2021 m. sausio 5 d.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos netinkama bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos priežiūra ir kontrolė lėmė pažeistas patalpų savininkų teises ir teisėtus interesus

Pareiškėjas skundėsi dėl Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos pareigūnų netinkamai vykdomos daugiabučio namo administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės: dėl netinkamo daugiabučio namo savininkų susirinkimų, balsavimų raštu organizavimo, butų savininkų informavimo apie numatomus atlikti statybos (stogo remonto) darbus, jų kainą, rangovo parinkimą ir pan., taip pat dėl atsakymo į skundą nepateikimo.

 Teisės aktuose nustatyta, kad savivaldybės administracijos veikla turi būti grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo principų reikalavimais.

Savivaldybės administracija privalo vykdyti savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūrą ir kontrolę pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintas Priežiūros ir kontrolės taisykles.

Administratoriaus veiklos priežiūros ir kontrolės turinį sudaro kompleksinis planinis administratoriaus veiklos patikrinimas pagal priežiūros ir kontrolės vykdytojo sudarytą grafiką ir planuojamų tikrinti valdytojų sąrašą ir neplanuotas administratoriaus veiklos patikrinimas pagal patalpų savininkų skundų ir pranešimų turinį, priežiūros ir kontrolės vykdytojo ar savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu.

Savivaldybės administracija turi teisę, o esant asmens skundui, pranešimui dėl konkrečių, teisės aktų reikalavimų neatitinkančių valdytojo veiksmų, neveikimo, ir pareigą tikrinti administratoriaus veiklą: sudarant ir tvarkant namo bendrojo naudojimo objektų aprašą, ilgalaikius planus, namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo darbų pirkimų organizavimą, informacijos  patalpų savininkams teikimą pagal teisės aktų reikalavimus, patalpų savininkų susirinkimų ir balsavimo raštu organizavimą ir kt.

Seimo kontrolierė pažymėjo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, gavusi vieno iš patalpų savininko prašymą, tinkamai neįvertino (remiantis teisingumo ir protingumo principais) pateiktų aplinkybių dėl administratoriaus veiksmų (neveikimo), neatliko neplanuoto administratoriaus veiklos patikrinimo, t. y. neveikė pagal Priežiūros ir kontrolės taisyklių nuostatas.

Patalpų savininko prašyme buvo nurodyta, kad savininkai nebuvo gavę informacijos apie numatomą stogo remontą, balsuojant šiuo klausimu nedalyvavo, nes nebuvo apie tai pranešta, ir pan. Tokiu būdu buvo pažeistos patalpų savininkų teisės ir teisėti interesai.

Seimo kontrolierės nuomone, šiuo atveju buvo sąlygos, numatytos Priežiūros ir kontrolės taisyklėse, pradėti neplanuotą administratoriaus veiklos patikrinimą. Todėl konstatavo, kad savivaldybė nevykdė Vietos savivaldos įstatyme jai priskirtos bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolės funkcijos, patalpų savininkai negavo aiškaus, motyvuoto atsakymo dėl abejonių sukėlusių administratoriaus veiksmų.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, Seimo kontrolierės prašymu, 2020-10-26 atliko administratoriaus veiklos neplaninį patikrinimą, surašė aktą ir administratoriui pateikė rekomendacijas.

Pažymėtina, kad atlikus administratoriaus veiklos patikrinimą, nebuvo atsakyta į pareiškėjui (ir kitiems patalpų Savininkams) rūpimą klausimą, kodėl informacija apie balsavimą dėl namo stogo remonto ir balsavimo biuletenis nebuvo pateiktas jiems el. paštu, o jeigu patalpų savininkams balsavimo biuletenis buvo įteiktas, kokiu būdu tai buvo padaryta.

Pažymėtina, kad Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos apraše aiškiai reglamentuota, kaip turėtų būti skelbiama informacija apie balsavimą ir kaip balsavimo biuletenis turi būti pateiktas butų ir kitų patalpų savininkams.

Seimo kontrolierė pabrėžė, jog viešojo administravimo institucijų veikla turi būti organizuojama taip, kad asmenims (pareiškėjams), besikreipiantiems į šias institucijas, nekiltų pagrįstų abejonių dėl institucijos nešališkumo ir objektyvumo ir  konstatavo, kad Klaipėdos miesto savivaldybės veikla vykdant Vietos savivaldos įstatymu savivaldybėms priskirtas funkcijas (bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos priežiūrą ir kontrolę) buvo nepakankama.

Seimo kontrolierė Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriui rekomendavo imtis teisinių ir organizacinių priemonių, kad Klaipėdos miesto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos kontrolė pagal asmenų prašymų turinį būtų vykdoma teisės aktuose nustatyta tvarka; nagrinėjant asmenų prašymus būtų laikomasi Vietos savivaldos įstatymo ir Viešojo administravimo įstatymo principų reikalavimų; patikrinti ir pateikti motyvuotas išvadas, ar patalpų savininkams informacija dėl namo stogo remonto pateikta, o balsavimo biuleteniai įteikti tinkamai, t. y. vadovaujantis balsavimo raštu tvarkos aprašo nuostatomis.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos