NKP veikla 2019

Šioje dalyje pristatoma nacionalinės kankinimų prevencijos (toliau vadinama ir – NKP) 2019 m. vykdyta veikla: atlikti patikrinimai laisvės apribojimo vietose, patikrinimų metu nustatytos svarbiausios, sisteminės, problemos, teiktos rekomendacijos dėl žmogaus teisių padėties gerinimo ir pasiekti teigiami pokyčiai.

2019-ieji – jau šeštieji metai, kai Seimo kontrolieriai vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją, reguliariai lankydamiesi įvairiose laisvės apribojimo vietose ir stebėdami, kaip jose užtikrinamos žmogaus teisės. NKP įgyvendinti reikalingas visapusiškai platus požiūris, kuomet, užuot sprendus individualias situacijas, siekiama taikant sisteminę laisvės apribojimo situacijų analizę nustatyti galimas netinkamo elgesio priežastis. Ši veikla yra nukreipta į teigiamus pokyčius, siekiant užkirsti kelią kankinimams, mažinti kankinimo ir netinkamo elgesio riziką bei gerinti elgesį su asmenimis, kurių laisvė yra apribota.

Vizitai į laisvės apribojimo vietas

Vykdant NKP, lankomasi įvairiose laisvės apribojimo vietose: socialinės globos, psichiatrijos, įkalinimo, policijos ir kt. įstaigose. Vizitų skaičius į konkrečios srities įstaigas planuojamas proporcingai jų skaičiui. Pavyzdžiui, daugiausia vizitų buvo surengta į suaugusiųjų socialinės globos namus, kadangi jų yra daugiausia (per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) įstaigų).

2019 metais iš viso surengti 45 (keturiasdešimt penki) vizitai (keliose tikrintose įstaigose lankytasi du ir daugiau kartų). Atsižvelgiant į laisvės apribojimo vietų proporciją, vizitai pasiskirstyti taip: 20 (dvidešimt) kartų lankytasi suaugusiųjų globos įstaigose (patikrinta dvidešimt suaugusiųjų globos įstaigų), 6 (šešis) kartus – psichiatrijos įstaigose (patikrinti trijų ligoninių psichiatrijos skyriai, į kuriuos surengta nuo vieno iki trijų vizitų), 7 (septynis) kartus – užsieniečių laikymo (apgyvendinimo) vietose (patikrinti trys Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (VSAT) objektai – Užsieniečių registracijos centras (URC), kuriame lankytasi penkis kartus, ir dvi pasienio užkardos), 7 (septynis) kartus – įkalinimo įstaigose (patikrintos 7 įkalinimo įstaigos) ir 5 (penkis) – policijos komisariatų laikino sulaikymo patalpose (patikrintos 5 policijos komisariatų laikino sulaikymo patalpos).

 Informacinė veikla

Vykdant nacionalinę kankinimų prevenciją ir kitą NŽTI veiklą, taip pat labai svarbu užtikrinti tinkamą informacijos apie žmogaus teisių įgyvendinimą sklaidą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą, todėl kasmet rengiamas nacionalinės kankinimų prevencijos funkcijos ir jų vykdymo rezultatų pristatymas apskrityse. Šiuose susitikimuose pristatoma Seimo kontrolierių socialinės globos įstaigose vykdoma NKP, nustatytos aktualiausios žmogaus teisių užtikrinimo problemos, aptariami jų sprendimo variantai bei aptariama, kaip savivaldybėse organizuojama suaugusiųjų globa, su kokiomis problemomis jos susiduria.

2019 m. Telšių r. savivaldybėje toks pristatymas surengtas Telšių apskr. veikiančių savivaldybių socialinių paslaugų valdymo padalinių ir globos įstaigų atstovams, atsakingiems už ilgalaikės socialinės globos paslaugas suaugusiems.

Bendradarbiavimas

Užtikrinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, 2019 metais Seimo kontrolieriai ne kartą buvo susitikę su visuomeninės grupių, valdžios institucijų, tarptautinių žmogaus teisių gynimo organizacijų atstovais, laisvės apribojimo vietų darbuotojų atstovais ir kt. atsakingų valdžios institucijų atstovais, kaip kad su vaiko teisių kontroliere E.  Žiobiene, Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas“, Teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamento atstovais, su valstybės institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis dėl Jungtinių Tautų Neįgaliųjų komiteto pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo, su Tarptautinės migracijos organizacijos atstovais, su JT Pabėgėlių agentūros atstovais, su Nacionaline LGBT teisių organizacija, su Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovais.

