2021 m. gruodžio 20 d.

Konstatuotas biurokratizmas ir gero viešojo administravimo bei atsakingo valdymo principų pažeidimas Neringos savivaldybėje

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atliko tyrimą savo iniciatyva dėl galimo Neringos savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimo (galimų pažeidimų) Neringos savivaldybės interneto tinklalapyje www.neringa.lt skelbiant teisės aktų reikalaujamą informaciją.

Seimo kontrolierės tyrimo pagrindu tapo kitų Seimo kontrolierės atliekamų tyrimų pagal pareiškėjų skundus metu nustatyta informacija apie galimai Neringos savivaldybės administracijos pareigūnų neveikimu daromus asmenų teisių gauti internetu visą viešą informaciją, nurodytą Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje, pažeidimus, galimai neužtikrinant Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt pateikiamos informacijos aktualumo, patikimumo ir tinkamų paieškos galimybių.

Seimo kontrolierės atlikto tyrimo metu buvo išanalizuota Neringos savivaldybės internetiniame tinklalapyje 2021 m. rugsėjo mėn. paskelbta informacija ir tuo pagrindu nustatyta, jog interneto svetainės www.neringa.lt srityje „Teisės aktų pažeidimai“ yra nurodytos privalomos dalys „Seimo kontrolierių pažymos“, „Valstybės kontrolierių sprendimai“, „Teismo sprendimai“ ir „Tarnybiniai nusižengimai“, tačiau nė vienoje iš šių dalių pateikiama informacija nėra išsami, atitinkanti teisės aktų reikalavimus ar aktuali (kai kuri informacija neatnaujinta net nuo 2011 metų).

Atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, Seimo kontrolierė savo tyrimo išvadose akcentavo, jog valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pareiga turėti savo interneto svetainę, kurioje turi būti teikiama informacija apie institucijos ar įstaigos veiklą, funkcijas, struktūrą, kitą teisės aktais nustatytą informaciją, yra reglamentuota Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme. Informacija apie Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių pažymas, įsiteisėjusius teismų sprendimus bei informaciją apie institucijoje nustatytus tarnybinius nusižengimus ir už juos paskirtas galiojančias tarnybines nuobaudas yra neatsiejama nuo valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklos, todėl šios informacijos privalomas skelbimas įstatymų leidėjo buvo numatytas kaip kiekvieno viešojo administravimo subjekto pareiga. Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų nuostatų įgyvendinimo tvarka detalizuojama Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms apraše (toliau – Aprašas), numatant reikalavimus tiek tokios informacijos skelbimo turiniui, tiek terminams.

Vertindama tyrimo metu surinktus duomenis, Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad Neringos savivaldybės administracijos pareigūnai daugiau kaip 5 metus (nuo 2016 m.) nevykdo Aprašo 19.5 punkte nustatytų reikalavimų institucijos interneto svetainės srityje „Teisės aktų pažeidimai“ skelbti informaciją apie gautas Seimo kontrolierių pažymas, teismų sprendimus ir Neringos savivaldybės administracijos tarnautojams (darbuotojams) skirtas tarnybines nuobaudas, o Seimo kontrolierių pažymos [kaip ir dalyje „Teismų sprendimai“ paskelbti teismų sprendimai] yra skelbiami nesilaikant asmens duomenų apsaugos reikalavimų ir asmens duomenų tvarkymo principus nustatančių teisės aktų nuostatų.

Seimo kontrolierė savo išvadose konstatavo, jog, jos įsitikinimu, toks privalomai skelbtinos informacijos neatnaujinimas yra nepateisinamas tiek kaip teisės aktų, įpareigojančių valstybės ir savivaldybės institucijas bei įstaigas skelbti privalomai skelbtiną informaciją, nuostatų pažeidimo atvejis, tiek kaip klaidinančios informacijos šia informacija besidomintiems asmenis teikimo faktas. Todėl toks Neringos savivaldybės administracijos pareigūnų teisės aktų nuostatų nevykdymas buvo pripažintas biurokratizmu ir konstatuotas buvęs gero viešojo administravimo bei atsakingo valdymo principų pažeidimo atvejis.

Vykdydama Seimo kontrolierės pažymoje pateiktas rekomendacijas imtis priemonių nustatytiems pažeidimams pašalinti, Neringos savivaldybės administracija pripažino, kad ši veiklos sritis, susijusi su būtinos informacijos pateikimo į Neringos savivaldybės internetinę svetainę, buvo nepakankamai užtikrinta, ir Seimo kontrolierę informavo, jog Neringos savivaldybės administracijoje buvo paskirti atsakingi darbuotojai, kurie vykdys teisės aktuose nurodytos informacijos savalaikį talpinimą į savivaldybės internetinę svetainę, kontroliuos bei pašalins neaktualią informaciją, kol bus priimtas vyriausias specialistas į Informacinių technologijų ir civilinės saugos skyrių, kuriam pagal pareigybių aprašymą bus numatytos šios funkcijos.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos