2021 m. kovo 5 d.

Rusijos piliečio istorija Lietuvoje: vietoje prieglobsčio suteikimo – sulaikymui prilygę veiksmai, badas bei atšiaurus VSAT pareigūnų elgesys

Seimo kontrolierių Augustiną Normantą pasiekė sukrečianti istorija apie Rusijos piliečio patirtį Lietuvoje: „siekdamas gauti prieglobstį, buvau sulaikytas, man nebuvo paaiškinta dėl kokių priežasčių yra apribojama mano laisvė“. Asmens teigimu, privalomoji izoliacijos procedūra veikiau priminė sulaikymą, jam nebuvo teikiama informacija suprantama kalba, jo prašymų izoliuotis savo pasirinktoje vietoje nebuvo paisoma. Dar blogiau, aštuonias paras izoliacijoje laikytajam nebuvo užtikrinamas pakankamas maitinimas, todėl badaujantį asmenį užjautę Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai turėjo pirkti maistą iš savo lėšų.  

Ši istorija Seimo kontrolieriui Augustinui Normantui sukėlė itin didelį susirūpinimą. Pasak Seimo kontrolieriaus, susidariusioje situacijoje apmaudu yra tai, kad dėl aštuonias paras užtrukusių Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų veiksmų, susijusių su absoliučia Rusijos piliečio izoliacija, asmens atžvilgiu negalėjo būti priimtas savalaikis sprendimas dėl leidimo gyventi jo pasirinktoje gyvenamojoje vietoje Lietuvoje. Būtent dėl to kartu negalėjo būti sprendžiamas klausimas ir dėl asmens galimybės izoliuotis ne paskirtose patalpose, o pasirinktoje gyvenamojoje vietoje, kurioje, Seimo kontrolieriaus teigimu, jam nebūtų tekę susidurti su problemomis. 

„Ši mums visiems nepatogi Rusijos piliečio situacija privertė prisiminti jau ankščiau atliktą tyrimą, kuriame atkreipėme dėmesį, kad, kuomet asmenims yra nesuteikiama alternatyvi galimybė izoliuotis namuose arba jų gyvenamojoje vietoje, asmenys gali nepelnytai patirti didelių nepatogumų bei stresą, o tai pagal tarptautinę teisę galėtų prilygti draudžiamam žeminančiam elgesiui. Be abejonės, tyrimo metu atkreipėme ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos dėmesį į būtinybę laikytis pirminėms prieglobsčio procedūroms atlikti imperatyviai nustatyto 24 valandų termino. Tenka apgailestauti, kad šiuo atveju terminas buvo viršytas jį pažeidžiant net 7 kartus“, – pažymi Seimo kontrolierius Augustinas Normantas. 

Seimo kontrolieriaus dėmesį patraukė tai, kad apie tai, jog yra izoliuojamas, asmuo informuotas tik žodžiu, net neįsitikus, ar jis supranta lietuvių kalbą. Pasak Seimo kontrolieriaus, Rusijos pilietis nebuvo jam suprantama kalba pasirašytinai supažindintas su reikalinga bei aktualia informacija. Būtent tai Seimo kontrolieriui leido konstatuoti, kad pareigūnai netinkamai informavo asmenį apie privalomą jo izoliavimą, kas lėmė asmens klaidingą suvokimą, kad jis buvo pareigūnų sulaikytas, todėl asmuo patyrė itin daug neigiamų psichologinių išgyvenimų. 

Kas neramina dar labiau: Seimo kontrolieriaus atlikto tyrimo metu buvo nustatyta, kad maitinimas Rusijos piliečiui buvo organizuotas vadovaujantis netinkamų teisės aktų nuostatomis, pagal kurias  maitinimas organizuojamas tik tais atvejais, kuomet prieglobsčio prašytojai yra sulaikomi ne ilgiau nei 48 valandas. Seimo kontrolierius apgailestaudamas pastebi, kad reikalingos maistinės vertės neužtikrinantis maitinimas asmeniui paskirtose patalpose buvo tiekiamas net aštuonias paras, o tokios asmens privalomos izoliacijos sąlygos yra itin pažeidžiančios asmens orumą. 

„Ištyrus, kad izoliacijos metu asmeniui buvo tiektas netinkamas maitinimas, visų pirma siekiame išsiaiškinti, ar tiekto maitinimo energetinė vertė bent jau galėjo prilygti maitinimui, kurį turėjo organizuoti savivaldybės administracija. Iš tiesų, iškeltas abejones sustiprino pareigūnų, prižiūrėjusių Rusijos pilietį, parodyta gera valia ir užuojauta. Pareigūnai papasakojo, kad dėl asmeniui tiekto maitinimo nepakankamumo pareigūnams teko iš savo asmeninių lėšų pirkti maisto produktų. Dar daugiau, pareigūnai sudarė galimybę dieną prieš jo išvykimą tarptautinės katalikiškosios organizacijos Lietuvos Caritas atstovams atvežti asmeniui šilto maisto“, – pasakoja Seimo kontrolierius. 

Pasak Seimo kontrolieriaus, reikia atkreipti dėmesį ir į tai, kad izoliacijos metu į Rusijos piliečio kreipimusis raštu buvo atsakoma elektroniniais laiškais, nors teisės aktuose yra aiškiai nustatyta, kad į prašymus atsakoma tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas. Dar daugiau, pateikto skundo tyrimo metu nustatyta, kad atsakymai Rusijos piliečiui buvo pateikti lietuvių kalba, nors duomenų, kad jis šią kalbą supranta, Seimo kontrolieriui pateikta nebuvo. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad pareigūnai asmeniui teikė atsakymus, neatitinkančius teisės aktų reikalavimų.

Išnagrinėjęs situaciją, Seimo kontrolierius atkreipė Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės dėmesį į tai, kad yra būtina išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių asmeniui nebuvo užtikrintas teisės aktuose numatytas maitinimas. Taip pat rekomenduota imtis priemonių, kad ateityje būtų paisoma 24 valandų termino pirminiams prieglobsčio procedūrų veiksmams atlikti ir kad asmenys su informacija apie jiems būtiną izoliavimą būtų supažindami pasirašytinai ir ta kalba, kurią jie supranta, o į prašymus būtų atsakoma tokia forma, kokia jie kreipėsi arba kuri yra nurodyta prašyme. 

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Susijusios naujienos