Susitikimuose buvo diskutuojama tokiais klausimais kaip, pavyzdžiui, dėl teisės aktų projektų, reglamentuojančių bausmių ir suėmimo vykdymą, vertinant jų atitikimą žmogaus teisių standartams, aptartos situacijos įkalinimo įstaigose ir pan. Paminėtina, kad bausmių vykdymo sistemos ydas Seimo kontrolieriai aptarė ir Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje.

Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuro darbuotojai dalyvauja įvairiuose tarptautinio bendradarbiavimo renginiuose, skirtuose Nacionalinių kankinimų prevencijos mechanizmų darbuotojams. 2019 m. darbuotojai, be kita ko, dalyvavo Europos Sąjungos finansuojamo projekto „Siekiant suderintų sulaikymo standartų ES – NPM vaidmuo“ Sofijoje (Bulgarijoje) organizuotame ekspertų susitikime tema „Elgesys su kalinių grupėmis, kurių padėtis pažeidžiama“. Susitikimą organizavo Bulgarijos Helsinkio komitetas kartu su partneriais (Vengrijos Helsinkio komitetas, Ludwig Boltzmann Žmogaus teisių institutas ir Antigonės asociacija). Susitikimo tikslas buvo padėti NKP funkcijas vykdančioms institucijoms ir asmenims gerinti pažeidžiamų nuteistųjų grupių (moterys, vaikai, asmenys su negalia, užsieniečiai, homoseksualūs asmenys) žmogaus teisių apsaugos stebėseną, motyvuojant nuolat dalintis savo turimomis žiniomis ir patirtimi su užsienio partneriais internetinėje sistemoje (platformoje) bei formuojant bendrą dokumentą (vadovą), skirtą žmogaus teisių stebėsenos vykdymui. Renginio metu organizatoriai pristatė kuriamą bendrą dokumentą (vadovą) ir internetinę sistemą (platformą), skirtą vykdant NKP funkcijas ir kitiems, pirmiau minėtiems, tikslams įgyvendinti. Taip pat buvo organizuota per keturias darbo grupes, kuriose dalyviai pagal pateiktas praktines užduotis dalinosi savo patirtimi, įgyta atliekant NKP funkcijas, bei galėjo sulaukti patarimų dėl iškylančių iššūkių ir jų galimų sprendimų variantų.

Mokymai

Atsižvelgiant į Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (CPT) teiktas rekomendacijas Lietuvai dėl būtinybės didinti asmenų, dirbančių laisvės apribojimo vietose, kompetencijas žmogaus teisių užtikrinimo, taip pat kankinimų bei kitokio netinkamo elgesio prevencijos srityse, tobulinant jų įgūdžius ir plečiant žinias, Seimo kontrolieriai siekia prisidėti prie darbuotojų kompetencijų ugdymo, organizuodami laisvės apribojimo vietų darbuotojams mokymus žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo laisvės apribojimo vietose temomis.

2019 m. spalio 22 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras organizavo mokymus socialinės globos įstaigų darbuotojams. Mokymuose socialinių įstaigų darbuotojai buvo supažindinti su žmogaus teisių principais grįsta asmenų priežiūra socialinės globos namuose, taip didinant ir užtikrinant socialinių paslaugų kokybę bei pagarbą paslaugų gavėjų žmogaus teisėms.

2019 m. gruodžio 11 d. Seimo kontrolierių įstaigos Žmogaus teisių biuras organizavo pataisos įstaigų pareigūnams skirtus mokymus, kurių metu pareigūnai buvo supažindinti su žmogaus teisių principais grįsta nuteistųjų iki galvos priežiūra. Pristatytos ir analizuotos sritys, kuriose galima tobulėti.

