PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/2-86
Data 2022-04-22
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau citatose ir tekste vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos (toliau citatose ir tekste vadinama – Savivaldybė) pareigūnų veiklos, pavadintą „Dėl 2021-08-03 sprendimo dėl socialinių paslaugų nutraukimo Nr. SPN-46“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Skunde pažymėta:

2.1. „2017-12-21 Savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus sprendimu dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo Nr. SPS-13 man […] buvo neterminuotai paskirtos socialinės paslaugos – pagalba į namus. Pagal priimtą sprendimą socialinis darbuotojas nuo 2017 m. man teikė pagalbą, jokių nesusipratimų dėl pagalbos nekildavo, visus mokėjimus laiku atlikinėjau.“

2.2. „Buvo atvejų, kai socialinė darbuotoja laiku nepateikdavo man sąskaitų, tuomet mokėjau po sąskaitų pateikimo. Būtent socialinė darbuotoja turėjo laiku pateikti man sąskaitą bei įvykdyti mokėjimą, niekuomet nevengiau mokėti, jokių pretenzijų dėl nemokėjimų negavau.“

2.3. „2020-06-03 Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras [toliau citatose ir tekste vadinama – Centras] priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo Nr. 24“ (toliau citatose ir tekste vadinama – 2020-06-03 Sprendimas). „Paslaugų teikimo terminas irgi numatytas nuo 2020-06-03 neterminuotai. Socialinių paslaugų teikimas man numatytas būtent dėl turimų rimtų sveikatos problemų. Nuo socialinių paslaugų teikimo momento iki šios dienos mano sveikatos būklė iš esmės nepagerėjo, neatsirado jokių naujų aplinkybių dėl socialinės pagalbos man nutraukimo.“

2.4. „Nevertinant mano sveikatos būkles bei neatsižvelgiant į mano poreikius 2021-08-03 Centras priėmė sprendimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo [Nr. SPN-46; toliau citatose ir tekste vadinama – 2021-08-03 Sprendimas]. Nutraukimo priežastis – paslaugų gavėjui nevykdant sutartyje nurodytų sąlygų ir nesudarant galimybių joms teikti.

Savo Sprendime Centras faktiškai neobjektyviai konstatuoja, kad paslaugų teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas, neužtikrinti pasitikėjimas, pagalba. Tokia išvada jokiais įrodymais nepatvirtinta. Kaltinti mane dėl tokių veiksmų nėra pagrindo.“

„Laikausi nuomonės, kad 2021-08-03 Sprendimas turi būti panaikintas. 2021-08-03 Sprendimas yra neteisėtas, priimtas be jokių motyvų, nėra pagrįstas medicinos darbuotojų išvadomis, turi neigiamų pasekmių mano savijautai. LR Konstitucijos 52 str. garantuoja piliečių socialinę apsaugą, t. y. valstybė privalo patenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogui orumo vertos gyvenimo sąlygas, kai žmogus nepajėgia pats to padaryti.“

2.5. „Socialinių paslaugų įstatymo 35 str. 2 p. įpareigoja savivaldybę sudaryti komisiją dėl socialinių paslaugų teikimo būtinumo. […].“ „Dėl mano pateikto skundo dėl paslaugų teikimo nutraukimo fakto Savivaldybė turėjo sudaryti komisiją bei ištirti aplinkybes. Manau, kad komisija turėjo apklausti socialinius darbuotojus bei mane. Tačiau tokių būdu Savivaldybė nepasielgė, visapusiškas, nešališkas aplinkybių tyrimas neatliktas, komisijos išvadų man nepateikta.“

„2021-09-20 Savivaldybė raštu Nr. A33(1)-81C [toliau citatose ir tekste vadinama –
2021-09-20 Atsakymas] patvirtino socialinių paslaugų man nutraukimą. Savivaldybė Atsakymą motyvavo tuo, kad aš neva nevykdžiau sutarties sąlygų bei paslaugų teikėjui sudariau psichologinį spaudimą. Savivaldybės 2021-09-20 Atsakymas jokiais rašytiniais įrodymais nepatvirtintas, pagrįstas tik prielaidomis bei neva žodiniais socialinių darbuotojų L. S., A. M. pranešimais.

2020 m. socialinių paslaugų teikimo sutarties sąlygų AŠ NEPASIRAŠINĖJAU, todėl negaliu būti kaltinama jų nevykdymu. Psichologinio spaudimo niekam nedariau, toks rimtas kaltinimas turi būti patvirtintas rimtais įrodymais. Buvau suinteresuota turėti nuolatinę pagalbą, jokių spaudimų socialiniam darbuotojams nedariau. Faktiškai dėl socialinės darbuotojos L.S. dažno nedarbingumo per 2019–2020 metus Savivaldybė socialinių paslaugų neteikė. Vėliau L.S. man pranešė, kad darbo sutartis su ja buvo nutraukta dėl prašymo kompensuoti jos turėtas transporto išlaidas nuosavam automobiliui. Darbo funkcijoms vykdyti L. S. naudojasi savo automobiliu, nors įstaiga turėjo tarnybinių automobilių.

Laikiausi nuomonės, kad Savivaldybės išsakyta pozicija yra tik formalus pretekstas atsisakyti nuo paslaugų man teikimo. Tokiu būdu Savivaldybės Atsakymas yra nepagrįstas. Laikiausi nuomonės, kad socialinių paslaugų teikimas man nutrauktas be pagrindo, neatsižvelgiant į mano poreikius bei sveikatos būklę. Centro administracija bei Savivaldybė mūsų santykiuose yra stipresnė šalis ir faktiškai pasinaudojo savo galimybėmis, neatsižvelgiant į kitos sutarties šalies savijautą, ribotas galimybes reikšti savo pageidavimus. Savivaldybė faktiškai palaikė Centrą, nesilaikė Socialinių paslaugų teikimo įstatymo 13 str. reikalavimų.“

2.6. „Turiu daug rimtų sveikatos problemų, esu vieniša, našlė, palaidojau savo vaiką. Savimi savarankiškai rūpintis negaliu, kito asmens pagalba man būtina, atsisakymas teikti paslaugas žalingai atsiliepė mano sveikatai.“ „Po socialinių paslaugų nutraukimo mano sveikatos būklė pašlijo – teko dažniau kreiptis dėl med. pagalbos. 2021-09-26 vėl kreipiausi į VSĮ Vilniaus Santaros kliniką dėl skubaus med. pagalbos […].“

„Manau, kad visų faktų bei aplinkybių Centras bei Savivaldybė tinkamai neįvertino.“

2.7. „Gruodžio mėnesį pas mane atvažiavo komisija be apsaugos priemonių, be perspėjimo. Aš po ligoninės, po reanimacijos. Vizito tikslas, kad reikia pakeisti sutartį, kuri buvo sudaryta nuo 2017-12-27. Ant sutarties SP-8 Socialinė globa. Aš pasakiau, kad nereikia nieko keisti, kad man socialinės globos kol kas nereikia. Kada man bus socialinė globa reikalinga, tada ir pakeisiu. Aš tik labai prašau pratęsti socialinę pagalbą į namus, kaip ir buvo anksčiau nuo 2017 m. Tada jie man pasakė: nepasirašysi negausi jokių socialinių paslaugų. Paliko man sutartis SP-8 ir pasakė: „gerai pagalvok, kas tau padės […]“.“

 

 1. Skunde Seimo kontrolierės prašoma padėti gauti būtinas socialines paslaugas, „sudaryti komisiją, atlikti aplinkybių patikrinimą dėl Sprendimo dėl socialinių paslaugų nutraukimo, priimtą 2021-08-03 Sprendimą panaikinti bei teikti man socialines paslaugas į namus.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Seimo kontrolierė, susipažinusi su skundu:

4.1. pranešė Pareiškėjai:

4.1.1. „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 12 straipsniu „Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje“.

„Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 1 dalimi Savivaldybė turi vykdyti socialinių paslaugų teikimo užtikrinimo planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę funkciją bei sudaryti sąlygas savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę.

Seimo kontrolierė pagal kompetenciją nagrinės šią Jūsų skundo dalį dėl Savivaldybės pareigūnų veiksmų (neveikimo), vykdant pirmiau nurodytas Savivaldybės funkcijas bei teikiant Jums 2021-09-20 Atsakymą“;

4.1.2. dėl Pareiškėjo prašymo „sudaryti komisiją, atlikti aplinkybių patikrinimą […]“:

„[…] Seimo kontrolierė nėra įgaliota nustatyti (patikrinti) faktinių aplinkybių buvimo (nebuvimo), spręsti ginčų dėl teisės. Seimo kontrolierius pagal kompetenciją atlieka skundžiamų viešojo administravimo subjektų veiklos juridinį vertinimą, bet neatlieka veiklos vertinimo, reikalaujančio tam tikros srities specialių žinių (pvz., psichologinių, medicininių ir pan.). Pažymėtina, kad tik pati Savivaldybė arba teismas gali panaikinti galimai savivaldybės priimtą sprendimą dėl socialinių paslaugų teikimo Jums nutraukimo. Kilus ginčui dėl Jūsų skunde nurodyto galimo Savivaldybės sprendimo nutraukti socialinių paslaugų teikimą, jis nagrinėtinas teisme.

Atsižvelgusi į tai, kad skunde nurodytų aplinkybių, susijusių su Sprendimo pagrįstumo vertinimu, faktinių aplinkybių buvimo (nebuvimo) nustatymu, ginču dėl teisės, tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai ir nagrinėtinas kitoje institucijoje (teisme), bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 3 ir 6 punktais, pagal kuriuos Seimo kontrolierius priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, jeigu skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai ir kai padaro išvadą, kad skundą nagrinėti tikslinga kitoje institucijoje ar įstaigoje, Seimo kontrolierė atsisako tirti Jūsų skundo dalį, nurodytą šio rašto 3 punkte“;

4.2. paprašė Savivaldybės pateikti motyvuotus, išsamius paaiškinimus dėl tiriamos skundo dalies aplinkybių.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Gavus Savivaldybės Seimo kontrolierei pateiktus informaciją, paaiškinimus nustatyta:

5.1. „Pagalbos į namus paslaugos (toliau – paslaugos) Pareiškėjai buvo pradėtos teikti
2017-12-21 Savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo sprendimu Nr. SPS-13. Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-02-19 įsakymu Nr. A27(1)-356 buvo atleista nuo mokėjimo už paslaugas.

Savivaldybės Socialinio rūpybos skyrius po reorganizacijos perdavė paslaugų organizavimą ir teikimą BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centrui (toliau – Centras).

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-341 buvo patvirtintas Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) ir Centro direktorius įgaliotas priimti sprendimus dėl asmenims (šeimoms) pagalbos į namus paslaugų skyrimo, sustabdymo, nutraukimo bei pasirašyti paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartis (toliau – Sutartis). Tvarkos aprašas galiojo ir tiems paslaugų gavėjams, gavusiems paslaugas iki šio Tvarkos aprašo patvirtinimo. Remiantis šiuo Tvarkos aprašu, buvo pildomi nauji prašymai-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti (toliau – Prašymas-paraiška), peržiūrimas paslaugų gavėjų poreikis šioms paslaugoms, paslaugų gavėjai supažindinami su paslaugų teikimo pokyčiais, apmokėjimo už paslaugas tvarka, teikiamų paslaugų sąrašu, numatomu mokesčio už paslaugas dydžiu, pasirašoma Sutartis.“

5.2. „2020-06-03 pas Paslaugų gavėją apsilankė Centro socialinės darbuotojos: B. N. ir I. M. (su visais paslaugų gavėjais telefonu ar kitais būdais iš anksto derinamas darbuotojų apsilankymo laikas). Paslaugų gavėjai buvo pateikti: Prašymas-paraiška, Prašymo-paraiškos 1, 3 priedai, 2020-06-04 Sutartis Nr. 24 su priedu. Ji buvo supažindinta su 2020-06-03 Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu Nr. 25, paaiškinta apie reikiamų dokumentų pildymą ir kt. Paslaugų gavėja pateiktą informaciją suprato, pastabų ir priekaištų neturėjo, visus reikiamus dokumentus pasirašė.

Paslaugų gavėjai buvo paskirtos šios paslaugos (2 kartus per savaitę po 2 val.): bendravimas, konsultavimas, informavimas; tarpininkavimas ir atstovavimas; pagalba rūpinantis asmens higiena; pagalba buityje ir namų ruošoje; maitinimo organizavimas (maisto produktų nupirkimas ir pristatymas); ūkio darbai; sveikatos priežiūros organizavimas.“

5.3. „Jau tą pačią savaitę Pareiškėja paskambino socialiniams darbuotojams ir į Centro bendrąjį telefoną su priekaištu, kad socialiniai darbuotojai ją apgavo – kad ji pasirašė dokumentus dėl apgyvendinimo socialinės globos įstaigoje. Kadangi telefonu Paslaugų gavėjos įtikinti, kad ji nepasirašė dokumentų dėl apgyvendinimo globos įstaigoje, nepavyko, Centro socialinės darbuotojos: B. N. ir I. M. apsilankė pas Paslaugų gavėją. Apsilankymo metu jos į namus nebuvo įleistos, pokalbis su Pareiškėja vyko lauke. Moteris teigė, kad Centras nori ją apgyvendinti globos namuose, o jos turtą pasisavinti. Įtarimai dėl socialinės globos jai kilo namuose nagrinėjant jos pasirašytą 2020-06-03 Prašymo-paraiškos 2.1., 2.2., 2.3. punktus, kuriuose yra žyma apie socialinę globą, šiuos punktus ji siūlė panaikinti. Centro darbuotojai kantriai aiškino, kad Prašymo-paraiškos (SP-8) forma yra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro
2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (2019-01-07 įsakymo Nr. A1-13 redakcija) ir jie negali keisti Prašymo-paraiškos formos, bet moteris tuo nepatikėjo. Paslaugų gavėjai buvo pateiktas pasirašyti Centro parengtas 2020-06-03 sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo, tačiau ji atsisakė pasirašyti minėtą sprendimą motyvuodama tuo, kad ją norima apgyventi socialinės globos įstaigoje.

Pažymėtina, kad 2020-06-03 Prašyme-paraiškoje, kurią pasirašė Paslaugų gavėja, bei
2020-06-03 sprendime aiškiai nurodyta, kad skiriamos pagalbos į namus paslaugos, o ne socialinės globos paslaugos. Centras neteikia socialinės globos paslaugų, Pareiškėjai niekada nebuvo siūlyta teikti tokių paslaugų.

Toliau gaunant iš Paslaugų gavėjos nusiskundimų telefonu dėl jai globos paslaugų paskyrimo, Centro direktorė B. B. ir socialinės darbuotojos apsilankė pas Paslaugų gavėją. Jai vėl buvo parodyti ir išsamiai paaiškinti jos pasirašyti dokumentai. Nesupratusi dokumento paskirties ir neatsižvelgusi į socialinių darbuotojų ir direktorės paaiškinimus, ji perbraukė
Prašymo-paraiškos 3 priedą.

Nors Pareiškėja nepasirašė 2020-06-03 sprendimo, bet atsižvelgus į jos nusiskundimus dėl tam tikrų sveikatos problemų, amžių bei poreikį paslaugoms, buvo nuspręsta teikti paslaugas.

Paslaugų teikimo metu lankomosios priežiūros darbuotoja L. S. žodžiu pranešdavo Centrui, kad Paslaugų gavėja nesilaiko nustatytų pagalbos į namus teikimo sąlygų, paslaugų teikimo grafiko, kaltina nemokėjimu dirbti, nuolat išsako nepagrįstus priekaištus, sudaro įtampą ir negatyvią atmosferą, reikalauja atlikti Sutartyje nenumatytus darbus, reikalauja atvykti pas ją savaitgaliais ir švenčių dienomis, kad darbuotoja vakare atvežtų ir pakeistų 50 litrų dujų balioną ir pan. Neištvėrusi Pareiškėjos psichologinio spaudimo ir nuolatinių priekaištų L. S. išėjo iš darbo.

Kol buvo ieškomas naujas darbuotojas, paslaugų teikimas paslaugų gavėjai nenutrūko. Laikinai (papildomu krūviu) paslaugas teikė lankomosios priežiūros darbuotoja I. R. Ji ne kartą skundėsi, kad Pareiškėja reikalauja, kad darbuotoja vežtų ją į parduotuves, bankus, vaistines ir kitur. Pareiškėjai yra skirta maitinimo organizavimo paslauga (maisto produktų iki 4 kg nupirkimas ir pristatymas), bet ne pavėžėjimo paslauga.

Esant sudėtingai COVID-19 pandemijai, bandyta įkalbėti Pareiškėją nesant būtinybės nevykti iš namų. Atsižvelgus į Paslaugų gavėjos prašymus keletą kartų buvo leista lankomosios priežiūros darbuotojai nuvežti ją ten, kur prašė, tačiau prasidėjo Pareiškėjos piktnaudžiavimas – reikalavimas, kad lankomosios priežiūros darbuotojas paslaugų teikimo metu (2 k. per savaitę) vežtų ją tarnybiniu transportu apsipirkti į didesnes parduotuves, turgų, banką, paštą ir visur kitur, kur yra poreikis. Lankomosios priežiūros darbuotojai atsisakius vežti Pareiškėją, ši nervinosi, kalbėjo pakeltu tonu su darbuotoja, nevengė necenzūrinių žodžių, kilo konfliktų.

Reaguojant į žodinius lankomosios priežiūros darbuotojos nusiskundimus, buvo telefonu susisiekta su Pareiškėja iškilusiems nesusipratimams ir konfliktinėms situacijoms išspręsti. Pokalbio metu neradus bendro sprendimo, nuspręsta kiekvieno apsilankymo pas Pareiškėją metu
savaitinėje ataskaitoje fiksuoti atliktus darbus, laiko trukmę, Pareiškėjai savo parašu patvirtinant atliktus darbus.

Iš lankomosios priežiūros darbuotojo pateiktų savaitinių ataskaitų paaiškėjo, kad nuo
2021-01-06 iki 2021-07-26 Paslaugų gavėjai 28 kartus buvo suteiktos šios paslaugos: pavėžėjimas – 18 kartų  (12 kartų į parduotuves, 4–5 kartus – į polikliniką, vaistinę, banką), namų tvarkymas
– 10 kartų, produktų nupirkimas ir pristatymas – 7 kartų, pelenų išnešimas – 6 kartus, vaistų nupirkimas – 1 kartą.

Pareiškėja dažniausiai prašė sutvarkyti kambarius, esančius namo antrajame aukšte, išvykus jos svečiams ar keičiantis nuomininkams, nors lankomosios priežiūros darbuotojas turi tvarkyti tik kasdieninio naudojimo gyvenamąsias patalpas, o ne turimą gyvenamą plotą.

Esant palydėjimo į polikliniką poreikiui Pareiškėja skambindavo į Centrą dėl šios paslaugos. Lankomosios priežiūros darbuotoja ir Centro socialinės darbuotojos prašė Pareiškėjos pagal galimybes, pas šeimos gydytoją užsirašyti jai pagal grafiką paskirtų paslaugų metu. Paslaugų gavėja niekada nesistengė suderinti vizito pas šeimos gydytoją jai paskirtų paslaugų metu. Kadangi lankomosios priežiūros darbuotojas teikė paslaugas kitiems paslaugų gavėjams, Centro
socialinė darbuotoja I. M. ne kartą lydėjo Pareiškėją į gydymo įstaigą, nors buvo suplanuoti kiti darbai.

Nuo 2021 m. gegužės mėn. Zujūnų seniūnijos teritorijoje paslaugas pradėjo teikti naujai priimta lankomosios priežiūros darbuotoja A.M. Netrukus Centras pradėjo gauti jos nusiskundimų dėl Pareiškėjos netinkamo elgesio: bendravimo pakeltu tonu, kaltinimo nebūtais dalykais, paslaugų teikimo trukmės nesilaikymo, reikalavimo teikti paslaugas ne pagal grafiką, išnaudojimo savo poreikiams tenkinti.“

5.4. „Pareiškėja kreipėsi į Centrą dėl paslaugų teikimo trukmės padidinimo 1 val., nes 4 val. jai neužtenka. Atsižvelgus į jos prašymą, 2021-06-21 buvo iš naujo atliktas Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas, nustatyta 5 val. per savaitę paslaugų trukmė.“

5.5. „2021-07-13 su Pareiškėja telefonu buvo susisiekta dėl neapmokėtų paslaugų už balandžio, gegužės ir birželio mėn. Mokėjimo kvitai jai buvo pateikti laiku. Pokalbio metu Paslaugų gavėja teigė, kad sumokėjo už balandžio mėnesį suteiktas paslaugas ir turi Lietuvos pašto apmokėjimo kvitą, kodėl neapmokėjo už gegužę ir birželį – paaiškinti negalėjo. Paslaugų gavėja buvo išsiblaškiusi, nuolat nukrypdavo nuo temos, susikalbėti su ja buvo sunku, todėl socialinis darbuotojas pasiūlė atvykti pas ją ir pakartotinai pasiaiškinti dėl neapmokėtų paslaugų, susitarta dėl susitikimo 2021-07-15, 10 val.

Centro socialinei darbuotojai B. N. 2021-07-15 apsilankius pas Pareiškėją, paaiškėjo, kad ji neturi minėto apmokėjimo kvito už balandžio mėnesį suteiktas paslaugas, nepaaiškino, kodėl neapmokėjo už gegužės ir birželio mėn. suteiktas paslaugas. Pokalbio metu Pareiškėja kaltino lankomosios priežiūros darbuotoją, kad neatlieka darbo, yra neprofesionali, nedirba skirtų valandų, tuo pačiu metu teigė, kad lankomosios priežiūros darbuotoja yra gera, suprantanti jos poreikius, pagarbiai elgiasi su Pareiškėja ir priekaištų jai neturi. Pokalbis buvo neproduktyvus, nes Pareiškėjos mintys buvo nenuoseklios, ji buvo suirzusi, nerimavo, kėlė balsą. Jai pakartotinai buvo palikti mokėjimo už paslaugas kvitai už neapmokėtus 3 mėnesius ir buvo informuota, kad jei iki
2021-07-30 neapmokės susidariusios 31,18 Eur skolos, bus sustabdytas paslaugų teikimas. Apie tai ji buvo informuota ir raštu. Pareiškėja įsiskolinimą už balandžio, gegužės ir birželio mėn. suteiktas paslaugas sumokėjo 2021-07-20.“

5.6. „Nuo 2021 m. liepos mėnesio padažnėjo lankomosios priežiūros darbuotojos
A. M. skambučiai Centrui, ji pranešdavo, kad Pareiškėja kalba pakeltu tonu arba šaukia, trukdo teikti paslaugas, įžeidinėja, susinervinusi vadina necenzūriniais žodžiais, nuolat pažeidžia grafike nurodytų paslaugų teikimo trukmę (ji vėluoja pas kitus paslaugų gavėjus), reikalauja teikti paslaugas ne pagal nustatytą grafiką, atlikti darbus, nenumatytus Sutartyje.

