NŽTI veikla 2021 m.

Seimo kontrolierių įstaiga (arba Įstaiga) vykdydama nacionalinės žmogaus teisių institucijos funkcijas 2021 m. didelį dėmesį skyrė užsieniečių pagrindinių žmogaus teisių užtikrinimui migracijos krizės kontekste – gilinosi į siūlomus Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimus ir pagal kompetenciją teikė pastabas bei siūlymus dėl pateiktų derinti įstatymų projektų tobulinimo, vykdė žmogaus teisių ir laisvių padėties stebėseną užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose, atkreipė atsakingų institucijų ir visuomenės dėmesį į užsieniečių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo spragas.

Seimo kontrolierių įstaiga parengė ir tarptautinėms organizacijoms (Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai, Jungtinių Tautų komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą) pristatė alternatyvias ataskaitas dėl Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje vykdymo, pagal kompetenciją vertino ir teikė pastabas dėl siūlomų teisės aktų pakeitimų, organizavo nuotolinius mokymus socialinės globos įstaigų personalui ir pataisos įstaigų darbuotojams apie žmogaus teisių standartų įgyvendinimą, dirbant su šiose įstaigose gyvenančiais žmonėmis, taip pat ketvirti metai iš eilės prisidėjo prie Nacionalinio žmogaus teisių forumo, skirto Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti, organizavimo.

Ataskaitiniais metais Seimo kontrolierių įstaiga:

Atliko žmogaus teisių stebėseną Lietuvoje ir rengė žmogaus teisių padėties ataskaitas (Įstatymo 192 str. 2 d. 1 p.)