PAGRINDINĖS PASTABOS, REKOMENDACIJOS IR PASIEKTI POKYČIAI                

SUAUGUSIŲJŲ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOS

2019 metais atlikti patikrinimai 20 (dvidešimtyje) socialinės globos įstaigų (skirtose suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims):

 • 11 (vienuolikoje) globos įstaigų Telšių apskrityje: Plungės parapijos senelių globos namuose, viešojoje įstaigoje Plungės rajono savivaldybės ligoninėje, Žemaičių Kalvarijos „Caritas“ skyriaus globos namuose, viešojoje įstaigoje Rietavo parapijos senelių globos namuose, viešojoje įstaigoje Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centre, Telšių rajono senelių globos namuose, viešojoje įstaigoje Varnių pirminės sveikatos priežiūros centre, viešojoje įstaigoje „Vilties erdvė“, BĮ Plinkšių globos namuose, Mažeikių rajono vaikų našlaičių ir senelių globos namuose ir viešojoje įstaigoje Sedos pirminiame sveikatos priežiūros centre (2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-3);
 • 9 (devyniose) globos įstaigose Telšių, Tauragės ir Marijampolės apskrityse: VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro Globos skyriuje, Kukarskės globos namuose, Tauragės rajono savivaldybės BĮ Lauksargių globos namuose, Marijampolės specialiuosiuose socialinės globos namuose, VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centre, Pagėgių palaikomojo gydymo, slaugos ir senelių globos namuose, Seredžiaus senelių globos namuose, VšĮ Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės Globos skyriuje ir Dūseikių socialinės globos namuose.

Paminėtini šie pagrindiniai trūkumai, nustatyti patikrinimų metu:

 • ne visų globos įstaigų teritorijos, patalpos bei pateikiama informacija yra pritaikyta asmenų su negalia poreikiams; žmonės su negalia apgyvendinami jų poreikiams nepritaikytose patalpose; daugelyje įstaigų pagalbos kvietimo sistema turėjo trūkumų;
 • taikomas gyventojo rakinimas jo gyvenamajame kambaryje; nėra tinkamai užtikrinama gyventojų teisė į privatumą (t. y. privačią, individualią erdvę, asmens higienos privatumą ar informacijos konfidencialumą ir kt.); privatumo klausimų aptarimui su gyventojais skiriamas nepakankamas dėmesys;
 • nėra tinkamai ir laiku pateikiama aktuali informacija apie valgiaraščius, nesudarytos tinkamos sąlygos pateikti pageidavimus dėl maisto produktų ir patiekalų asortimento; nesudaromos jokios galimybės globotiniams savarankiškai gamintis maistą; gyventojams nesudaromos sąlygos valgyti bendrose erdvėse, jiems maitinimo metu skiriama tik dalis įrankių, gyventojai neskatinami naudotis visais stalo įrankiais ir nededama pastangų, kad jie įrankiais naudotųsi;
 • laikomi netinkami vartoti vaistiniai preparatai (pasibaigusio galiojimo, ne originaliose gamintojų pakuotėse); pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlių turinys neatitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų šioms vaistinėlėms taikomų jų sudėties reikalavimų; nekontroliuojama, kaip savarankiški gyventojai savo gyvenamuosiuose kambariuose laiko įvairius vaistinius preparatus bei juos vartoja; globotiniai jiems gydytojo paskirtus vaistinius preparatus turi įsigyti ir savo asmeninėmis lėšomis; aplaidžiai tvarkoma vaistinių preparatų apskaita;
 • nėra organizuojamas gyventojų užimtumas; nėra sudaromi individualios socialinės globos planai; nėra individualizuotai organizuojamas užimtumas gyventojams, dėl sveikatos būklės negalintiems pakilti iš lovos; trūksta knygų taip pat įvairesnių, į gyventojų poreikius bei socialinių įgūdžių stiprinimą orientuotų, veiklų.

Atlikus patikrinimus Telšių apskrityje esančiose globos įstaigose, iš viso buvo pateikta 171 (šimtas septyniasdešimt viena) rekomendacija: 165 (šimtas šešiasdešimt penkios) – tikrintų globos įstaigų vadovams, 3 (trys) apskrities savivaldybių administracijoms, 2 (dvi) Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir 1 (viena) – socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

Informacija apie rekomendacijų įgyvendinimą, teiktų atlikus tikrinimus psichiatrijos įstaigose, dar nėra gauta.