2021-07-26 A. M., kad Pareiškėja ją apkaltino pinigų vagyste
(A. M. kreipėsi į policiją dėl šmeižto). Centro direktorė B. B., socialinė darbuotoja I. M., lankomosios priežiūros darbuotoja A. M. nuvyko pas Paslaugų gavėją, kad išsiaiškinti A. M. pateiktų kaltinimų vagyste, detales. Remiantis I. M. 2021-07-27 tarnybiniu pranešimu, Paslaugų gavėja kalbėjo viena, neleido niekam pasisakyti, kalbėjo pakeltu tonu, kaltino Centrą neprofesionalumu, negebėjimu dirbti. Pokalbio metu ji žemino ir menkino atvykusius Centro darbuotojus, rėkė ant jų. Centro direktorei pasakius, kad Paslaugų gavėjos elgesys su darbuotojais yra netoleruotinas, o paslaugų teikimas neįmanomas esant tokioms sąlygoms ir aplinkybėms, kai darbuotojai yra nuolat žeminami ir šmeižiami, nesudaromos galimybės tinkamai teikti paslaugas. Paslaugų gavėja supyko ir Centro darbuotojus išvarė.“

5.7. „2021-08-02 Centro direktorius sukvietė darbuotojų susirinkimą dėl Paslaugų gavėjos netinkamo elgesio, socialinių darbuotojų: B. N., I. M., lankomosios priežiūros darbuotojos A. M. tarnybinių pranešimų nagrinėjimo. Nutarta už nuolat pasikartojančius netinkamus Pareiškėjos veiksmus nutraukti jai paslaugų teikimą.

Pagal Tvarkos aprašo 65, 65.3. p. asmuo (šeima), gaunantis pagalbos į namus paslaugas […] turi šias pareigas: laikytis sutartyje nurodytų pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sąlygų. Pareiškėja nesilaikė Sutarties 12.3. ir 12.6. papunkčių reikalavimų: sudaryti Paslaugų teikėjui tinkamas sąlygas teikti pagalbą į namus, bendradarbiauti su Paslaugų teikėju; užtikrinti mandagius, pasitikėjimu, pagarba bei pagalba pagrįstus santykius su Paslaugų teikėju.

Remiantis Tvarkos aprašo 62.4., 62.6 papunkčiais, paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas:

– nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų;

– kai paslaugoms teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra žeminamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais ir pan.).

Remdamasis Tvarkos aprašo 62.4., 62.6 papunkčiais, Sutarties 12.3, 12.6. papunkčiais, Centro darbuotojų 2021-08-03 susirinkimo protokolu, lankomosios priežiūros darbuotojų paaiškinimais žodžiu bei tarnybiniais pranešimais, Centro direktorius 2021-08-03 priėmė sprendimą Nr. SPN-46 nutraukti Pareiškėjai paslaugų teikimą nuo 2021-08-03.“

5.8. „Savivaldybė 2021-08-24 gavo Pareiškėjos 2021-08-17 skundą, adresuotą ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, dėl Centro 2021-08-03 sprendimo dėl socialinių paslaugų nutraukimo. Pareiškėjai buvo išsiųstas 2021-09-20 Atsakymas į skundą Nr. A33(1)-8104.“

5.9. „2021-10-08 Savivaldybė gavo Pareiškėjos 2021-10-07 skundą dėl 2021-08-03 sprendimo. Pareiškėjai buvo atsakyta į skundą 2021-11-08 Nr. A33(1)-9569“ (toliau vadinama – 2021-11-08 Atsakymas).

5.10. Buvo apklausti Centro lankomosios priežiūros darbuotoja A. M., direktorė B. B., socialiniai darbuotojai: B. N. ir I. M. […].

Siekiant išsiaiškinti Pareiškėjos skunduose pateiktą informaciją, buvo nuspręsta nuvykti pas ją, išsiaiškinti ir išspręsti susidariusią konfliktinę situaciją. Pažymėtina, kad Centro darbuotojas telefonu susitarė su Pareiškėja dėl Savivaldybės, Zujūnų sen. ir Centro atstovų atvykimo pas ją 2021-12-09.  Zujūnų seniūnijos vyresn. socialinio darbo organizatorė R. D. 2021-12-09
el. paštu informavo Centrą, kad skambino Pareiškėjai, ir pranešė, kad ji gydoma gydymo įstaigoje. Centro socialinė darbuotoja B. N. paskambino Pareiškėjos telefonu, kuri patvirtino, kad yra reanimacijoje. 2021-12-10 X pati paskambino dėl kitos susitikimo datos, buvo sutarta, kad atstovai atvyks pas ją 2021-12-16 10 val.

2021-12-16 pas Pareiškėją atvyko Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus vyr. specialistė R. M., Centro direktorė B. B., Centro socialinės darbuotojos: I.M., B. N., Zujūnų seniūnijos vyresn. socialinio darbo organizatorė R. D. ir Zujūnų seniūnijos seniūnas M. G.. Visi atvykę dėvėjo atsivežtas apsaugos priemones – vienkartines kaukes, prieš įeidami dezinfekavo rankas, apsiavė antbačius. Jai buvo pasiūlyta parašyti prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo (pagal Socialinių paslaugų įstatymo 9 str. gali būti mokami pagalbos pinigai kaip alternatyva pagalbos į namus paslaugoms). Tačiau ji reikalavo panaikinti Centro 2021-08-03 sprendimą, kuriuo jai buvo nutrauktas pagalbos į namus paslaugų teikimas, su jokiais kitais atstovų pasiūlymais
kategoriškai nesutiko.“

5.11. „Kadangi 2021-11-25 Pareiškėja Zujūnų seniūnijai buvo pateikusi naują užpildytą prašymą-paraišką paslaugoms gauti, kuri buvo nepasirašyta Pareiškėjos, jai buvo paaiškinta, kad negali būti svarstomas jos pateiktas naujas prašymas-paraiška paslaugoms gauti, nes jis nepasirašytas Pareiškėjos.

Centro darbuotojams pasiūlius Pareiškėjai užpildyti ir pasirašyti naują prašymą-paraišką, ji atsisakė tą daryti, motyvuodama tuo, kad darbuotojai prašyme-paraiškoje piktybiškai pažymės ne pagalbos į namus, o socialinės globos paslaugų skyrimą. Susikalbėti su X nesisekė, susidarė įspūdis, kad ji nenori girdėti ir suprasti, kas jai sakoma, ji prieštaravo visiems apsilankiusių atstovų teiginiams, kalbėjo daug, neleisdama kitiems pasisakyti, dažnai nukrypdavo nuo temos, svarstomų klausimų, buvo nesukalbama. Susitikimas nebuvo rezultatyvus, išspręsti problemos eilinį kartą nepavyko.

Susitikimo metu Pareiškėjai buvo paaiškinta, dėl kokių priežasčių jai buvo nutrauktos paslaugos, kad lankomosios priežiūros darbuotojai pavėžėjimo paslaugų neteikia. Pareiškėja neigė, kad elgėsi netinkamai, žemino ir necenzūriniais žodžiais vadino lankomosios priežiūros darbuotojus, nesilaikė nustatyto paslaugų teikimo grafiko, nuolat pažeisdavo paslaugų gavimo trukmę ir kt. Jos nepavyko įtikinti, kad nesiruošiama ją apgyvendinti globos namuose.

