PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2022/1-872
Data 2022-09-13
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022-07-21 gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus pataisos namų (toliau vadinama ir – VPN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymo nagrinėjimu (toliau vadinama – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, Pareiškėjas rašo:

„[…] 2022-06-28 su prašymu kreipiausi į Vilniaus PN direktorių, kad padarytų man 3 kopijas Kalėjimų departamento 2022-06-20 atsakymo Nr. 2S-1747. Tačiau mano prašytos Kalėjimų departamento 2022-06-20 atsakymo Nr. 2S-1747 kopijos man buvo įteiktos tik 2022-07-14. Manau, kad toks laiko tarpas nuo prašymo įteikimo […] yra nepagrįstai per ilgas laiko tarpas iki man įteikiant kopijas tik 2022-07-14 […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).“

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti jo Skundo aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Nustatytos tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė, gavusi Skundą, 2022-07-26 raštu Nr. 4D-2022/1-872/3D-1718 kreipėsi į VPN administraciją, prašydama paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje 2022-06-02 gautas PPN-AK administracijos 2022-08-05 raštas Nr. 9-4887; rašte ir jo prieduose pateikiama informacija:

„X 2022-06-28 prašymu, kuris įstaigoje gautas 2022-06-29 ir registruotas Nr. 29-2455, (toliau – Prašymas), prašė parengti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos 2022-06-20 rašto Nr. 2S-1747 ,,Dėl skundų nagrinėjimo“ 3 vnt. kopijų (pridedama, 1 lapas).

Atsakymo į Prašymą rengėjas (po kasmetinių atostogų, kurios suteiktos nuo 2022-06-21 iki 2022-07-05) 2022-07-13 parengė atsakymą į tris X prašymus (registruoti 2022-06-23 Nr. 29-2352, 2022-06-29 Nr. 29-2455 ir Nr. 2456). Dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DVS) dokumentas suderintas, pasirašytas įstaigos vadovo ir registruotas 2022-07-14 Nr. 42-1589 (toliau – Atsakymas) (pridedama, 6 lapai) ir išsiųstas darbuotojui, kuris įstaigoje laikomiems asmenims adresuotus įstaigos atsakymus uždaruose vokuose įteikia pasirašytinai Suimtiesiems (nuteistiesiems) atsiųstų atsakymų apskaitos žurnale. Minėtame žurnale (pridedama, 2 lapai) X už jam įteiktą Atsakymą Nr. 42-1589 su prašomomis dokumento kopijomis pasirašė 2022-07-15, t. y. dokumento kopijas gavo per 11 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo įstaigoje dienos.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 4 dalimi, viešojo administravimo subjektas (įstaiga) administracinį sprendimą (įstaigos parengtas atsakymas, raštas, nutarimas ar kitos formos dokumentas) dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena.

Atsižvelgiant į minėtus faktus ir kitas objektyvias aplinkybes (įstaigos centralizavimo procesas – nuo 2022-07-01 administracijos bendrųjų funkcijų vykdančių padalinių struktūriniai pokyčiai ir su tuo susijęs DVS konfigūravimas, darbuotojų kasmetinių atostogų laikotarpis, nemažėjantis įstaigoje laikomų asmenų kreipimųsi skaičius), įstaigos atsakymas parengtas ir įteiktas nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir per protingą laiko tarpą – per 11 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo įstaigoje dienos.“.

 

Skundo tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau vadinama ir – VAĮ):

10 straipsnis. Administracinių sprendimų priėmimas – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos. Jeigu prašymas ar skundas gautas po darbo valandų, poilsio ar šventės dieną, jo gavimo diena laikoma po jos einanti darbo diena. Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinis sprendimas negali būti priimtas, viešojo administravimo subjektas šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Asmeniui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama raštu ir nurodomos pratęsimo priežastys. 5. Administraciniame sprendime turi būti nurodyta: 1) administracinį sprendimą priėmusio viešojo administravimo subjekto pavadinimas; 2) administracinio sprendimo data; 3) administraciniam sprendimui suteiktas registracijos numeris; 4) atliekamas tvarkomasis veiksmas arba asmenims nustatytos teisės ir (ar) pareigos; 5) administracinio sprendimo teisinis ir faktinis pagrindas ar kitos administraciniam sprendimui įtakos turėjusios aplinkybės; 6) administracinio sprendimo motyvai; 7) administracinio sprendimo apskundimo tvarka, nurodant konkrečią skundą nagrinėjančią instituciją ar įstaigą, skundo padavimo terminą ir teisės aktą, reglamentuojantį apskundimo tvarką; 8) administracinį sprendimą priėmusio asmens vardas, pavardė ir pareigos“;

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde rašoma, kad Pareiškėjas su prašymu kreipėsi į VPN administraciją dėl dokumentų kopijų padarymo, tačiau prašomos kopijos buvo padarytos po nepagrįstai ilgo laiko tarpo.

 

 1. VAĮ 10 straipsnio 4 punkte nurodyta, kad viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas su 2022-06-28 prašymu (VPN gautas 2022-06-29 ir registruotas Nr. 29-2455) dėl kopijų padarymo kreipėsi į VPN administraciją. Kaip nurodo VPN administracija, atsakymas Pareiškėjui parengtas 2022-07-14 Nr. 42-1589 ir įteiktas pasirašytinai 2022-07-15, t. y. dokumento kopijas Pareiškėjas gavo per 11 darbo dienų nuo jo prašymo gavimo dienos.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas nurodyta, konstatuotina, jog VPN pareigūnai savo veiksmais (neveikimu) neapribojo Pareiškėjo galimybės gauti dokumentų kopijas, atsakymą į prašymą Pareiškėjui parengė ir kopijas įteikė nepažeisdami teisės aktų reikalavimų ir per protingą laiko tarpą – per 11 darbo dienų nuo prašymo gavimo įstaigoje dienos, todėl Skundas pripažįstamas nepagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
  1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X skundą dėl PPN-AK pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymo nagrinėjimu, atmesti.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                      Erika Leonaitė