PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-1176
Data 2021-10-28
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (toliau ir citatose vadinama – Savivaldybė) administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo 2021 m. liepos 4 d. prašymą dėl saugaus eismo užtikrinimo.

 

  1. Pareiškėjas skunde Seimo kontrolierei rašo:

2.1. „[…] 2021-07-04 […] kreipiausi į Savivaldybę dėl dalinai šakomis užžėlusios dviračių tako atkarpos Vilniaus mieste, Molėtų pl. (nuo Santaros iki Skersinė g. atkarpoje), kas trukdo dviračių eismui, bei pavojingo šulinėlio su skardiniu dangčiu, kuris yra ant dviračio tako ribos (Mokslininkų g. / Baltulio g. sankirtoje), tad susidūrimas su pastaruoju gali grėsti rimtais sužalojimais […]. Prašiau užtikrinti eismo saugumą“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. Savivaldybės administracija „[…] į abi mano problemas atsakė 2021-09-17 vienu sakiniu iš kurio neaišku, ar bus imtasi kokių nors pasiūlytų (ar kitokių) priemonių eismo saugumui užtikrinti, ar nebus ir kodėl nebus“;

2.3. Savivaldybės administracija „[…] ne tik ženkliai vėlavo man atsakyti, bet ir atsakymo turinys neatliepia į prašymą, neaišku, ar jį galima ir kam skųsti, o, kaip suprantu,
problemų net neketinama spręsti (nei kam nors jas perduodant spręsti, jei tai ne Savivaldybės administracijos kompetencija), jog užtikrinti eismo dalyvių saugumą.“

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo:

„[…] išnagrinėti šią Savivaldybės tvarką […], priimti reikalingus sprendimus […], kad būtų atstatytos ne tik mano pažeistos teisės dėl administracinių dalykų, bet ir dviratininkų (šiuo atveju taip pat ir mano, nes tai ir man buvo sukelti nepatogumai ir grėsmės), kaip eismo dalyvių lygios teisės, užtikrinant ir jų eismo saugumą.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų (kopijos) nustatyta:

4.1. Savivaldybės administracijoje 2021 m. liepos 5 d. gautas ir užregistruotas (reg. Nr. A97-27357/21(3.3.2.13K-AD24) Pareiškėjo 2021 m. liepos 4 d. prašymas (toliau vadinama – Prašymas).

4.2. Pareiškėjas Prašyme nurodė, kad:

4.2.1. „Molėtų pl. (nuo Santaros iki Skersinė g. atkarpoje) dviračių take šakos tapšnoja per veidą, užima trečdalį tako“, ir prašė „Nugenėti“;

4.2.2. „Mokslininkų g. / Baltulio g. sankirtoje kone ant dviračių tako yra kažkoks šulinėlis su skardiniu plokščiu stogeliu, kaip tik pėdos lygyje. Gresia dalinė arba pilna pėdos amputacija (foto prisegu)“, ir prašė; „[…] kliūtį pašalinti arba pažymėti“; „[…] užtikrinti eismo saugumą“;

4.3. Savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 16 d. raštu (pateiktas el. paštu) Pareiškėją informavo, kad Savivaldybės administracija nagrinėja Pareiškėjo Prašymą ir kad „[…] dėl didelio prašymų kiekio, Jūsų [Pareiškėjo] Prašymo nagrinėjimas užsitęsė. Apie priimtą sprendimą Jus [Pareiškėją] informuosime papildomai“;

4.4. Savivaldybės administracija 2021 m. rugsėjo 17 d. raštu (pateiktas el. paštu) Pareiškėją informavo, kad „abiejose Molėtų plento pusėse Valstybinių miškų urėdijos (Nemenčinės regioniniam padaliniui priklausantys) miškai.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos teisės aktai

5.1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 877 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau vadinama – Taisyklės):

5.1.1. 25 punktas – „Prašymai […] turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos. […]“;

5.1.2. 26 punktas – „Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip
20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 20 darbo dienų. Pratęsus Taisyklių 25 punkte nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą, institucija per 2 darbo dienas nuo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia asmeniui pranešimą raštu ir nurodo prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.“

5.2. Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento, patvirtinto Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 40-79 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės veiklos dokumentų valdymo ir interesantų aptarnavimo reglamento tvirtinimo“ (toliau vadinama – Reglamentas):

5.2.1. 25 punktas – „Atsakymas elektroniniu būdu turi būti parengtas ir pasirašytas Savivaldybės vadovo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-158, nustatyta tvarka. Atsakymas į elektroniniu būdu gautą dokumentą gali būti siunčiamas ir be elektroninio parašo (tokiu atveju siunčiama nuskaityta atsakymo popierinė versija, o originalas lieka Savivaldybėje su prierašu „Išsiųsta elektroniniu paštu“);