Po minėto susitikimo Centro socialiniai darbuotojai daug kartų bendravo telefonu su Pareiškėja. Pokalbių metų ji vėl buvo informuojama, kad nenorima ją apgyvendinti socialinės globos namuose, kokias paslaugas teikia Centras, kokius dokumentus reikia pateikti norint gauti Centro teikiamas paslaugas.“

5.12. „Pareiškėja turi tam tikrų sveikatos sutrikimų (susinervinus pakyla kraujospūdis, galimi širdies veiklos sutrikimai), tačiau yra savarankiška, veikli, aktyvi, geba susitvarkyti namus, susiplauti indus, pasirūpinti asmens higiena, atlikti daugelį ūkio darbų (ravi daržą, augina ir konservuoja daržoves ir kt.). Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos duomenų bazėje duomenų apie Pareiškėjos specialiųjų poreikių nustatymą nėra. Kadangi moteris yra vieniša, senyvo amžiaus, Centro darbuotojai stengėsi jai kuo daugiau padėti, pildė jos prašymus dėl paslaugų, bet Pareiškėja pradėjo piktnaudžiauti paslaugomis, reikalavo vežti tarnybiniu automobiliu ją ten, kur jai reikia (parduotuves, bankus, vaistines, į Vilniuje esančias parduotuves), ten užtrukdavo ilgai, tokiu būdu nuolat pažeisdama jai paskirtos paslaugos trukmę. Buvo atvejų, kai ji nesilaikė nustatyto paslaugų gavimo grafiko (paskirtą dieną neįsileisdavo lankomosios priežiūros darbuotojo arba darbuotojui atvykus, nurodydavo atvykti kitą dieną), supykusi keletą kartų išvarė Centro darbuotojus iš savo namų. Paslaugos teikėjams darė nuolatinį psichologinį spaudimą (kalbėjo pakeltu tonu, žemino, įžeidinėjo, vadino necenzūriniais žodžiais ir kt.), trukdė kokybiškai teikti paslaugas.“

5.13. „Pažymėtina, kad Pareiškėja skunde, adresuotame Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui, pateikė tikrovę neatitinkančią informaciją: kad ji nepasirašė Sutarties ir negali būti kaltinama jos nevykdymu (Pareiškėja 2020-06-04 pasirašė Sutartį Nr. 24), kad jai laiku nebuvo pateikti mokėjimo kvitai už balandžio, gegužės, birželio mėn. suteiktas paslaugas, kad pretenzijų dėl neapmokėtų paslaugų ji negavo, kad 2017 m. visus mokėjimus atliko laiku (paslaugos tuo metu jai buvo teikiamos nemokamai), kad 2021-12-16 pas ją atvyko komisija be išankstinio perspėjimo ir be apsaugos priemonių ir kt.“

5.14. 2021-09-20 Atsakyme, be kita ko, pažymėta:

„Savivaldybė 2021-08-24 gavo ir išnagrinėjo Jūsų skundą dėl 2021-08-03 sprendimo. Pagalbos į namus paslaugos Jums buvo pradėtos teikti 2017-12-21 Savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus sprendimu Nr. SPS-13. […]. Centro 2020-06-03 sprendimu Jums buvo pradėtos teikti pagalbos į namus paslaugos pagal Tvarkos aprašą bei Sutartį. Jūs nesutikote pasirašyti Centro sprendimo „Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo“ bei kitų paslaugoms gauti reikalingų dokumentų (deklaracijos ir kt.), reikalavote iš pagalbą į namus teikiančių darbuotojų atlikti darbus, nenumatytus Tvarkos apraše, nesilaikėte Sutartyje nustatyto paslaugų gavimo grafiko (paskirtą dieną neįsileisdavote lankomosios priežiūros darbuotojo arba, darbuotojui atvykus, nurodydavote jam atvykti kitą dieną), nuolat pažeisdavote paskirtų paslaugų gavimo trukmę. Taipogi pažeisdavote apmokėjimo už suteiktas paslaugas terminus (vėluodavote mokėti už paslaugas po 2–3 mėn.).

Atsižvelgdami į Jūsų pageidavimus bei poreikį pagalbos į namus paslaugoms, Centro darbuotojai keletą kartų keitė paslaugų teikimo grafiką, teikimo laiką, paslaugų sudėtį. Paslaugų teikimo metu lankomosios priežiūros darbuotoja L. S. Centrui pranešdavo žodžiu, jog Jūs nesilaikote nustatytų pagalbos į namus paslaugų teikimo sąlygų, paslaugų teikimo grafiko, nuolat išsakote nepagrįstus priekaištus, kaltinate negebėjimu dirbti, reiškiate nepasitenkinimą atliekamu darbu, nuolat sudarote negatyvią atmosferą. Dėl minėtų priežasčių L. S. savo noru nutraukė darbo santykius. Pagalbos į namus paslaugas Jums pradėjo teikti naujai priimta lankomosios priežiūros darbuotoja A. M. Netrukus Centras gavo jos nusiskundimų dėl Jūsų netinkamo elgesio: bendravimo pakeltu tonu, nuolatinio žeminimo, vadinimo necenzūriniais žodžiais, kaltinimo nebūtais dalykais, išnaudojimo savo poreikiams tenkinti, paslaugų gavimo laiko ir trukmės nesilaikymo, reikalavimo teikti Tvarkos apraše nenurodytas paslaugas ir kt. Galiausiai lankomosios priežiūros darbuotoją A. M. apkaltinote vagyste, dėl šmeižto ji kreipėsi į policiją. Centro direktorius ir darbuotojai, reaguodami į Jūsų nuolatinius priekaištus ir nusiskundimus, atsižvelgę į lankomosios priežiūros darbuotojo bei Centro darbuotojo tarnybinius pranešimus, ne kartą lankėsi pas Jus bandydami išsiaiškinti konfliktines situacijas bei rasti tinkamą sprendimą, tačiau kompromiso nepavyko rasti. Lankomosios priežiūros bei Centro darbuotojus kaltinote neprofesionalumu, nemokėjimu ir negebėjimu dirbti. Centro direktoriui informavus, kad dėl Tvarkos aprašo ir Sutarties sąlygų pažeidimų, Jūsų nepagarbaus ir netoleruotino elgesio su darbuotojais, psichologinės įtampos sudarymo, trukdymo tinkamai
atlikti pavestas funkcijas, paslaugų teikimas yra neįmanomas, Jūs vėl žeminote ir menkinote atvykusius Centro darbuotojus, kalbėjote pakeltu tonu, šaukėte, atsisakėte Centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų.

Tvarkos aprašo 62.4., 62.6 papunkčiuose nustatyta, kad paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas: – nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų; – kai paslaugoms teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra žeminamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais ir pan.). Remdamasis Tvarkos aprašo nuostatomis, Centro 2021-08-03 susirikimo protokolu, darbuotojų tarnybiniais pranešimais, Centro direktorius 2021-08-03. priėmė sprendimą nutraukti Jums socialinių paslaugų (pagalbos į namus) teikimą nuo 2021-08-03. Kadangi nuolat nesilaikėte Tvarkos apraše bei Sutartyje nurodytų pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sąlygų, paslaugos teikėjams darėte nuolatinį psichologinį spaudimą (juos žeminote, šmeižėte, vadinote necenzūriniais žodžiais), pagalbos į namus paslaugos Jums nebus teikiamos. Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.“

5.15. 2021-11-08 Atsakyme, be kita ko, rašoma:

