PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2024/2-47
Data 2024-01-26
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Jolita Miliuvienė
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2024 m. sausio 18 d. gavo X (toliau – Pareiškėjas) atstovės Y (toliau – Atstovė) 2024 m. sausio 17 d. skundą (toliau – Skundas) dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos veiksmų (neveikimo), nagrinėjant kreipimusis.

 

  1. Atstovė Skunde, be kita ko, rašo, kad buvo kreiptasi į Savivaldybės administraciją, prašant pateikti informaciją apie Pareiškėjo „duomenų tvarkymą Nekilnojamojo turto registre“ (šios ir kitų citatų kalba bei skyryba netaisyta). Gauti Savivaldybės administracijos atsakymai „neatitinka aiškumo, išsamumo ir argumentavimo reikalavimų“, „yra deklaratyvaus pobūdžio“. Savivaldybės administracija „tokiais atsainiais veiksmai pažeidė […] teisę gauti informaciją“, galimai pažeidė […] teises į duomenų apsaugą, nes galimai buvo pasinaudota tarnybine padėtimi renkant informaciją apie […] nekilnojamąjį turtą“, tad „darytina prielaida, kad asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai“.

 

  1. Skunde Seimo kontrolierės prašoma „ištirti, ar“:

3.1. „renkant […] informaciją nebuvo pažeisti teisės aktų, reglamentuojančių asmens ir registro duomenų apsaugą reikalavimai bei Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas“;

3.2. „tokiais savo atsainiais atsakymais [Savivaldybės] administracija nepažeidė Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 str.“.

Taip pat Seimo kontrolierės prašoma „įpareigoti [Savivaldybės] administraciją pateikti tinkamą atsakymą […] nurodant kokioms funkcijoms atlikti [Savivaldybės] administracija domėjosi apie turtą […] ir dėl kurio bendrasavininko buvo atlikta duomenų peržiūra“.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierių įstaigoje 2024 m. sausio 22 d. buvo gautas Pareiškėjo Atstovės kreipimasis, kuriame nurodyta ši informacija:

„atsižvelgiant į tai, kad nuspręsta pakartotinai kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl asmens duomenų tvarkymo pagrįstumo, prašau 2024-01-17 pateiktą skundą nenagrinėti, t. y. tyrimą nutraukti.“

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai – „1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje.

[…].“

17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą – „[…]

  1. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. Seimo kontrolierius gali pradėti tyrimą savo iniciatyva.“

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai – „1. Seimo kontrolierius, atlikęs tyrimą, priima sprendimą:

[…]

3) nutraukti skundo tyrimą.

[…].

  1. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Esminis Skunde keliamas klausimas – netinkami Savivaldybės administracijos atsakymai į kreipimusis, nepateikiant prašomos informacijos, „kokioms funkcijoms atlikti [Savivaldybės] administracija domėjosi apie turtą“ (pažymos 2 ir 3 punktai). Tačiau, atsižvelgdama į tai, kad Pareiškėjo Atstovė 2024 m. sausio 22 d. kreipimusi atsisakė Skundo tyrimo (pažymos 4 punktas), ir, vadovaudamasi Seimo kontrolierių įstatymo nuostatomis, pacituotomis šios pažymos 5 punkte, Seimo kontrolierė priima sprendimą nutraukti Skundo tyrimą.

 

  1. Atsižvelgiant į Skundo aplinkybes dėl galimai padarytų pažeidimų tvarkant Pareiškėjo asmens duomenis, informuojama, kad Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai yra pavesta tikrinti asmens duomenų tvarkymo teisėtumą ir priimti sprendimus dėl asmens duomenų tvarkymo pažeidimų, todėl Savivaldybės administracijos veiklą, tvarkant Pareiškėjo asmens duomenis, Pareiškėjas (jo Atstovė) turi teisę skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia Skundo tyrimą nutraukti.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                       Jolita Miliuvienė