PAŽYMA DĖL X SKUNDŲ PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2020/1-759
Data 2020-09-24
Kategorija Seimo Kontrolierių Pažyma
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDŲ PRIEŠ MARIJAMPOLĖS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas, nuteistasis) skundas (toliau vadinam – Skundas) dėl Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriaus (toliau tekste ir citatose vadinama ir – Marijampolės PNKS) pareigūnų veiksmų (neveikimo) susijusių su galimai netinkamu supažindinimu su nutarimu dėl perkėlimo į kitus pataiso namus.

2. Pareiškėjas Skunde nurodė, kad:
„[…] 2020-05-29 Kalėjimų departamento direktoriaus 2020 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. NN-96 buvau pervežtas iš Marijampolės PNKS į Alytaus pataisos namus […] nutarimas […] dėl mano pervežimo Marijampolės PNKS gautas 2020-05-25 dieną, o man jisai įteiktas išvežimo dieną, t. y., 2020-05-29 […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

3. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo ištirti jo Skundo aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierius 2020-06-11 raštu Nr. 4D-2020/1-759/3D-1621 kreipėsi Marijampolės PN administraciją, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.
Marijampolės PN administracija 2020-06-25 raštu Nr. 9/07-7563 informavo:
4.1. „Informuojame, jog nuteistojo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) nutarimas Nr. NN-96 dėl perkėlimo į kitą pataisos įstaiga buvo gautas 2020-05-25 Nr. 3/07-105. (pridedama nutarimo kopija)“;
4.2. „Pareiškėjas su nutarimu dėl perkėlimo į kitą pataisos Įstaigą buvo supažindintas perkėlimo dieną, t. y. 2020 m. gegužės 29 dieną, nutarimo kopija buvo įteikta nuteistajam, o nutarimas su nuteistojo parašu dėl supažindinimo įdėtas jo asmens bylą (šiuo metu nuteistasis X atlieka laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose, ten randasi ir jo asmens byla. todėl kopijos dėl supažindinimo pateikti negalime)“;
4.3. „Marijampolės pataisos namuose (J. Biliūno g. 14, Kybartai) dėl nuteistųjų supažindinimo su nutarimais dėl perkėlimo į kitą pataisos Įstaigą vadovaujamasi Kalėjimo departamento prie LR Teisingumo ministerijos Direktoriaus 2019 m. sausio 24 d. Įsakymu Nr. V-43 dėl „Dėl nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo” III Skyriaus, 10 punktu: Perkeliančioji įstaiga pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nutarimu dėl nuteistojo perkėlimo ir įtiekia jam šio dokumento kopiją. Jei dėl objektyvių priežasčių perkeliančioji įstaiga neturi galimybės supažindinti nuteistąjį su nutarimu dėl nuteistojo perkėlimo, tokį supažindinimą įvykdo priimančioji įstaiga ir įteikia nuteistajam nutarimo dėl nuteistojo perkėlimo kopiją.“.

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

5. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):
8 straipsnis. „Individualaus administracinio akto bendrieji reikalavimai ir pranešimas apie individualaus administracinio akto priėmimą“- […] 4. „Kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą, kartu pridedant individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą kopiją, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kai individualus administracinis aktas priimamas naudojantis valstybės informacinėmis sistemomis, vietoj individualaus administracinio akto teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintos kopijos gali būti pridedamas individualaus administracinio akto išrašas.“

6. Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-275 „Dėl Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. V-321 „Dėl Nuteistųjų perkėlimo iš vienos pataisos įstaigos į kitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (redakcija galiojo iki 2020 07 01) (toliau vadinama ir – KD įsakymas):
„8. Perkeliančioji įstaiga pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nutarimu (įsakymu) dėl nuteistojo perkėlimo ir įteikia jam šio dokumento kopiją. Jei dėl objektyvių priežasčių perkeliančioji įstaiga neturi galimybės supažindinti nuteistąjį su nutarimu (įsakymu) dėl nuteistojo perkėlimo, tokį supažindinimą įvykdo priimančioji įstaiga ir įteikia nuteistajam nutarimo (įsakymo) dėl nuteistojo perkėlimo kopiją arba nuorašą.“

Tyrimo išvados

7. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui nurodė, kad Marijampolė PNKS administracija nutarimą dėl Pareiškėjo perkėlimo gavo 2020 m. gegužės 25 d, tačiau Pareiškėją su nutarimu supažindino tik jo perkėlimo dieną, t. y. 2020 m. gegužės 29 d.

8. Marijampolės PNKS yra viešojo administravimo subjektas, todėl, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis ir VAĮ nuostatų bei tinkamai informuoti asmenis, kuriems priimtas individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį.
Pagal nustatytą teisinį reglamentavimą, perkeliančioji įstaiga pasirašytinai supažindina nuteistąjį su nutarimu (įsakymu) dėl nuteistojo perkėlimo ir įteikia jam šio dokumento kopiją (šios pažymos 6 punktas).

9. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Marijampolės PNKS administracija nutarimą dėl nuteistojo perkėlimo į kitą pataisos įstaigą gavo 2020 m. gegužės 25 d. registracijos Nr. 3/07-105. Kaip nurodo Marijampolės PNKS rašte Seimo kontrolieriui, Pareiškėjas su nutarimu buvo supažindintas tik perkėlimo dieną, t. y. 2020 m. gegužės 29 dieną, praėjus 4 dienoms nuo jo gavimo Marijampolės PNKS, nutarimo kopija buvo įteikta Pareiškėjui, o nutarimas su Pareiškėjo parašu dėl supažindinimo įdėtas jo asmens bylą (šios pažymos 4.2. punktas).
VAĮ 8 straipsnyje nurodyta, jog kiekvienam asmeniui, kuriam individualus administracinis aktas yra skirtas arba kurio teisėms ir pareigoms šis individualus administracinis aktas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo raštu pranešama apie individualaus administracinio akto priėmimą.

10. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad Marijampolės PNKS pareigūnų veiksmai, Pareiškėjui pranešant apie jo perkėlimą tik 2020 m. gegužės 29 d. pažeidžia VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pareiškėjo Skundas dėl Marijampolės PNKS pareigūnų veiksmų (neveikimo) netinkamai supažindinant su nutarimu dėl perkėlimo į kitus pataiso namus yra pagrįstas.

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

11. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1  dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:
X skundą dėl Marijampolės PNKS pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai supažindinant su nutarimu dėl perkėlimo į kitus pataiso namus, pripažinti pagrįstu.

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1  dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Marijampolės PN direktoriui rekomenduoja: užtikrinti, kad, įstaigoje gavus individualius administracinius aktus, apie tai būtų tinkamai, kaip tai numato teisės aktų nuostatos, t. y. ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio akto priėmimo, informuojami asmenys, dėl kurių tie aktai priimami.

13. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

Seimo kontrolierius                                                                                        Augustinas Normantas