NKP veikla 2020

Seimo kontrolieriai įgalioti nuolat lankytis laisvės apribojimo vietose ir tikrinti, kaip užtikrinamos jose esančių asmenų žmogaus teisės (Įstatymo 191 straipsnio 2 dalis). Tačiau koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkiui pasiekus pasaulinės pandemijos lygį, atsižvelgiant į nepalankią epideminę koronaviruso infekcijos (COVID-19 ligos) plitimo situaciją Lietuvoje, PSO raginimą valstybėms imtis skubių, tikslingų ir griežtų priemonių, siekiant sustabdyti šios ligos plitimą, Vyriausybės nutarimus įvesti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje bei siekį nesukelti papildomos šios ligos plitimo laisvės apribojimo vietose rizikos, 2020 m. Seimo kontrolierių vizitų į laisvės apribojimo vietas atlikta mažiau lyginant su ankstesniais metais. 

2020 m. iš viso buvo surengti 24 vizitai į laisvės apribojimo įstaigas, kurių metu buvo nustatyta esminių žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų bei kitų sisteminių problemų, kurias spręsti paragintos visos atsakingos institucijos, užtikrinant, kad panašūs pažeidimai nepasikartotų ir kitose panašiose įstaigose. Be to, nuotoliniu būdu buvo atliekamos papildomos kankinimo prevencijos laisvės apribojimo vietose funkcijos: organizuotas informacinis–konsultacinis seminaras socialinės globos įstaigų darbuotojams, šių įstaigų darbuotojai papildomai konsultuoti socialiniame tinkle facebook tam tikslui įkurtose grupėse, laisvės apribojimo vietų įstaigoms raštu teiktos rekomendacijos dėl laisvės apribojimo vietose esančių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo karantino Lietuvoje galiojimo laikotarpiu, atliktas tyrimas dėl laisvės apribojimo vietų įstaigose gyvenančių asmenų žmogaus teisių užtikrinimo ekstremalios situacijos šalyje metu (plačiau skaitykite 42 p.). Taip pat Seimo kontrolierius atliko tyrimą dėl esminių žmogaus teisių problemų, kilusių karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojimo laikotarpiu taikant tam tikras ekstremaliųjų situacijų valdymo priemones, kurio ataskaitoje, be kita ko, pasisakė ir dėl 2020 m. kovo 24–25 d. vykdyto iš užsienio valstybių grįžusių asmenų izoliavimo savivaldybių administracijų numatytose patalpose, galimai neužtikrinant žmogaus teisių ir laisvių (plačiau apie tyrimą skaitykite 37 p.).

PAGRINDINĖS PASTABOS, REKOMENDACIJOS IR PASIEKTI POKYČIAI

Patikrinimai suaugusiųjų ilgalaikės socialinės globos įstaigose

2020 metais atlikti patikrinimai trijose (3) socialinės globos įstaigose (Aknystos, Macikų ir Skemų socialinės globos namuose), kuriose apgyvendinti asmenys, turintys proto negalią ir (arba) psichikos sutrikimų, dėl ko jiems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, nustatytas ir atitinkamas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Patikrinimų metu vertinti klausimai, susiję su: socialinės globos įstaigų personalo sudėtimi ir profesine kvalifikacija, aplinkos ir informacijos pritaikymu asmenims su negalia bei pagalbos kvietimo sistemos įrengimu, privatumo užtikrinimu, gyventojų judėjimo laisvės užtikrinimu, gyventojų savarankiškumo skatinimu, individualių socialinės globos planų sudarymu ir užimtumo prieinamumu, suvaržymo priemonių taikymu ir psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimu, taip pat kiti su žmogaus teisių padėtimi šiose įstaigose susiję klausimai.

Atkreiptinas dėmesys į šiuos minėtose socialinės globos įstaigose vykdytų patikrinimų metu nustatytus sisteminius žmogaus teisių ir laisvių pažeidimus:

  • pagalbos kvietimo sistema socialinės globos įstaigose yra su trūkumais, be to, ji įdiegta ne visuose gyventojų kambariuose ir asmens higienos kambariuose, todėl gyventojams nėra užtikrinama galimybė, esant būtinybei, bet kuriuo paros metu išsikviesti pagalbą. Įstaigose įrengti statūs laiptai, slenksčiai, ne visur įrengti asmenims, negalintiems pakilti iš lovos, pritaikyti keltuvai, nesudaromos sąlygos liftu ir keltuvais naudotis savarankiškai, ne visi įėjimai, laiptai, keltuvai ir liftai pritaikyti asmenų su regos negalia poreikiams (tinkamai nepažymėti), elektros jungikliai įrengti asmenims su judėjimo negalia nepatogiame aukštyje, be to, ne visa socialinės globos įstaigų informacinėse lentose skelbiama informacija yra prieinama asmenims su negalia, todėl yra ribojamas negalią turinčių asmenų savarankiškumas. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius konstatavo, kad socialinės globos įstaigose aplinka nėra tinkamai pritaikyta asmenų su negalia poreikiams taip pažeidžiant Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos (toliau – Neįgaliųjų teisių konvencija) 9 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą neįgaliųjų lygybės su kitais asmenimis fizinės aplinkos, kitų visuomenei prieinamų objektų ar teikiamų paslaugų prieinamumo srityje principą, nesilaikant kitų šalies tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje;
  • socialinės globos įstaigose darbuotojai ne visuomet pasibeldžia prieš įeidami į gyventojų kambarius; įstaigose yra gyvenamųjų kambarių, kuriuose nėra gyventojų daiktams laikyti skirtų rakinamų spintelių arba spintų; atliekant gyventojų asmens higieną kambariuose (keičiant sauskelnes, apiprausiant), ne visuomet naudojamos širmos; daugumos gyvenamųjų kambarių ir (arba) higienos patalpų duryse esantys užraktai įrengti neužtikrinant gyventojų saugumo, nes, esant būtinybei, darbuotojai negalėtų atrakinti jų iš išorės. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius konstatavo, kad nėra tinkamai užtikrinamas socialinės globos įstaigų gyventojų privatumas, taip pažeidžiant esminį Neįgaliųjų teisių konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintą pagarbos prigimtiniam asmens orumui principą;
  • socialinės globos įstaigose yra nuolat rakinamų padalinių, įskaitant administracijos patalpas, kai kurie gyventojai rakinami savo gyvenamuosiuose kambariuose tiek dienos, tiek nakties metu, o kai kurie asmenys izoliavimui skirtose patalpose gyvena nuolat, įstaigose nėra patvirtintų vidaus tvarkų, kuriose būtų numatyta, kokiais atvejais ir kokios sveikatos būklės gyventojai apgyvendami skyriuose, kuriuose asmenų judėjimas yra ribojamas. Sunkesnę negalią turintiems asmenims galimybė reguliariai išeiti pasivaikščioti nėra sudaroma, taip pat ne visiems gyventojams yra užtikrinama galimybė eiti į parduotuvę, asmenys, kurių pasodinti į neįgaliojo vežimėlį nėra galimybės, į lauką nėra išvežami. Itin šiurkštus žmogaus laisvės ribojimo pažeidimas nustatytas Skemų socialinės globos namuose, kuriuose vienas gyventojas už savadarbių metalinių grotų buvo laikomas daugiau nei dvi savaites (dėl šio galimai neteisėto asmens laisvės atėmimo pradėtas ikiteisminis tyrimas). Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius konstatavo, kad socialinės globos įstaigų gyventojų judėjimo laisvė nėra tinkamai užtikrinama, taip pažeidžiant Neįgaliųjų teisių konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintus pagarbos žmogiškajam orumui, savarankiškumui principus, EŽTK 3 straipsnio bei Konvencijos prieš kankinimą ar kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatas;