 • 2021 m. sausio 20 d. susitikime su Seimo Pirmininke Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai aptarė esmines žmogaus teisių problemas šalyje ir naujausius Seimo kontrolierių įstaigos tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų.
 • 2021 m. sausio 20 d. raštu Seimo kontrolierių įstaiga Seimo Pirmininkei, Seimo Žmogaus teisių komitetui, Ministrei Pirmininkei, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui pateikė informaciją apie žmogaus teisių ir laisvių padėtį Lietuvoje.
 • 2021 m. gegužės 31 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su Jungtinių Tautų kankinimų prevencijos pakomitečio atstovu Masimilianu Bagagliniu (Massimiliano Bagaglini), su kuriuo buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su žmogaus teisių užtikrinimu ir kankinimo prevencijos vykdymu Lietuvoje esančiose laisvės apribojimo vietose.
 • 2021 m. birželio 9 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai dalyvavo Seimo Pirmininkės organizuotame susitikime su lygių galimybių kontroliere Birute Sabatauskaite bei vaiko teisių kontroliere Edita Žiobiene, skirtame aptarti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu žmogaus teisių institucijų teikiamas alternatyvias ataskaitas ir jose akcentuotas žmogaus teisių problemas.
 • 2021 m. rugpjūčio 9 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su į Lietuvą atvykusiu Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos (UNHCR) atstovu Šiaurės ir Baltijos šalims Henriku Nordentoftu (Henriku\ Nordentoft). Susitikime buvo aptarta užsieniečių padėtis Lietuvos pasienyje ir jų teisių užtikrinimo klausimai.
 • 2021 m. rugsėjo 7 d. raštu Seimo kontrolierių įstaiga informavo Seimo Žmogaus teisių komitetą apie vykdytų patikrinimų metu įvertintą užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną, užsieniečių padėtį laikino apgyvendinimo vietose ir jų žmogaus teisių bei laisvių užtikrinimą.
 • 2021 m. spalio 1 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su Europos Sąjungos Pagrindinių teisių agentūros vadovu Maiklu O’Flaherčiu (Michael O’Flaherty), kurio metu svečiams pristatytos Lietuvos–Baltarusijos pasienyje vykdytos žmogaus teisių stebėsenos metu nustatyti pagrindiniai probleminiai aspektai, susiję su migrantų teisių užtikrinimu užsieniečių laisvės apribojimo vietose, bei diskutuota prieglobsčio prašytojų ir kitų užsieniečių, neteisėtai kertančių Europos Sąjungos išorės sienas, žmogaus teisių padėties klausimais.
 • 2021 m. spalio 26 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su Lietuvoje viešėjusiais Europos Parlamento nariais, kurie domėjosi žmogaus teisių situacija Lietuvos–Baltarusijos pasienyje. Europos Parlamento nariams buvo pristatyta Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita „Dėl užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose“. Susitikime taip pat buvo aptartos pasienyje vykdytos nepriklausomos žmogaus teisių stebėsenos metu identifikuotos žmogaus teisių užtikrinimo problemos, atkreiptas dėmesys į Europos Sąjungos vaidmens sprendžiant su padidėjusia nereguliaria migracija susijusius klausimus svarbą.
 • 2021 m. spalio 28 d. Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su tarptautinės organizacijos „Gydytojai be sienų“ misijos Lietuvoje vadovu Arieliu Zielinskiu (Ariel Zielinski), su kuriuo buvo aptarti žmogaus teisių ir laisvių klausimai sprendžiant nereguliarios migracijos problemas. Svečiui buvo pristatyta Seimo kontrolierių įstaigos ataskaita „Dėl užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose“ bei kalbėtasi apie aktualias asmens sveikatos priežiūros ir psichologo paslaugų užtikrinimo užsieniečiams problemas Baltarusijos-–Lietuvos pasienyje bei užsieniečių laisvės apribojimo vietose.2021 m. lapkričio 16 d. Seimo kontrolierių įstaiga informavo Seimo Žmogaus teisių komitetą, Lietuvos Respublikos Vyriausybę ir Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre nacionalinės kankinimų prevencijos tikslais vykdyto patikrinimo metu nustatytas aplinkybes ir pateikė siūlymų dėl šiame centre laikomų užsieniečių žmogaus teisių padėties gerinimo.
 • 2021 m. gruodžio 10 d. Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė ir Seimo kontrolierių įstaigos darbuotojai susitiko su Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą atstovais. Susitikimo metu aptartos problemos, susijusios su nuteistųjų žmogaus teisių įgyvendinimu Lietuvoje, žmogaus teisių situacija COVID-19 pandemijos metu, aptartos 2019 m. įsigaliojusios Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo nuostatos, problemos psichiatrijos ligoninėse ir užsieniečių teisių užtikrinimo problemos migracijos krizės metu.
 • 2021 m. gruodžio 17 d. Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė ir Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai susitiko su žmogaus teisių organizacijų atstovais, su kuriais, ruošiantis Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei Lietuvos pažangos žmogaus teisių srityje peržiūrai, buvo kalbėta apie žmogaus teisių problemas, kurias žmogaus teisių organizacijos akcentuos, kai bus svarstoma Lietuvos pažangos ataskaita. Susitikimo metu daugiausiai dėmesio buvo skirta problemoms, susijusioms su romų integracija, neapykantos kalba, žydų bendruomenės problemomis, smurtu prieš moteris, reprodukcine sveikata, neveiksnumo institutu, migrantų išnaudojimu priverstiniam darbui, lytiškumo ugdymu, nediskriminavimo skatinimo programa ir kt., aptarti.

Vykdė informacijos apie žmogaus teises sklaidą ir visuomenės švietimą žmogaus teisių klausimais (Įstatymo 192str. 2 d. 2 p.)