„Vilniaus rajono savivaldybės administracija 2021-10-08 gavo ir išnagrinėjo Jūsų skundą dėl Centro 2021-08-03 sprendimo. Skunde teigiate, kad 2017 m. laiku apmokėdavote už pagalbos į namus paslaugas, bet buvo atvejų, kai socialinė darbuotoja Jums laiku nepateikdavo sąskaitų už suteiktas pagalbos į namus paslaugas. Pažymėtina, kad, pagal Savivaldybės Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo 2017-12-21 sprendimą Nr. SPS-13, pagalbos į namus paslaugos nuo 2017-12-21 iki 2020-06-03 Jums buvo teikiamos nemokamai. 2021 m. Jūs vėlavote apmokėti kvitus už balandžio, gegužės ir birželio mėn. suteiktas paslaugas, dėl to buvote įspėta 2021-07-15 socialinės darbuotojos B. N. apsilankymo metu, Jums taip pat buvo išsiųstas registruotas pranešimas su priminimu sumokėti įsiskolinimą (B. N. 2021-07-15 tarnybinis pranešimas Nr. BR-41). Įsiskolinimą už tais mėnesiais suteiktas paslaugas sumokėjote 2021-07-20. […]. 2020-06-03 pas Jus atvyko Centro socialiniai darbuotojai, jie pateikė ir paaiškino visus dokumentus, kuriuos reikėjo pasirašyti, supažindino su paslaugų teikimo pokyčiais, su apmokėjimo už paslaugas tvarka, atsakė į Jūsų klausimus. 2020-06-04 Jūs pasirašėte Pagalbos į namus teikimo ir mokėjimo sutartį Nr. 24 (Sutartis), tačiau nesutikote pasirašyti Centro direktoriaus sprendimo „Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo“, motyvuodama tuo, kad Jus norima apgyvendinti socialinės globos įstaigoje, o turtą pasisavinti. Nors pasirašėte ne visus reikiamus dokumentus pagalbos į namus paslaugoms gauti, bet atsižvelgus į Jūsų amžių, sveikatos būklę, Jums ir toliau buvo teikiamos pagalbos į namus paslaugos. Vėliau Jūs skambinote Centro darbuotojams su kaltinimais, kad buvote apgauta, kad pasirašėte dokumentus dėl apgyvendinimo globos įstaigoje. Kadangi pokalbiai telefonu buvo neefektyvūs, Centro socialiniai darbuotojai apsilankė pas Jus, dar kartą paaiškino Jūsų pasirašytus dokumentus. Antrą kartą apsilankė Centro socialiniai darbuotojai ir Centro direktorius. Jums buvo pateiktos Jūsų pasirašytos dokumentų kopijos ir dar kartą paaiškinta šių dokumentų paskirtis. Skunde teigiate, kad Jums buvo siūlyta pasirašyti socialinės globos teikimo sutartį, o atsisakius pasirašyti šią sutartį, Jums buvo nutrauktas pagalbos į namus teikimas. Pažymime, kad Centro direktoriaus 2020-06-03 sprendime Nr. 24 „Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo“ nurodyta, kad Jums skiriama pagalba į namus, o ne socialinės globos paslaugos institucijoje. Centras neteikia socialinės globos paslaugų, Centro darbuotojai Jums niekada nesiūlė apsigyventi socialinės globos namuose. Norime pabrėžti, kad Jums buvo nutrauktas pagalbos į namus teikimas Centro direktoriaus 2021-08-03 sprendimu nuo 2021-08-03 dėl šių priežasčių: – nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų (nesilaikėte Sutartyje nustatyto paslaugų gavimo
grafiko, nuolat pažeisdavote paskirtų paslaugų gavimo trukmę, reikalaudavote teikti nepaskirtas paslaugas ir kt.); – kai paslaugoms teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra žeminamas, įžeidinėjamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais, kaltinamas nebūtais dalykais, išvaromas ir pan.). 2020-06-04 Jūs pasirašėte Sutartį, nors skunde teigiate, kad šios Sutarties nepasirašėte ir negalite būti kaltinama jos nevykdymu. Kad jūs nevykdėte Sutartyje nurodytų sąlygų, nuolat sudarydavote Centro darbuotojams psichologinį spaudimą, nesudarėte sąlygų teikti paslaugas, patvirtina dokumentai: Centro darbuotojų tarnybiniai pranešimai: 2021-07-15 Nr. BR-41, 2021-07-26
Nr. BR-42, 2021-07-27 Nr. BR-43, Centro darbuotojų 2021-08-03 susirinkimo protokolas, Centro direktoriaus 2021-09-14 raštas Nr. SD-1018, 2021-10-28 raštas Nr. SD-1240. Centro direktorius ir darbuotojai, reaguodami į Jūsų išsakomus nuolatinius priekaištus ir kaltinimus, į pagalbą į namus teikiančių darbuotojų nusiskundimus dėl Jūsų netoleruotino elgesio su jais, trukdymo dirbti ir kt., daug kartų lankėsi pas Jus, bandydami išsiaiškinti bei išspręsti susidariusias konfliktines situacijas, tačiau jų išspręsti nepavyko, Jūs ir toliau elgėtės netinkamai, žeminote atvykusius Centro darbuotojus, šaukėte, ne kartą juos išvarėte iš savo namų. Informuojame, kad pagalbos į namus paslaugų teikimas Jums buvo nutrauktas pagrįstai, sudaryti komisiją dėl šių paslaugų nutraukimo nėra tikslinga. Skunde Jūs pateikiate tikrovę neatitinkančią informaciją. Jūs atsisakėte Centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų bei išvarėte darbuotojus. Kitų įstaigų, teikiančių pagalbą į namus, Savivaldybė neturi. Šis atsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos nustatyta tvarka.“

5.16. Centro 2021-12-23 rašte Nr. SD-1541(1.7), adresuotame Pareiškėjai ir Savivaldybei („Informacinis pranešimas dėl socialinių paslaugų skyrimo“), be kita ko, rašoma:

2021-11-25 Zujūnų seniūnijoje Jūsų užpildytas prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti ir kiti priedai buvo užpildyti neteisingai ir nepasirašyti. Jums 2021-12-16 žodžiu atsisakius užpildyti 2016-03-29 SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 […] ir kitus susijusius priedus socialiniai paslaugai gauti, dėl išvardintų priežasčių negalime teikti pagalbos į namus paslaugų.“

 

Tyrimui reikšmingos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos

 

 1. Įstatymai

6.1. Seimo kontrolierių įstatymo (toliau vadinama – SKĮ):

12 straipsnis – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. […]“;

17 straipsnis – „1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo
skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu: […] 3) skunde nurodytų aplinkybių tyrimas nepriklauso Seimo kontrolieriaus kompetencijai; […].“

6.2. Vietos savivaldos įstatymo:

4 straipsnis – „Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […]
6) savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; […] 10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […] 13) žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo. Savivaldybės institucijų ar valstybės tarnautojų priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių, lygių galimybių; […]“;

– 6 straipsnio 1 dalis – vienos iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų yra: „12) socialinių paslaugų teikimo užtikrinimas planuojant ir organizuojant socialines paslaugas, kontroliuojant bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę […]“; 14) sąlygų savivaldybės teritorijoje gyvenančių neįgaliųjų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymas“;

18 straipsnis – „3. Savivaldybių institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimti administraciniai teisės aktai gali būti skundžiami teismui.“

6.3. Socialinių paslaugų įstatymo:

– 9 straipsnis – „1. Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, […] kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigais, […] asmeniui (šeimai) gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai. […]“;

– 13 straipsnis – „1. Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę. 2. Savivaldybė planuoja socialines paslaugas: 1) vertina ir analizuoja gyventojų socialinių paslaugų poreikius; 2) pagal gyventojų poreikius prognozuoja ir nustato socialinių paslaugų teikimo mastą ir rūšis; 3) vertina ir nustato socialinių paslaugų finansavimo poreikį. […]. 4. Savivaldybė organizuoja socialines paslaugas asmenims (šeimoms): 1) organizuoja asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymą; 2) pagal nustatytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį skiria socialines paslaugas asmeniui (šeimai); […]. 6. Savivaldybė kontroliuoja jos teritorijoje teikiamų bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę […]“;

35 straipsnis„1. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka paskirtų socialinių darbuotojų išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti savivaldybės administracijos direktoriui. 2. Apskundus išvadas dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio skirti socialines paslaugas nustatymo, savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu turi būti sudaryta komisija, kuri pakartotinai nustatytų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį. 3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo ar asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už jas vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui. 4. Nustatęs pažeidimus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo, skyrimo, teikimo, asmens (šeimos) finansinių galimybių mokėti už šias paslaugas vertinimo, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas turi kreiptis į savivaldybės administracijos direktorių ir pareikalauti pašalinti trūkumus. […]. 8. Nustatęs socialinės globos teikimo pažeidimus, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas šio įstatymo 2125 straipsnių nustatyta tvarka turi teisę sustabdyti ar panaikinti socialinės globos įstaigai išduotą licenciją. 9. Ginčai dėl savivaldybės institucijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento priimtų sprendimų (neveikimo) nagrinėjami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