  • ne visiems socialinės globos įstaigų gyventojams yra duoti raktai, kuriais jie galėtų užsirakinti savo gyvenamuosius kambarius, įstaigose nėra dedamos pastangos, kad gyventojų gyvenamųjų kambarių aplinka būtų artima namų aplinkai ir jauki, todėl šios patalpos primena ligoninių palatas. Apgyvendinant gyventojus kambariuose nėra klausiama jų nuomonės, kartu paskirtų gyventi asmenų interesai bei poreikiai nėra derinami. Gyventojų asmeniniai daiktai (mokėjimo kortelės, pinigai, asmens dokumentai) yra laikomi socialinių darbuotojų kabinetuose, taip neužtikrinant geriau besiorientuojančių gyventojų galimybės naudotis savo daiktais savarankiškai. Be to, įstaigose nėra tinkamai užtikrinama, kad gyventojų drabužiai būtų individualizuojami, gyventojai nėra skatinami savarankiškai skalbtis drabužius bei rūpintis gyvenamųjų kambarių buitimi, nėra skatinamas gyventojų savarankiškas maisto gaminimas, naudojimasis virtuvėlėmis, naudojimasis visais stalo įrankiais. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius konstatavo, kad socialinėse globos įstaigose nėra pakankamai skatinamas gyventojų savarankiškumas, taip pažeidžiant Neįgaliųjų teisių konvencijos 3 straipsnyje įtvirtintus pagarbos asmens savarankiškumui, įtraukimui, įskaitant laisvę rinktis, visapusiško veiksmingo dalyvavimo ir įtraukimo į visuomenę principus;
  • ne visiems socialinės globos įstaigų gyventojams organizuojamas pakankamas, jų individualius poreikius atitinkantis užimtumas, dėl sveikatos būklės negalintiems pakilti iš lovos ir kitiems nesavarankiškiems gyventojams nėra organizuojamas pakankamas užimtumas, jie nevežami į lauką, į didesnius balkonus. Įstaigose trūksta įvairesnių, į gyventojų poreikius bei socialinių įgūdžių stiprinimą orientuotų, veiklų, knygų, veikiančių kompiuterių, ne visur užtikrinama galimybė naudotis interneto ryšiu. Ekstremalios situacijos šalyje laikotarpiu, net ir paskelbus karantino pabaigą, visų gyventojų dalyvavimas įvairiose užimtumo veiklose, taip pat dalyvavimas įstaigos gyventojų tarybos veikloje, tebebuvo labai apribotas. Be to, gyventojų individualūs socialinės globos planai (toliau – ISGP) sudaromi ir pildomi ne visais atvejais arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų reikalavimų ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SPPD) rekomendacijų. Sudarant ISGP ne visuomet atliekamas gyventojų poreikių vertinimas, ne visų gyventojų ISGP periodiškai detalizuojamos gyventojams teikiamos paslaugos ir priemonės, kuriomis siekiama socialinės globos uždavinių įgyvendinimo, todėl ISGP sudaromi ir vykdomi neatsižvelgiant į individualius globotinio sveikatos požymius, taip neskiriant tinkamo dėmesio jo būtinų gyvybinių ir socialinių įgūdžių ugdymui, įgūdžių formavimui, prarastų įgūdžių atkūrimui. Įvertinęs šias aplinkybes Seimo kontrolierius konstatavo, kad minėti trūkumai sudaro prielaidas pažeisti gyventojų teisę į kokybiškų socialinių, įskaitant užimtumo ir laisvalaikio, paslaugų užtikrinimą, tinkamą asmens skatinimą ir motyvavimą labiau įsitraukti į užimtumo veiklas bei pagalbą lavinant ir palaikant dėl sveikatos būklės prarastus arba neturimus įgūdžius, taip pat jų teisę aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime, priimti sprendimus dėl asmens poreikius atitinkančio užimtumo ir kitų socialinės globos paslaugų, taip pažeidžiant Neįgaliųjų teisių konvencijos 30 straipsnį ir nesilaikant kitų tarptautinių Lietuvos įsipareigojimų žmogaus teisių srityje; 
  • socialinės globos įstaigose fizinis asmens suvaržymas taikomas pažeidžiant teisės aktus: nesivadovaujama teisės aktuose numatyta fizinio suvaržymo priemonių taikymo tvarka, neužtikrinamas tinkamas suvaržymo priemonių taikymo registravimas, taikomos neteisėtos ir asmens orumą žeminančios fizinio suvaržymo priemonės (savadarbiai tramdomieji marškiniai bei specializuotos fiksavimo priemonės – juosmens, riešų, čiurnų fiksavimo diržai, skirti saugiai suvaržyti neramaus, sujaudinto asmens liemenį ir galūnes), fizinio suvaržymo priemonės skiriamos bei psichotropiniai vaistai gyventojams sušvirkščiami gydytojui psichiatrui fiziškai neapžiūrėjus asmens, taip pažeidžiant Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 3 straipsnio bei Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą nuostatas.