 • 2021 m. balandžio 29 d. ir gegužės 7 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai surengė nuotolinius mokymus „Žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos įstaigose: kur galima tobulėti?“, kuriuose pristatyti tarptautiniai standartai dėl žmogaus teisių apsaugos socialinės globos įstaigose, rekomendacijos dėl žmogaus orumo nežeminančių gyvenimo sąlygų užtikrinimo šiose įstaigose bei, bendradarbiaujant su Lietuvos psichologų sąjungos prezidente, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto psichologe Valija Šap, – psichologo paslaugų teikimo socialinės globos įstaigose iššūkiai ir galimybės. Mokymuose dalyvavo 1 533 socialinės globos įstaigų darbuotojai. Be to, socialiniame tinkle Facebook sukurtoje uždaroje konsultacijų grupėje buvo teikiamos konsultacijos dėl žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo pandemijos metu suaugusiųjų bei vaikų socialinės globos įstaigose jose dirbantiems darbuotojams.
 • 2021 m. gegužės 6 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai surengė nuotolinius mokymus „Žmogaus teisių principais grįsta nuteistųjų priežiūra pataisos įstaigose: kur galima tobulėti?“, skirtus pataisos įstaigų darbuotojams. Mokymų metu buvo pristatyti tarptautiniai standartai dėl žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo pataisos įstaigose, iššūkiai, kylantys užtikrinant žmogaus orumo nežeminančias bausmės atlikimo sąlygas, ir Seimo kontrolierių veikla žmogaus teisių apsaugos srityje. Mokymuose dalyvavo Kalėjimų departamento ir pataisos įstaigų 97 darbuotojai.
 • 2021 m. balandžio–gruodžio mėnesiais radijo stoties „Žinių radijas“ eteryje laidų ciklo ,,Svarbus kiekvienas“ laidose Seimo kontrolierių įstaigos atstovai su valstybės institucijų ir įstaigų atstovais bei žmogaus teisių ekspertais diskutavo įvairiomis žmogaus teisių temomis:
  • 2021 m. balandžio 22 d. laidoje su Lietuvos psichologų sąjungos prezidente Valija Šap diskutuota apie psichologinių paslaugų prieinamumą socialinės globos įstaigose;
  • 2021 m. gegužės 17 d. vykusioje laidoje su Lygių galimybių kontrolierė Birute Sabatauskaite ir Lietuvos gėjų lygos vadovu Vladimiru Simonko diskutuota apie homoseksualių asmenų diskriminaciją;
  • 2021 m. rugsėjo 24 d. su Žmogaus teisių stebėjimo instituto projektų vadove Goda Jurevičiūte kalbėtasi apie migracijos krizės iššūkius užtikrinant užsieniečių žmogaus teises;
  • 2021 m. spalio 17 d. su profesore, advokate Liudvika Meškauskaite diskutuota apie žiniasklaidos laisvę pandemijos ir migracijos krizės kontekste;
  • 2021 m. gruodžio 22 d. laidoje su Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto prof. dr. Dovile Jakniūnaite diskutuota apie tai, ar Lietuva, gindamasi nuo hibridinių grėsmių, nepažeidžia žmogaus teisių.
 • 2021 m. birželio 8 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai dalyvavo tarpinstitucinėje diskusijoje dėl Fakultatyviosios deklaracijos pagal tarptautinę konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos protokolo Nr. 12 ratifikavimo, kurios metu pristatė Seimo kontrolierių įstaigos poziciją.
 • 2021 m. spalio 25 d. Seimo kontrolierius Augustinas Normantas dalyvavo Prezidentūroje vykusioje diskusijoje „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir žmogaus teisės“ Konstitucijos dienai paminėti, kuriame skaitė pranešimą „Konstitucinių vertybių apsauga: ombudsmeno vaidmuo“.
 • Ketverius metus iš eilės Seimo kontrolierių įstaiga prisideda organizuojant Nacionalinį žmogaus teisių forumą, skirtą paminėti Tarptautinę žmogaus teisių dieną. Prisidėjo ir organizuojant 2021 m. gruodžio 10 d. vykusį renginį, kuris buvo dedikuotas Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su ja (Stambulo konvencijai) pasirašymo dešimtmečiui. Renginys vyko Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, taip pat ir nuotoliniu būdu, jame dalyvavo Europos Žmogaus Teisių Teismo, Europos socialinių teisių komiteto, kitų tarptautinių organizacijų atstovai, Seimo nariai, užsienio šalių ambasadoriai, ombudsmenai, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų atstovai, žmogaus teisių aktyvistai bei verslo atstovai. Nacionalinio žmogaus teisių forumo metu Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė sakydama sveikinimo žodį pažymėjo būtinybę ratifikuoti Stambulo konvenciją bei dalyvavo diskusijoje „Stambulo konvencijos ratifikavimas – misija (ne)įmanoma?“.