Ataskaitiniu laikotarpiu vykdant pakartotinius patikrinimus globos įstaigose, kurios buvo tikrintos 2015 ir 2018 m., nustatyta, kad iš 177 (šimto septyniasdešimt septynių) joms pakartotinai pateiktų rekomendacijų įstaigos įgyvendino 114 (šimtą keturiolika) rekomendacijų, 40 (keturiasdešimt) įgyvendino iš dalies ir 23 (dvidešimt trys) rekomendacijos liko neįvykdytos, t. y. aštuoniasdešimt septyni (87) procentai rekomendacijų buvo įgyvendinta arba įgyvendinta iš dalies. Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į per pakartotinius patikrinimus nustatytas aplinkybes (iš dalies įgyvendintas ir (arba) neįgyvendintas rekomendacijas, taip pat papildomai nustatytus trūkumus), kiekvienai globos įstaigai ir jos steigėjui, įstaigai, perkančiai socialinės globos paslaugas (atitinkamai savivaldybės administracijai) pateikė rekomendacijas, kad būtų imamasi reikalingų priemonių šalinant nustatytus trūkumus (tinkamai įgyvendinant rekomendacijas). Papildomai buvo pateiktos 39 (trisdešimt devynios) rekomendacijos. Įstaigų po pakartotinio patikrinimo pateiktais duomenimis, visos pakartotinai teiktos rekomendacijos buvo įgyvendintos nedelsiant po pakartotinių patikrinimų.

PATAISOS ĮSTAIGOS

2019 m. žmogaus teisių padėties patikrinimai buvo atlikti 7 (septyniose) pataisos įstaigose: Lukiškių tardymo izoliatoriuje-kalėjime (Lukiškių TIK), Alytaus pataisos namuose (Alytaus PN), Marijampolės pataisos namuose (Marijampolės PN), Vilniaus pataisos namuose (Vilniaus PN), Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje (Pravieniškių PN-AK), Panevėžio pataisos namuose (Panevėžio PN) ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje (Šiaulių TI) (2019 m. spalio 21 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-1).

Paminėtini šie patikrinimų metu nustatyti pagrindiniai trūkumai:

 • nesiimama priemonių, siekiant palaikyti nuteistųjų, perkeltų iš Lukiškių TI-K į kitas pataisos įstaigas, socialinius įgūdžius;
 • apribojama nuteistųjų teisė būti supažindintiems su konkrečiu nuteistojo atžvilgiu priimtu nutarimu dėl jo perkėlimo, iš anksto apie perkėlimą neinformuojami šeimos nariai, artimieji bei nesudaromos sąlygos tokį nutarimą apskųsti teisės aktų nustatyta tvarka;
 • skirstant asmenis į kitas pataisos įstaigas, nebuvo atsižvelgta į nuteistųjų ir jų sutuoktinių, giminaičių ir kitų artimųjų gyvenamąją vietą, taip sudarant kliūtis nuteistiesiems efektyviai palaikyti socialinius ryšius su išoriniu pasauliu, dėl ko tik trečdaliui perkėlimas į kitas pataisos įstaigas buvo palankus socialiniams ryšiams su artimaisiais palaikyti; ilgalaikių pasimatymų gyvenamųjų kambarių skaičius yra mažesnis, nei numatyta teisės aktuose;
 • nėra tinkamai užtikrinamos materialinės laikymo sąlygos, pataisos įstaigose esančių kamerų tipo patalpų, kuriose laikomi apgyvendinti laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmę atliekantys nuteistieji ir asmenys, kuriems teismas yra skyręs laisvės atėmimo bausmę atlikti kalėjime, apšvieta neatitinka minimalių natūralios apšvietos koeficientų reikalavimų, taip nesudarant sąlygų užtikrinti minimalų natūralų apšvietimą;
 • nėra užtikrinamos galimybės tęsti mokymosi bendrojo lavinimo mokyklose bei nesudarytos galimybės dirbti, taip pažeidžiant jų teisę užsiimti visų rūšių prasminga veikla, tik iš dalies sutvarkyti perkeltų nuteistųjų socialinės reabilitacijos dokumentai, nėra vykdomos jų socialinių įgūdžių lavinimo programos, sveikos gyvensenos programos; nesudaryta galimybė naudotis nuteistųjų poreikius atitinkančia literatūra, užsiėmimai su visuomeninėmis organizacijomis orientuoti į dvasinį ugdymą, neįtraukiant kitų nuteistųjų pozityvaus užimtumo priemonių formų, arba tokie susitikimai apskritai nevykdomi, tik iš dalies sutvarkyti perkeltų nuteistųjų socialinės reabilitacijos dokumentai; nėra atlikti perkeltų nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimai, perkeltiems nuteistiesiems skirtingose pataisos įstaigose prieinamų internetinių svetainių skaičius svyruoja nuo 1 iki 107, kai kuriose įstaigose kompiuterinė technika yra labai pasenusi.