Atsižvelgęs į nustatytus trūkumus, atsakingoms įstaigoms bei institucijoms (įstaigoms, kuriose nustatyti pažeidimai, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, SPPD) Seimo kontrolierius pateikė šimtą septyniasdešimt penkias (175) rekomendacijas dėl asmenų, gyvenančių Aknystos, Macikų ir Skemų socialinės globos namuose, žmogaus teisių padėties gerinimo.

Patikrinimai policijos įstaigose

2020 metais, siekdami užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai lankėsi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono policijos komisariate (toliau – Varėnos PK) ir Lazdijų rajono policijos komisariate (toliau – Lazdijų PK) bei Birštono policijos komisariate (toliau – Birštono PK) (t. y. buvo patikrinti trys (3) policijos komisariatai).

Patikrinimų metu vertinti klausimai, susiję su: asmenų sulaikymu ir laikymo policijos įstaigoje trukme; informacijos apie pristatytus asmenis registravimu elektroniniame registre; artimųjų informavimu apie asmens pristatymą į policijos įstaigą ir / arba sulaikymą; asmenų saugumo užtikrinimu (jų stebėjimu, jiems sudaryta galimybe išsikviesti pagalbą) ir apklausos kambarių įrengimu; laikino sulaikymo patalpų įrengimu, jų švara ir tvarka, vėdinimu ir apšvietimu.

Patikrinimų metu buvo nustatyta, jog: tikrintuose komisariatuose laikomasi teisės aktuose nustatytų sulaikymo terminų; įstaigų pareigūnai tinkamai registruoja duomenis apie į policijos įstaigas pristatytus asmenis, jų laikymą laikino sulaikymo patalpose ir ilgalaikio sulaikymo patalpose; užtikrinama duomenų surašymo kontrolė, o sulaikytų asmenų artimieji yra tinkamai informuojami apie artimųjų sulaikymo faktą ir buvimo vietą. Taip pat visose tikrintose policijos įstaigose užtikrinamas nuolatinis sulaikymo patalpose esančių asmenų stebėjimas ir jų saugumas bei tinkamos sąlygos patalpose, kuriose atliekama apklausa, bei minimalus uždarytų asmenų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašų saugojimo terminas.

Vizitų metu buvo nustatyti šie trūkumai: Birštono PK, dėl įstaigos patalpų specifikos, nėra atskiriami pristatomų ir besikreipiančių į policijos įstaigą asmenų srautai, kas gali sąlygoti pristatomų bei besikreipiančių į policijos įstaigą asmenų saugumo pažeidimus; Lazdijų PK laikino sulaikymo patalpų sienos – suskilusios, Varėnos PK nėra užtikrinamos tinkamos materialinės sulaikytųjų laikymo sąlygos – minimalus sulaikymo patalpos plotas, vėdinimas, švara ir būtinasis remontas, taip sudarant prielaidas pažeisti sulaikytųjų teisę į tinkamas laikymo sąlygas bei žmogiškąjį orumą. 

Įvertinęs patikrinimų metu nustatytas aplinkybes Seimo kontrolierius Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkui pateikė tris (3) rekomendacijas, kuriomis rekomendavo imtis priemonių, kad Birštono PK būtų užtikrinamas į įstaigą besikreipiančių ir į ją pristatomų asmenų srautų atskyrimas; Varėnos PK laikino sulaikymo patalpos, kurių plotas neatitinka teisės aktų reikalavimų, nebūtų naudojamos, sulaikymo patalpose būtų užtikrintas tinkamas vėdinimas, švara ir būtinasis remontas; Lazdijų PK laikino sulaikymo patalpose būtų atliktas remontas.

Atsižvelgdamas į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovas informavo, kad buvo priimti sprendimai: perkelti Lazdijų PK į naujas patalpas, kuriose bus įrengtos naujos, reikalavimus atitinkančios, laikino sulaikymo patalpos; Varėnos PK asmenų sulaikymo patalpose atlikti einamąjį remontą, įrengti oro ištraukimo ventiliatorius bei nebenaudoti patalpų, kurių plotas neatitinka teisės aktų reikalavimų; Birštono PK – sulaikytus asmenis į laikinojo sulaikymo patalpas pristatyti naudojantis kitu įėjimu į policijos komisariatą. Įvertinus pateiktą Seimo kontrolieriaus rekomendacijų įgyvendinimo planą konstatuotina, kad buvo imtasi veiksmų įgyvendinti visas Seimo kontrolieriaus pateiktas rekomendacijas.

Patikrinimai užsieniečių laisvės apribojimo vietų įstaigose

2020 metais, siekdami užkirsti kelią kankinimui ir kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ar baudimui, Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai lankėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos (toliau – VSAT) Pagėgių pasienio rinktinės vadavietėje, Pagėgių pasienio rinktinės Plaškių užkardoje, Pagėgių pasienio rinktinės Bardinų užkardoje, Bardinų užkardos Panemunės pasienio kontrolės punkte (toliau – Panemunės PKP) ir Rambyno pasienio kontrolės punkte (toliau – Rambyno PKP).

Patikrinimų metu vertinti klausimai, susiję su: prieglobsčio procedūra; duomenų registravimu; patalpų pritaikymu asmenims su negalia; patalpų aprūpinimu inventoriumi, tinkamu apšvietimu, vėdinimu ir švaros užtikrinimu; asmenų stebėjimu; pirmosios medicinos pagalbos prieinamumu.

Patikrinimų metu buvo nustatyta, jog aplankytuose VSAT objektuose: registrai pildomi tinkamai, elektroninė registro sistema vizitų metu veikė sklandžiai; personalui periodiškai organizuojami privalomieji pirmosios pagalbos mokymai, budėtojų postuose yra pirmosios pagalbos rinkiniai, darbuotojai turi galiojančius sveikatos žinių atestavimo pažymėjimus; užtikrinama su prieglobsčio prašytojais dirbančių pareigūnų kompetencija; užsieniečiams, pageidaujantiems kreiptis dėl prieglobsčio, sudaromos sąlygos jiems suprantama kalba gauti informaciją apie savo teises ir pareigas bei taikytinas prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo procedūras. Taip pat nustatyta, kad visuose aplankytuose objektuose, išskyrus Panemunės PKP, užtikrinamas patalpų aprūpinimas numatytu inventoriumi bei natūralaus ir dirbtinio apšvietimo reikalavimai, sudarytos tinkamos sąlygos stebėti į juos patalpintus asmenis.

Vizitų metu buvo nustatyti šie trūkumai: Panemunės PKP sulaikymo patalpose nėra sudarytos tinkamos sąlygos stebėti į jas patalpintus asmenis, prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo bei laikino sulaikymo patalpose galimai neužtikrinamas minimalus natūralus apšvietimas, o vizitų metu galiojusiame VSAT Pagėgių pasienio rinktinės struktūriniuose padaliniuose sulaikytų asmenų bei sulaikytų neįgaliųjų patalpinimo vietų ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų sąraše (toliau – Sąrašas) buvo klaidingai nurodyta, kad Bardinų užkardoje bei Panemunės PKP esančios administracinio sulaikymo patalpos yra pritaikytos asmenims su negalia. Kartu pažymėtina, kad asmenų, turinčių negalią, teisės, juos apgyvendinant / sulaikant VSAT Pagėgių pasienio rinktinės objektuose, vizitų metu buvo užtikrinamos 2020 m. vasario 17 d. priimtu VSAT vado įsakymu Nr. K-521 ,,Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinėje sulaikytų asmenų bei sulaikytų neįgaliųjų asmenų patalpinimo vietų ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų nustatymo“, kuriame, priešingai nei Sąraše, buvo numatyta, jog sulaikytus asmenis su negalia patalpinti bei negalią turinčius prieglobsčio prašytojus apgyvendinti galima tik Rambyno PKP – vienintelėje iš vizito metu aplankytų įstaigų.

Įvertinęs patikrinimų metu nustatytas aplinkybes Seimo kontrolierius Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadui rekomendavo patikslinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių pasienio rinktinės struktūriniuose padaliniuose sulaikytų asmenų bei sulaikytų neįgaliųjų patalpinimo vietų ir prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo vietų sąrašą, nurodant, kad Bardinų užkardoje bei Panemunės PKP esančios administracinio sulaikymo patalpos nėra pritaikytos asmenų su negalia poreikiams.

Atsižvelgdamas į Seimo kontrolieriaus rekomendacijas, VSAT tarnybos vado pavaduotojas informavo, kad buvo pakeistos Sąrašo nuostatos numatant, jog Bardinų užkardoje bei Panemunės PKP esančios administracinio sulaikymo patalpos nėra pritaikytos asmenų su negalia poreikiams, todėl konstatuotina, kad Seimo kontrolieriaus rekomendacija buvo įgyvendinta tinkamai.