Pristatė tarptautinėse organizacijose žmogaus teisių padėties Lietuvoje vertinimą ir teikė joms informaciją pagal Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytus įsipareigojimus (Įstatymo 192 str. 2 d. 3 p.)

 • Seimo kontrolierių įstaiga tarptautinėms žmogaus teisių ir laisvių srityje veikiančioms organizacijoms (Europos nacionalinių žmogaus teisių institucijų tinklui, Jungtinių Tautų kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio ar baudimo prevencijos pakomitečiui, Europos komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Kankinimų prevencijos asociacijai ir kt.) nuolat teikė informaciją apie šalyje taikomus asmenų teisių ir laisvių ribojimus, vykdomą žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų prevenciją, pokyčius nacionaliniuose teisės aktuose ir tarptautinių įsipareigojimų laikymąsi.
 • 2021 m. sausio 12 d. Seimo kontrolierių įstaiga atliko vertinimą ir raštu Tarptautiniam ombudsmenų institutui pateikė pastebėjimus dėl priverstinio asmenų su psichosocialine negalia hospitalizavimo Lietuvoje.
 • 2021 m. vasario 24 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo diskusijoje su teisingumo ministre, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovais bei pataisos įstaigų vadovais, kurios metu aptarta nuteistųjų žmogaus teisių padėtis pataisos įstaigose.
 • 2021 m. liepos 1 d. Seimo kontrolierių įstaiga Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybai pateikė alternatyvią ataskaitą dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu Lietuvai pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo ir žmogaus teisių situacijos Lietuvoje vertinimo.
 • 2021 m. spalio 19 d. Seimo kontrolierių įstaiga pateikė Europos Žmogaus Teisių Teismui, Europos Tarybos Žmogaus teisių komisarei Dunjai Mijatovic (Dunja Mijatovic), Jungtinių Tautų Vyriausiajam pabėgėlių komisarui Filipui Grandžiui (Filippo Grandi), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros direktoriui Maiklui O‘Flaherčiui (Michael O‘Flaherty), Tarptautinės migracijos organizacijos generaliniam direktoriui Antoniui Vitorinui (Antonio Vitorino) Seimo kontrolierių įstaigos ataskaitą „Dėl užsieniečių, kirtusių Lietuvos Respublikos valstybės sieną su Baltarusijos Respublika, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laikino apgyvendinimo vietose“.
 • 2021 m. rugsėjo 2 d. Seimo kontrolierių įstaigos atstovai dalyvavo konsultaciniame susitikime su teisingumo ministre, kurio metu Teisingumo ministerijos atstovai pristatė Teisingumo ministerijos parengtą Lietuvos pranešimo Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros trečiajam ciklui projektą ir konsultavosi dėl jo tobulinimo.
 • 2021 m. spalio 11 d. Seimo kontrolierių įstaiga Jungtinių Tautų komitetui prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą pateikė šešėlinę ataskaitą dėl Lietuvos įsipareigojimų pagal Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą vykdymo.
 • 2021 m. lapkričio 17–18 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vedėjas Vytautas Valentinavičius dalyvavo Jungtinių Tautų 72-ojoje Jungtinių Tautų komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą sesijoje, kurioje atsakė į šios sesijos metu užduotus klausimus, susijusius su Lietuvos ataskaita dėl Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą įgyvendinimo.
 • 2021 m. gruodžio 7–8 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro vedėjas Vytautas Valentinavičius dalyvavo išankstinėje nacionalinių žmogaus teisių institucijų, pilietinės visuomenės ir nuolatinių misijų sesijoje Lietuvos žmogaus teisių padėčiai aptarti, ruošiantis trečiosios Lietuvos pažangos ataskaitos svarstymui 40-osios Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos visuotinės periodinės peržiūros (UPR) 2022 m. sausio 26 d. vyksiančiai darbo grupės sesijai.

Teikė siūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms žmogaus teisių klausimais (Įstatymo 192 str. 2 d. 4 p.)