Atsakingoms institucijoms pateikta 60 (šešiasdešimt) rekomendacijų: sveikatos apsaugos ministrui 1 (viena) (dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo – higienos normoje būtų numatytas reikalavimas užtikrinti natūralų apšvietimą, vertinamą pagal natūralios apšvietos koeficientą), Kalėjimų departamento direktoriui – 2 (dvi), taip pat pavaldžioms institucijoms pateiktų rekomendacijų kontrolė: Alytaus PN – 9 (devynios), Marijampolės PN – 10 (dešimt), Vilniaus PN – 8 (aštuonios), Pravieniškių PN-AK – 10 (dešimt), Panevėžio PN – 9 (devynios) ir Šiaulių TI – 11 (vienuolika).

Pagal atsakingų institucijų pateiktus duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus nustatyta, kad Kalėjimų departamentas įgyvendino 2 (dvi) rekomendacijas, Alytaus PN – 9 (devynias), Marijampolės PN – 7 (septynias) (trijų rekomendacijų neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai), Vilniaus PN – 7 (septynias), o 1 (vienos) neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai, Pravieniškių PN-AK – 8 (aštuonias), 1 (vienos) neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai ir dėl 1 (vienos) įgyvendinimo nepateikė informacijos, Panevėžio PN – 9 (devynias) ir Šiaulių TI – 9 (devynias), o 2 (dviejų) neįgyvendino arba įgyvendino netinkamai. Su Sveikatos apsaugos ministerija tikslinamos pateiktos rekomendacijos įgyvendinimo priemonės.

 POLICIJOS ĮSTAIGOS

Per ataskaitinį laikotarpį, vertinant žmogaus teisių padėtį policijos komisariatuose (PK) įrengtose laikino sulaikymo patalpose, iš viso buvo patikrinti 5 (penki) PK: Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Švenčionių rajono policijos komisariate ir Ukmergės rajono policijos komisariate, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Anykščių rajono policijos komisariate, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariate ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Prienų rajono policijos komisariate (2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-4).

Patikrinimų metu buvo nustatyti šie pagrindiniai trūkumai:

 • teisės aktų registre ir Policijos departamento internetinėje svetainėje nėra paskelbti teisės aktai ir / arba nėra prieinama aktuali jų redakcija;
 • pasitaiko atvejų, kuomet ne visi duomenys fiksuojami Policijos registruojamų įvykių registre;
 • ne visų PK suaugusiųjų apklausos patalpose yra vaizdo stebėjimo sistemos, taip pat neužtikrinamas minimalus uždarytų asmenų vaizdo stebėjimo kamerų vaizdo įrašų saugojimo terminas;
 • nėra užtikrinamos tinkamos materialinės sulaikytųjų laikymo sąlygos.

Atlikus patikrinimus, atsakingoms institucijoms –Vidaus reikalų ministerijai (VRM) ir Policijos departamentui prie vidaus reikalų ministerijos (PD) pateiktos 8 (aštuonios) rekomendacijos: VRM 1 (viena) (dėl policijos veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo – užtikrinti, kad visi Lietuvos policijos generalinio komisaro priimami norminiai teisės aktai ir jų pakeitimai būtų paskelbti Teisės aktų registre bei PD interneto svetainėje) ir PD – 7 (septynios). Pagal atsakingų institucijų pateiktus duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus nustatyta, kad visos rekomendacijos įgyvendinamos – parengtas pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo priemonių planas vykdomas numatytais terminais.

UŽSIENIEČIŲ LAISVĖS APRIBOJIMO VIETOS

2019 metais Seimo kontrolieriai vertino žmogaus teisių padėtį 3 (trijuose) Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) objektuose: VSAT Užsieniečių registracijos centre (URC) atlikti penki patikrinimų vizitai, Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Uosto užkardoje (Uosto užkarda) ir Palangos užkardos  Palangos oro uosto pasienio kontrolės punkte (Oro uosto PKP) (2019 m. rugsėjo 3 d. ataskaita  Nr. NKP-2019/1-2 ir 2019 m. gruodžio 31 d. ataskaita Nr. NKP-2019/1-5).

Patikrinimų metu buvo nustatyti šie pagrindiniai trūkumai:

 • URC dalis patalpų yra nepritaikytos neįgaliesiems, įskaitant administracijos patalpas; apgyvendinant asmenis su negalia, ne visuomet tinkamai atsižvelgiama į šių asmenų fizines galimybes gyventi atitinkamoje patalpoje;
 • patalpose netinkamai užtikrinama švara ir tvarka; laikomų asmenų aprūpinimo higienos priemonėmis normos, susijusios su jų kiekiu ir išdavimo periodiškumu (įskaitant sauskelnes tik kūdikiams iki vienerių metų), nėra pakankamos užtikrinti asmens higieną;
 • siūlomas pasirinkti alternatyvus valgiaraštis yra nepritaikytas islamą išpažįstantiems užsieniečiams, nesudaromos sąlygos užsieniečiams atlikti apeigas pagal savo išpažįstamą tikėjimą atskiroje tam skirtoje patalpoje URC teritorijoje, atskiri valgiaraščiai sudaromi ne visiems asmenims, turintiems specialių mitybos poreikių; neužtikrinama, kad visi mokyklą lankantys vaikai iki pamokų pradžios galėtų papusryčiauti valgykloje;
 • nėra aiški prašymų, skundų dėl valgykloje tiekiamo maisto teikimo ir nagrinėjimo tvarka;
 • nėra užtikrinamos kokybiškos ir laiku prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos;
 • pritaikant sulaikymą, kuomet šeima (motina su nepilnamečiais vaikais) patalpinami į kamerų tipo patalpas, nevertinamos taikomos kraštutinės priemonės (sulaikymo) proporcingumas tikslams pasiekti ir jos atitikimas vaikų geriausiems interesams;
 • neveiksmingai ir neefektyviai įvertinamas prieglobsčio prašytojų pažeidžiamumas, nes: nepakankamos darbuotojų užsienio kalbų žinios, galimybių kelti darbuotojų kvalifikaciją stoka, darbo organizavimo problemos (įskaitant vertinimą atliekančio personalo darbo krūvio paskirstymą, tinkamą vertinimo dokumentų pildymą bei saugojimą), kompetentingų išorės institucijų ir specialistų nepasitelkimas; trūksta bendradarbiavimo su Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialistais siekiant tinkamai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus; nėra užtikrinamos vertėjo paslaugos; Uosto užkardoje ir Oro uosto PKP neužtikrinamas sklandus elektroninės registro sistemos veikimas, todėl apsunkinamas pareigūnų darbas, susijęs su pristatytų asmenų duomenų tvarkymu; administracinės, laikino sulaikymo bei prieglobsčio prašytojų patalpos nepritaikytos asmenims su negalia; neužtikrinamas minimalus natūralus ir (arba) dirbtinis apšvietimas.

Po URC atliktų patikrinimų atsakingoms institucijoms – Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM), VRM, VSAT, URC ir Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos reikalų ministerijos (Akreditavimo tarnyba) – pateiktos 24 (dvidešimt keturios) rekomendacijos: SAM 1 (viena) (dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo – higienos normoje numatyti didesnes vienam asmeniui išduodamų higienos priemonių normas (kiekius) ir įvairesnį jų asortimentą), VRM 2 (dvi) (dėl teisinio reglamentavimo tobulinimo – perskaičiuoti ir pakeisti URC apgyvendintiems suaugusiems ir nepilnamečiams nustatytas paros maitinimo išlaidų normas, atsižvelgiant į aktualias žemės ūkio ir maisto produktų vidutines rinkos kainas, taip pat įtvirtinti trečią maitinimo tipą, kai į valgiaraštį būtų įtraukta kitų rūšių, nei kiauliena, mėsos patiekalų, taip užtikrinant teisę į tinkamą maistą, atitinkantį religinius įsitikinimus), VSAT 5 (penkios) (iš kurių 1 (viena) – dėl VSAT veiklos teisinio reglamentavimo tobulinimo – papildyti atvykusio užsieniečio apklausos anketos formą užtikrinant, kad asmens specialūs mitybos poreikiai būtų identifikuojami nedelsiant), URC 15 (penkiolika) ir Akreditavimo tarnybai 1 (viena). Visos rekomendacijos, išskyrus teiktąją SAM (informacija apie teiktos rekomendacijos įgyvendinimą dar nėra gauta), buvo įgyvendintos.

Po užkardose ir pasienio kontrolės punktuose atliktų patikrinimų pateiktos 6 rekomendacijos: VSAT 5 (penkios) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipėdos departamentui 1 (viena). Pagal institucijų pateiktus duomenis apie rekomendacijų įgyvendinimo rezultatus, visos rekomendacijos yra įgyvendintos – parengtas pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti priemonių planas įvykdytas jame numatytais terminais.

PSICHIATRIJOS ĮSTAIGOS

2019 m. buvo atlikti patikrinimai trijose (3) psichiatrijos įstaigose – viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės Psichiatrijos filiale, viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės Psichiatrijos skyriuje (toliau – Panevėžio ligoninė) ir viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės Moters ir vaiko klinikos Vaikų psichiatrijos skyriuje (ataskaita rengiama). Atliekant patikrinimus buvo pasitelktas psichikos sveikatos ir neįgaliųjų teisių ekspertas –  Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF) prezidentė Dovilė Juodkaitė.

Paminėtini šie patikrinimų metu nustatyti pagrindiniai trūkumai:

 • nėra patvirtinti gydytojų ir kitų sveikatos priežiūros specialistų darbo krūviai, personalas skundėsi dideliu emociniu krūviu, skatinimo stoka, išlaidas už kvalifikacijos kėlimo kursus ne visuomet padengia įstaigos administracija;
 • vidaus tvarkos taisyklių nuostatos, kuriose apibrėžtos priverstinio pacientų hospitalizavimo procedūros, neatitinka galiojančio teisinio reguliavimo; ne visi pacientai žino, jog turi teisę atsisakyti tęsti jų̨ hospitalizavimą̨ ir gydymą̨ įstaigoje, netinkamai supažindinami su gydymo režimu;
 • nėra užtikrinamas informacijos apie įstaigų vidaus tvarkos taisykles, pacientų teises ir pareigas, galimybes kreiptis į įstaigų etikos komisijas prieinamumas; pacientams trūksta informacijos apie rašytinių kreipimųsi pateikimo tvarką, etikos komisijas bei jų funkcijas, pacientų žodiniai kreipimaisi neregistruojami, daugumoje lankytų skyrių nėra tinkamai užtikrinama anoniminio kreipimosi pateikimo galimybė;
 • taikoma fizinio suvaržymo priemonių tvarka nesuderinta su galiojančiu teisiniu reguliavimu, neskiriamas dėmesys darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui atsižvelgiant į naują teisinį reguliavimą, neužtikrinamas pacientų, kuriems taikomos fizinio suvaržymo priemonės, privatumas, numatyto periodiškumo būklės stebėjimas bei tinkamas suvaržymo priemonių taikymo registravimas;
 • ne visos patalpos yra pritaikytos asmenų su judėjimo negalia poreikiams; netvarkingi įrengimai higienos patalpose, trūksta švaros, palatose nėra užuolaidų, neužtikrinamas tinkamas patalpų vėdinimas, neįrengtos susitikimų su lankytojais patalpos taip neužtikrinant pacientų ir juos lankančiųjų privatumas;
 • pažeidžiamos nacionalinių teisės aktų nuostatos, draudžiančios visose sveikatos priežiūros įstaigose ir šių įstaigų teritorijose vartoti tabako gaminius ir elektronines cigaretes, pacientų rūkymas yra toleruojamas tiek pasyviais, tiek aktyviais administracijų ir darbuotojų veiksmais, o rūkymo priklausomybės prevencijos programos nėra taikomos;
 • psichologo, psichosocialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumas bei laisvalaikio užimtumo pasiekiamumas (dauguma skyrių̨ neturi atskirų poilsio / užimtumo kambarių, pacientai retai išvedami pasivaikščioti į lauką) nėra tinkamai užtikrinamas.

Atsižvelgiant į nustatytus trūkumus, atsakingoms institucijoms pateiktos rekomendacijos šiuos trūkumus pašalinti bei stebimas jų įgyvendinimas.