6.4. Viešojo administravimo įstatyme (toliau vadinama – VAĮ) nustatyta:

3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, vykdydamas administracinį reglamentavimą ar priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už administracinio reglamentavimo ar priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; […] 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]“;

11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […]“;

13 straipsnis – „1. Asmeniui, pateikusiam prašymą, ar asmeniui, dėl kurio galimai pažeistų teisių ir teisėtų interesų yra pradėta administracinė procedūra, taip pat asmenims, kuriems administracinis sprendimas turi tiesioginį poveikį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo administracinio sprendimo priėmimo dienos raštu pranešama apie priimtą administracinį sprendimą pateikiant to sprendimo kopiją, o kai reikia apsaugoti atitinkamų kategorijų duomenis, – nuasmenintą priimto administracinio sprendimo nuorašą. […].“

 

 1. Kiti teisės aktai

7.1. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintų Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių (toliau vadinama – Prašymų nagrinėjimo taisyklės) aktualios nuostatos:

– „35.  Prašymus ar skundus institucijos nagrinėja ir į juos atsako pagal teisės aktais joms nustatytą kompetenciją“;

– „45.  Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį: 45.1.  į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą vieną iš VAĮ 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių paslaugų (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; […].“

7.2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018-10-26 sprendimu Nr. T3-341 patvirtintame Pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos apraše (Tvarkos aprašas) nustatyta:

– „3. Pagalbos į namus paslaugos – tai asmeniui (šeimai) jo namuose teikiama pagalba siekiant stiprinti asmens gebėjimus ir kasdienio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą.“

– „4. Pagalbos į namus paslaugų tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) kuo ilgiau gyventi namuose gerinant jų gyvenimo kokybę, padedant integruotis į visuomenę.“

– „6. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis ir teikimo trukmė asmeniui (šeimai) nustatoma individualiai, įvertinus šių paslaugų poreikį.“

– „9. Pagalbos į namus paslaugos gavėjai:

9.1. suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos; 9.2. senyvo amžiaus asmenys ir jų
šeimos […]“;

– „12. Pirmenybę gauti pagalbos į namus paslaugas turi: 12.1. vieniši suaugę asmenys su negalia (šeimos), senyvo amžiaus asmenys (šeimos) […]“;

– „13. Dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmuo […] kreipiasi į Centrą arba gyvenamosios vietos seniūniją, užpildo prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro“;

– „19. Asmens […] pagalbos į namus poreikį per 14 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato Centro socialiniai darbuotojai […]“;

– „22. Pagalbos į namus paslaugų gavėjų poreikiai peržiūrimi atsiradus naujoms aplinkybėms, susijusioms su jų sveikatos būklės ar paslaugų poreikių pasikeitimais“;

– „34. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo asmeniui […] skyrimo priima Centro direktorius socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens […] pagalbos į namus paslaugų poreikį, teikimu per 14 kalendorinių dienų nuo asmens […] socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų gavimo“;

– „38. Pagalbos į namus paslaugos pradedamos teikti Centro direktoriui su asmeniu […] pasirašius Pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartį […]. Sutarties formą tvirtina Centro direktorius“;

– „62. […] 62.3. atlikus socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir nustačius, kad nėra poreikio teikti paslaugą, kurią asmuo gauna;  62.4. nevykdant sutartyje nurodytų sąlygų (nemokant už teikiamas paslaugas, kt.); […]; 62.6. kai paslaugoms teikti nesudarytos sąlygos (asmuo ar jo šeimos nariai priskritini socialinės rizikos asmenų grupei, asmens namuose nuolat girtaujama, smurtaujama ir iškyla grėsmė paslaugų teikėjo saugumui, namuose antisanitarinės sąlygos ir pan.), ar paslaugos teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra žeminamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais ir pan.)“; Pagalbos į namus paslaugų teikimas asmeniui […] nutraukiamas“;

– „63. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų […] nutraukimo priima Centro direktorius socialinio darbuotojo, organizuojančio pagalbą į namus, teikimu. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo praktika:

2004-12-13 išvada byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 – „[…] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Konstitucinis Teismas taip pat yra konstatavęs, kad valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, […] teisės aktuose reglamentuojant piliečių prašymų ir skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas)“;

2010-04-20 sprendimas – „Konstitucinio teisinės valstybės principo esmė – teisės viešpatavimas. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai. […] Konstitucinis teisinės valstybės principas neatsiejamas nuo teisingumo principo, ir atvirkščiai. Konstitucinis Teismas savo nutarimuose ne kartą yra konstatavęs, kad teisingumas yra vienas pagrindinių teisės, kaip socialinių santykių reguliavimo priemonės, tikslų. Jis yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos (Konstitucinio Teismo 1995-12-22, 2000-12-06, 2003-03-17, 2003-11-17, 2003-12-03, 2008-12-24 nutarimai). […] Pagal Konstituciją Lietuvos valstybė yra socialiai orientuota, taigi turi konstitucinę priedermę ir privalo prisiimti tam tikrų įsipareigojimų vykdymo naštą. […].“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus skunde Seimo kontrolierei nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad Pareiškėja skundžiasi tuo, kad nevertinant Pareiškėjos sveikatos būklės bei neatsižvelgiant į Pareiškėjos poreikius Centras priėmė 2021-08-03 Sprendimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo, kad skundo pateikimo metu nepagrįstai jai neteikiama socialinė pagalba į namus, kad Savivaldybės pareigūnai, teikdami pasirašyti SP-8 formą (prašymas-paraiška socialinėms paslaugoms gauti), siūlo jai socialinę globą, kuri yra nereikalinga.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad, kaip buvo nurodyta pirmiau, Seimo kontrolierė šio tyrimo metu nevertins Savivaldybės pareigūnų veiksmų, susijusių su 2021-08-03 Sprendimo priėmimu ir pačiu sprendimu, nes, esant ginčui dėl 2021-08-03 Sprendimo, šis klausimas nagrinėtinas teisme (pažymos 4.1.2 papunktis).

Taip pat pastebėtina, kad, pagal Socialinių paslaugų įstatymą (pažymos 6.3 punktas), asmens socialinių paslaugų, finansuojamų iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, poreikio nustatymo vertinimo išvadas, sprendimus dėl šių socialinių paslaugų skyrimo asmuo gali apskųsti Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

 

 1. Vadovaujantis / remiantis:

10.1. Konstitucinio Teismo praktika (pažymos 8 punktas) – Lietuvos valstybė yra socialiai orientuota, Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo, valdžios įstaigų tarnavimo žmonėms, teisinės valstybės principai. Konstitucinis teisės viešpatavimo imperatyvas reiškia, kad valdžios laisvę riboja teisė, kuriai privalo paklusti visi teisinių santykių subjektai.