 • 2021 m. sausio 28 d. Seimo kontrolierių įstaiga raštu kreipėsi į Vyriausybę ragindama užtikrinti tėvų / globėjų / kitų vaikus su negalia ir suaugusius asmenis su negalia, kuriems nustatytas nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, prižiūrinčių asmenų teisę į poilsį, priimti reikiamus teisės aktus (jų pakeitimus) bei sudaryti ir užtikrinti reikiamų socialinių paslaugų paketą. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informavo, kad, atlikus laikino atokvėpio paslaugos stebėseną, planuojama kartu su suinteresuotais asmenimis bei organizacijomis tobulinti laikino atokvėpio paslaugos reglamentavimą, kuris tiksliau atitiktų individualius asmenų poreikius.
 • 2021 m. gegužės 25 d. raštu Seimo kontrolierių įstaiga kreipėsi į Seimo Žmogaus teisių komitetą, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą, Seimo Sveikatos reikalų komitetą, Sveikatos apsaugos ministeriją, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Teisingumo ministeriją bei Užsienio reikalų ministeriją, ragindama nepritarti Konvencijos dėl žmogaus teisių ir orumo apsaugos biologijos ir medicinos taikymo srityje (Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija) Papildomo protokolo dėl psichikos sveikatos sutrikimų turinčių asmenų teisių ir orumo apsaugos priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo srityje
 • 2021 m. birželio 22 d. Seimo kontrolierių įstaiga po 2021 m. birželio 18 d. apsilankymo Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Užsieniečių registracijos centre raštu kreipėsi į Vyriausybę, Vidaus reikalų ministeriją, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą ir Seimo Žmogaus teisių komitetą atkreipdama dėmesį į vizito metu identifikuotas užsieniečių žmogaus teisių užtikrinimo problemas, susijusias su vertimo ir teisinių paslaugų trūkumu.
 • 2021 m. rugsėjo 23 d. Seimo kontrolierių įstaiga kreipėsi į Ministrę Pirmininkę, Seimo Pirmininkę, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą, Seimo Žmogaus teisių komitetą, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetą, Seimo Užsienio reikalų komitetą, Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją, Vidaus reikalų ministeriją, Užsienio reikalų ministeriją, Nacionalinę LGBT teisių organizaciją, Jungtinių Tautų Vyriausiojo pabėgėlių komisaro biurą ir Lietuvos Respublikos Raudonojo Kryžiaus draugiją dėl LGBTQ+ bendruomenei priklausančių užsieniečių žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo užsieniečių laisvės apribojimo vietose.
 • 2021 m. spalio 28 d. Seimo kontrolierių įstaiga raštu kreipėsi į Vyriausybę ir Seimo Žmogaus teisių komitetą atkreipdama dėmesį į problemas, susijusias su neveiksnumo instituto įgyvendinimu Lietuvoje pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijoje įtvirtintas nuostatas.

Siekė nacionalinių teisės aktų suderinimo su Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais žmogaus teisių srityje (Įstatymo 192 str. 2 d. 5 p.)

 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją įvertino Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-5306 ir 2021 m. sausio 5 d. raštu Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui bei Seimo Žmogaus teisių komitetui pagal kompetenciją pateikė nuomonę dėl šiuo projektu siūlomo teisinio reglamentavimo. Teiktose pastabose buvo atkreiptas dėmesys į siūlomo reguliavimo keliamas grėsmes Seimo kontrolierių įstaigos nepriklausomumui.
 • Seimo kontrolierių įstaiga 2021 m. kovo 16 d. raštu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Pirmininkei, Seimo valdybai, Ministrei Pirmininkei, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui išdėstė esmines įžvalgas ir pastabas dėl pateiktos derinti Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo koncepcijos.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją atliko Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 26 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-338 vertinimą ir 2021 m. kovo 17 d. raštu Prezidento kanceliarijai, Vyriausybei, Seimo Sveikatos reikalų komitetui, Seimo Biudžeto ir finansų komitetui, Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateikė nuomonę dėl siūlomo teisinio reglamentavimo žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo aspektu.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją įvertino Lietuvos Respublikos apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo Nr. XI-1425 pakeitimo įstatymo projektą Nr. 20-15062 (2) bei 2021 m. birželio 1 d. Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetui, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Seimo Žmogaus teisių komitetui, Vyriausybei ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pateikė nuomonę ir siūlymus dėl šiuo teisės akto projektu siūlomo teisinio reglamentavimo tobulinimo.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją atliko Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo Nr. IX-2206 5, 71, 76, 77, 79, 113, 131, 136, 138, 139 ir 140 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo IX1skyriumi įstatymo projekto Nr. XIVP-719 juridinį vertinimą ir 2021 m. liepos 12 d. raštu Seimo Pirmininkei, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui, Seimo valdybai, Ministrei Pirmininkei, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Vidaus reikalų ministerijai pateikė nuomonę dėl siūlomo teisinio reglamentavimo tobulinimo žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo aspektu.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją atliko Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 60,129,135, 138, 169, 170, 1701 ir 1702 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 21-27768 vertinimą žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo aspektu ir 2021 m. liepos
  27 d. raštu Teisingumo ministerijai, Seimo Žmogaus teisių komitetui, Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateikė išvadas dėl šio teisės akto projekto.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją atliko Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolieriaus įstatymo projekto Nr. XIVP-673(2), Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 161, 23 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsnių įstatymo projekto Nr. XIVP-674, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-677 vertinimą bei 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu Seimo Pirmininkei, Seimo valdybai, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Žmogaus teisių ir gynybos komitetui, Ministrei Pirmininkei, J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentui pateikė nuomonę dėl šiais projektais siūlomo teisinio reglamentavimo tobulinimo žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo aspektu.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją atliko Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymo Nr. IX-2206 2, 3, 5, 26, 32, 40, 50, 53, 62, 67, 69, 71, 76, 77, 79, 981, 113, 125, 126, 1301, 136, 138, 139, 140 straipsnių pakeitimo, IX1 skyriaus pripažinimo netekusiu galios ir įstatymo papildymo X2 skyriumi įstatymo projekto Nr. 21-29207(2) vertinimą ir 2021 m. spalio 21 d. raštu Seimo Pirmininkei, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Vidaus reikalų ministerijai pateikė pastabas dėl numatomo teisinio reglamentavimo nesuderinamumo su tarptautiniais žmogaus teisių apsaugos standartais ir pristatė pasiūlymus jo tobulinimui.
 • Seimo kontrolierių įstaiga pagal kompetenciją pakartotinai įvertino Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIIP-5306 ir 2021 m. lapkričio 16 d. raštu Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetui, Seimo Žmogaus teisių komitetui ir Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pagal kompetenciją pateikė nuomonę dėl šiuo projektu siūlomo teisinio reglamentavimo.

Inicijavo tyrimus dėl esminių žmogaus teisių problemų (Įstatymo 192 str. 2 d. 6 p.)

 • Atsižvelgdamas į Seimo kontrolierių darbo praktikos metu sužinotą ir viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, susijusią su socialinių paslaugų teikimo vaikams ir jaunimui (nuo 18 iki 29 metų) su negalia bei jų šeimoms problemomis, ir siekdamas įvertinti šių paslaugų prieinamumą (jų įvairovę, pasirinkimo galimybę), Seimo kontrolierius Augustinas Normantas 2021 m. kovo 24 d. sprendimu Nr. NŽTI-2021/1-1 inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, kylančių socialinių paslaugų vaikams ir jaunimui su negalia bei jų šeimoms teikimo srityje.
 • Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos 2021–2030 metų nacionaliniame pažangos plane nustatytą horizontalųjį lygių galimybių visiems principą bei į Seimo kontrolierių darbo praktikos metu sužinotą ir viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją dėl asmenų su negalia galimai nepakankamo aprūpinimo techninėmis pagalbos priemonėmis ir siekdamas įvertinti šių priemonių prieinamumą asmenims su negalia, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas 2021 m. balandžio 21 d. sprendimu Nr. NŽTI-2021/1-2inicijavo tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų vertinant techninių pagalbos priemonių prieinamumą asmenims su negalia.