praktikoje taip pat pabrėžia, jog suimtiesiems ar nuteistiems asmenims garantuojamų teisių užtikrinimas įkalinimo įstaigose yra pozityvi valstybės pareiga ir kad, atsižvelgiant į praktinius su įkalinimu susijusius poreikius, turi būti adekvačiai užtikrinama jų sveikata ir gerovė.

Atsižvelgiant į tai, kad kalinimo laikotarpiu kaliniai yra visiškoje valstybės priežiūroje, kaliniams įkalinimo įstaigose turi būti sudarytos sąlygos gauti medicininę pagalbą, tokią, kurią nurodė gydytojas, ir jokios aplinkybės neatleidžia kalėjimo administracijos nuo pareigos pasirūpinti kalinio sveikata. Europos Žmogaus Teisių Teismo suformuota nuostata, jog valstybės, nepriklausomai nuo sunkumų, privalo organizuoti savo kalėjimų sistemą taip, kad būtų užtikrinta pagarba kalinių orumui.

Todėl tokia situacija, kai dar 2020-02-12 pareiškėjui buvo rekomenduotas operacinis gydymas bei pasibaigus karantino režimui ir pagaliau 2020-08-14 užregistravus pareiškėją neadekvačiai ilgai lauktai (nuo sužalojimo praėjo daugiau kaip metai, nuo rekomendacijos atlikti operacinį gydymą – daugiau nei 6 mėnesiai) ortopedo konsultacijai, tačiau numatytoji konsultacija neįvyksta dėl pareiškėjo etapavimo į teismą, laikytina neadekvačia bei nežmoniška.

Seimo kontrolieriaus nuomone, tokie veiksmai (neveikimas), kai asmeniui nėra adekvačiai užtikrinama tinkama ir savalaikė medicininė priežiūra, šiuo konkrečiu atveju – nepagrįstai ilgai nesuteikiamas gydytojo rekomenduotas operacinis gydymas, gali būti laikomi nežmonišku ir asmens orumą žeminančiu elgesiu, prieštaraujančiu Konvencijos 3 straipsniui.

Seimo kontrolierius Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad pareiškėjui kuo skubiau būtų užtikrintas gydytojo paskirtas gydymas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos