2021 m. lapkričio 3 d.

Islamą išpažįstantys nuteistieji (suimtieji) turi turėti galimybę tinkamai laikytis maitinimosi papročių ir taisyklių ramadano metu

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama – MPN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai sprendžiant kilusias problemas, susijusias su galimybe tinkamai maitintis, taip pat ir pagal religinius įsitikinimus. 

Europos kalėjimų taisyklėse nurodyta, kad kiekvienam kaliniui turi būti pateikiamas pilnavertis maistas, atitinkantis jų lytį, amžių, sveikatą, fizinę būklę, religiją, kultūrą ir jų darbo pobūdį.

Pareiškėjas kreipėsi į MPN administraciją, nurodydamas, kad yra musulmonas ir balandžio mėnuo pagal jo išpažįstamą religiją bus pasninko mėnuo – ramadanas, kuomet negalima valgyti dienos metu, prašė sudaryti galimybę tuo metu papildomai apsipirkti parduotuvėje arba duodamą maistą pakeisti į sausą davinį, kurį galėtų suvalgyti nepažeisdamas religinių reikalavimų.

Seimo kontrolierius konstatavo, jog MPN administracija, atsisakydama pareiškėjui maitinimą pakeisti į sausą davinį arba leisti papildomai apsipirkti parduotuvėje, nors formaliai ir nepažeidė teisės aktų reikalavimų, vis dėlto klausimo dėl maitinimo ne pagal nustatytą dienotvarkę net nesvarstė.

Pagal viešai prieinamą informaciją ramadanas – musulmonų pasninko mėnuo. Šį mėnesį šviesiu paros laiku musulmonai turi susilaikyti nuo valgymo. Valgymas šį mėnesį be priežasčių dienos metu islame yra laikomas nuodėme.

Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) jurisprudencijoje teisės į maistą tinkamas įgyvendinimas yra atskleidžiamas tiek pažeidžiamų asmenų poreikių užtikrinimo, tiek ir laisvės išpažinti savo tikėjimą užtikrinimo aspektais. EŽTT pripažino, kad asmens religijos laisvė nebus pažeista, jei asmuo galės be apribojimų laikytis jo išpažįstamo tikėjimo suformuotų mitybos papročių bei taisyklių. (Cha’are Shalom Ve Tsedek prieš Prancūziją, EŽTT 2000 m. birželio 27 d. sprendimas byloje Nr. 27417/95).

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, jog Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo politiką formuojančios, prižiūrinčios ir vykdančios institucijos nuolat turėtų siekti, kad valstybės teritorijoje būtų taikomi aukščiausi žmogaus teisių ir laisvių apsaugos standartai.

Nagrinėjamu atveju tai reiškia, kad Kalėjimų departamentas ir jam pavaldžios institucijos (ir MPN) ateityje turėtų imtis priemonių, jog suimtiesiems / nuteistiesiems būtų organizuojamas ir užtikrinamas maitinimas, visiškai atitinkantis jų religinius įsitikinimus, taip pat ir ramadano metu, kad būtų sudarytos sąlygos tinkamai praktikuoti savo religiją ir nebūtų pažeidžiamas žmogiškasis orumas.

Atsižvelgiant į tai, kad keliama problema yra susijusi su tinkamu islamo religijos papročių bei taisyklių laikymusi, ir į tai, kad Kalėjimų departamentui priskirta metodiškai vadovauti bei organizuoti, koordinuoti tinkamą bausmių vykdymą pavaldžiose įstaigose, nepažeidžiant asmens teisių ir laisvių, Seimo kontrolierius nusprendė pareiškėjo skundo dėl maitinimo pagal religinius įsitikinimus ramadano metu organizavimo tyrimą nutraukti bei Kalėjimų departamento direktoriui rekomendavo išnagrinėti šią situaciją ir pagal kompetenciją priimti sprendimus dėl išpažįstančių islamą nuteistųjų (suimtųjų) galimybės tinkamai laikytis maitinimosi papročių ir taisyklių ramadano metu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos