Informacija pareiškėjams

Ką reikia nurodyti skunde?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Seimo kontrolierius, vykdydamas savo pareigas, turi teisę reikalauti nedelsiant pateikti informaciją, medžiagą ir dokumentus, būtinus savo funkcijoms atlikti, įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su valstybės, tarnybos, komercinę ar banko paslaptį sudarančiais dokumentais, taip pat dokumentais, kuriuose yra informacijos apie įstatymų saugomus asmens duomenis.

Dėl pirmiau nurodytų aplinkybių, paduodamas skundą Seimo kontrolieriui, pareiškėjas supranta ir sutinka, kad visi jo pateikti ir (arba) iš kitų šaltinių surinkti skundo tyrimui reikalingi asmens duomenys bus tvarkomi ir (arba), esant reikalui, perduodami tretiesiems asmenims, t. y., kitoms atsakingoms institucijoms ir įstaigoms, siekiant efektyviai išspręsti pareiškėjo skunde keliamus klausimus ir apginti jo pažeistas teises arba laisves. Pareiškėjas bet kuriuo momentu turi teisę atšaukti sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo.

Skunde nurodoma:

  • adresatas – Seimo kontrolierių įstaiga (Seimo kontrolierius);
  • pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas (buveinė);
  • skundžiamų pareigūnų vardai, pavardės ir pareigos, institucija ar įstaiga, kurioje jie dirba;
  • skundžiamo sprendimo arba skundžiamos veikos apibūdinimas, jos padarymo laikas ir aplinkybės;
  • suformuluotas prašymas Seimo kontrolieriui;
  • skundo surašymo data ir pareiškėjo parašas.

Prie skundo gali būti pridedama:

  • ginčijamo sprendimo nuorašas;
  • turimi įrodymai ar jų aprašymas.

Skundą galima surašyti skundo formoje.