Konstitucinis teisinės valstybės principas neatsiejamas nuo teisingumo principo, teisingumas yra vienas svarbiausių moralinių vertybių ir teisinės valstybės pagrindų. Jis gali būti įgyvendintas užtikrinant tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos;

10.2. Vietos savivaldos įstatymu (pažymos 6.2 punktas), Socialinių paslaugų įstatymu (pažymos 6.3 punktas), VAĮ (pažymos 6.4 punktas), Tvarkos aprašu (pažymos 7.2 punktas):

10.2.1. Savivaldybės veikla įgyvendinant Socialinių paslaugų įstatymą turėjo būti grindžiama konstituciniais principais bei vietos savivaldos ir viešojo administravimo principais: įstatymo viršenybės, savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo, veiklos skaidrumo, žmogaus teisių ir laisvių užtikrinimo ir gerbimo bei kt. principų reikalavimais (Savivaldybės veikla ir visais jos veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimus, turi būti sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus asmeniui rūpimais klausimais, priimami sprendimai turi nepažeisti žmogaus orumo, jo teisių ir laisvių);

10.2.2. Savivaldybė atsako už socialinių paslaugų teikimo savo teritorijos gyventojams užtikrinimą planuodama ir organizuodama socialines paslaugas, kontroliuodama bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros kokybę, Centras pagal nustatytą asmens socialinių paslaugų poreikį turi skirti socialines paslaugas asmeniui, Savivaldybės institucijos nustatytais atvejais, kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui yra veiksmingiau organizuoti pinigais, asmeniui gali būti mokama piniginė išmoka – pagalbos pinigai;

10.2.3. pagalbos į namus paslaugų (asmeniui jo namuose teikiama pagalba siekiant stiprinti asmens gebėjimus ir kasdienio gyvenimo įgūdžius bei savarankiškumą) sudėtis ir teikimo trukmė asmeniui nustatoma individualiai, įvertinus šių paslaugų poreikį. Pirmenybę gauti pagalbos į namus paslaugas turi vieniši suaugę asmenys su negalia, senyvo amžiaus asmenys;

10.2.4. dėl pagalbos į namus paslaugų skyrimo asmuo turi keiptis į Centrą arba gyvenamosios vietos seniūniją, užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro (SP-8 forma). Asmens pagalbos į namus poreikį per 14 darbo dienų nuo prašymo-paraiškos gavimo dienos nustato Centro socialiniai darbuotojai. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų teikimo asmeniui skyrimo priima Centro direktorius socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens pagalbos į namus paslaugų poreikį, teikimu per 14 kalendorinių dienų nuo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų gavimo. Pagalbos į namus paslaugos pradedamos teikti Centro direktoriui su asmeniu pasirašius Pagalbos į namus paslaugų teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartį, kurios formą tvirtina Centro direktorius;

10.2.5. pagalbos į namus paslaugų teikimas asmeniui nutraukiamas nevykdant sutartyje nurodytų sąlygų, kai paslaugos teikėjui sudaromas psichologinis spaudimas (jis yra
žeminamas, vadinamas necenzūriniais žodžiais ir pan.) ir kt. Sprendimą dėl pagalbos į namus paslaugų nutraukimo priima Centro direktorius socialinio darbuotojo, organizuojančio pagalbą į namus, teikimu;

10.3. VAĮ (pažymos 6.4 punktas) ir Prašymų nagrinėjimo taisyklėmis (pažymos
7.1 punktas) – Savivaldybės pareigūnai, gavę Pareiškėjos skundus, turėjo juos išnagrinėti administracinės procedūros tvarka ir apie priimtą sprendimą informuoti Pareiškėją, laikantis išsamumo principo reikalavimų (į skundą atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodant visas skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remtasi vertinant skundo turinį).

 

 1. Nagrinėjamu atveju Savivaldybės pareigūnai:

11.1. Tvarkos apraše nustatyta tvarka motyvuotai nutraukę socialinių paslaugų į namus teikimą Pareiškėjai (pažymos 5.7 punktas), toliau tinkamai įgyvendina Socialinių paslaugų įstatymo reikalavimus, t. y., Pareiškėjai, turinčiai pirmenybės teisę gauti pagalbos į namus paslaugas, nėra užkirsta galimybė gauti socialines paslaugas į namus iš naujo aptartomis sąlygomis. Šiuo atveju Pareiškėja turi pateikti užpildytą ir pasirašytą prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro (SP-8 forma).

Savivaldybės pareigūnai apie tai Pareiškėją informavo ne tik žodžiu (pvz., pažymos
5.11 punktas), bet ir raštu, t. y., Centro 2021-12-23 raštu Nr. SD-1541(1.7) (pažymos
5.16 punktas). Be to, Pareiškėjai buvo pasiūlyta parašyti prašymą dėl pagalbos pinigų skyrimo (kaip alternatyva pagalbos į namus paslaugoms) (pažymos 5.10 punktas).

Kadangi Pareiškėja atsisako pasirašyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (formą SP-8) (pažymos 2.7, 5.10, 5.11 punktai), Savivaldybės (Centro) pareigūnai iš tiesų neturi galimybės pradėti socialinės pagalbos į namus suteikimo Pareiškėjai procedūrą;

11.2. tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjos 2021-08-17 ir 2021-10-07 skundus ir pateikė išsamius bei motyvuotus paaiškinimus, atsakymus Pareiškėjai raštu (2021-09-20 Atsakymas,
2021-11-08 Atsakymas; pažymos 5.8, 5.9, 5.14 ir 5.15 punktai), prieš tai apklausę Centro darbuotojus, nuvykę pas Pareiškėją išsiaiškinti ir išspręsti susidariusią konfliktinę situaciją (pažymos 5.10 punktas).

 

 1. Atsižvelgus į pirmiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, konstatuotina, kad nėra teisinio pagrindo Savivaldybės pareigūnus kaltinti biurokratizmu, todėl skundas atmestinas.

 

 1. Kartu Seimo kontrolierė atkreipia Pareiškėjos dėmesį į tai, kad, įvertinus tai, kad toje pačioje SP-8 formoje sudaryta galimybė pateikti prašymus-paraiškas ne tik dėl socialinės priežiūros (formos 1 dalis), bet ir dėl socialinės globos (formos 2 dalis), tačiau prašymas-paraiška pasirašoma ne po 1 formos dalies, o visos formos pabaigoje, Seimo kontrolierei yra suprantami Pareiškėjos nuogąstavimai dėl neužpildytos formos dalies galimo užpildymo Pareiškėjai to nežinant.

Šiuo atveju, esant pirmiau nurodytiems nuogąstavimams, Pareiškėja turi galimybę
prieš pasirašydama prašymą–paraišką dėl socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus)
gavimo išbraukti formos 2 dalį, kad ji negalėtų būti užpildyta po to, kai visą prašymą-paraišką pasirašys Pareiškėja.

 

 1. Be to, Seimo kontrolierė atkreipia Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėmesį į tai, kad:

14.1. siekiant teisinio reglamentavimo aiškumo ir nedviprasmiškumo (pašalinant galimus asmenų nuogąstavimus, dviprasmiškumus, nurodytus pažymos 13 punkte), būtų tikslinga apsvarstyti galimybę tobulinti SP-8 formą, pvz., nustatant, kad papildomai ji asmens pasirašoma po kiekvienos dalies (atskirai po 1 ir 2 dalių) arba atskiriant prašymo-paraiškos formas socialinei priežiūrai ir socialinei globai;

14.2. siekiant užtikrinti socialiai orientuotos ir teisinės valstybės principų įgyvendinimą, tam tikrą interesų pusiausvyrą, išvengiant atsitiktinumų ir savivalės, socialinio gyvenimo nestabilumo, interesų priešpriešos, būtų tikslinga pateikti motyvuotą nuomonę dėl Tvarkos aprašo 62 punkto nuostatų, apibrėžiančių pagalbos į namus paslaugų teikimo asmeniui nutraukimo atvejus.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, nusprendžia X skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiklos (neveikimo) atmesti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio
  1 dalies 6, 8 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė rekomenduoja:

 

16.1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai – apsvarstyti galimybę tobulinti SP-8 formą, pvz., nustatant, kad papildomai ji asmens pasirašoma po kiekvienos dalies (atskirai po 1 ir 2 dalių) arba atskiriant prašymo-paraiškos formas socialinei priežiūrai ir socialinei globai, ir Seimo kontrolierei pateikti motyvuotas išvadas;

 

16.2. Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – pateikti Seimo kontrolierei motyvuotą nuomonę dėl Tvarkos aprašo 62 punkto nuostatų, apibrėžiančių pagalbos į namus paslaugų teikimo asmeniui nutraukimo atvejus, t. y., ar visais numatytais atvejais užtikrinamas socialiai orientuotos ir teisinės valstybės principų įgyvendinimas, socialinio gyvenimo stabilumas ir pan.

 

Apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus prašytume pranešti Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip per
30 dienų nuo rekomendacijų gavimo dienos
.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Milda Vainiutė