5.2.2. 87 punktas – „Savivaldybėje oficialiai […] siunčiamaisiais dokumentais pripažįstami tik tie dokumentai, kurie šio Reglamento nustatyta tvarka yra užregistruoti Interesantų aptarnavimo skyriuje arba Savivaldybės struktūriniame padalinyje, kuriam suteikta dokumentų registratoriaus teisė IVS „@vilys“, ar kitose teisės aktais nustatytose ir Savivaldybėje naudojamose dokumentų informacinėse sistemose […].“

 

 

Tyrimo išvados

 

  1. Atsižvelgiant į skundo tyrimo metu gautą informaciją, dokumentus (kopijos), teisinį reglamentavimą, pacituotą pažymos 5 punkte, susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą, konstatuotina:

6.1. Reglamento 25 punktas nustato, kad atsakymas elektroniniu būdu turi būti parengtas ir pasirašytas Savivaldybės vadovo arba jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių nustatyta tvarka arba atsakymas į elektroniniu būdu gautą dokumentą gali būti siunčiamas ir be elektroninio parašo, tačiau tokiu atveju siunčiama nuskaityta atsakymo popierinė versija (pažymos 5.2.1 papunktis).

Pagal Reglamento 87 punkto nuostatas, Savivaldybėje oficialiai siunčiamais dokumentais pripažįstami tik tie dokumentai, kurie šio Reglamento nustatyta tvarka yra užregistruoti Interesantų aptarnavimo skyriuje arba Savivaldybės struktūriniame padalinyje, kuriam suteikta dokumentų registratoriaus teisė IVS „@vilys“, ar kitose teisės aktais nustatytose ir Savivaldybėje naudojamose dokumentų informacinėse sistemose (pažymos 5.2.2 papunktis).

Pažymėtina, kad Pareiškėjui el. paštu pateiktas Savivaldybės administracijos 2021-09-17 raštas, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, kad miškai, esantys abipus Molėtų plento, yra valdomi VĮ Valstybinių miškų urėdijos Nemenčinės regioninio padalinio (pažymos 4.4 punktas), nelaikytinas oficialiu Savivaldybės administracijos raštu, kuriuo atsakyta į Prašymą, nes minėtas Savivaldybės administracijos 2021-09-17 raštas teisės aktų nustatyta tvarka nepasirašytas bei neužregistruotas.

Vadovaujantis Taisyklių 26 punktu, institucijos vadovas ar jo įgaliotas asmuo turi teisę pratęsti asmenų prašymo nagrinėjimo terminą dar iki 20 darbo dienų apie tai informuojant asmenį, pateikusį prašymą, jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitais atvejais, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užtrukti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo ir visų reikiamų dokumentų gavimo institucijoje dienos (pažymos 5.1.2 papunktis).

Pažymėtina, kad Pareiškėjui el. paštu pateiktas Savivaldybės administracijos 2021-09-16 raštas, kuriuo Pareiškėjas buvo informuotas, kad jo Prašymo nagrinėjimas užsitęsė dėl didelio prašymų kiekio (pažymos 4.4 punktas), nelaikytinas oficialiu Savivaldybės administracijos raštu, kuriuo, vadovaujantis Taisyklių 26 punktu, yra (buvo) pratęstas Prašymo nagrinėjimo terminas, nes minėtas Savivaldybės administracijos 2021-09-17 raštas teisės aktų nustatyta tvarka nepasirašytas bei neužregistruotas;

6.2. prašymai, vadovaujantis Taisyklių 25 punktu, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos (pažymos 5.2 punktas).

Prašymas Savivaldybės administracijoje gautas ir užregistruotas 2021-07-05 (pažymos 4.1 punktas). Atsižvelgiant į tai, kad iki šiol, t. y. iki šios pažymos surašymo, Savivaldybės administracija nėra pateikusi Pareiškėjui oficialaus Savivaldybės administracijos rašto, kuriuo būtų atsakyta į Pareiškėjo Prašymą, darytina išvada, kad Savivaldybės administracija Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Taisyklių 25 punkto nuostatomis ir nepateikė atsakymo per 20 darbo dienų.

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kad Savivaldybės administracija Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Taisyklių 25, 26 punktų nuostatomis (pažymos 6.1, 6.2 punktai), ir į tai, kad iki šios pažymos surašymo dienos nėra pateikusi oficialaus rašto, kuriuo būtų atsakyta į Prašymą (pažymos 6.1 punktas), Pareiškėjo skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą pripažintinas pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų  veiksmų (neveikimo) nagrinėjant Pareiškėjo Prašymą pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14, 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorei Linai Koriznienei rekomenduoja:

9.1. atkreipti dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnai Pareiškėjo Prašymo nagrinėjimo metu nesivadovavo Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 877 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ 25, 26 punktų nuostatomis, t. y. nepateikė Pareiškėjui atsakymo per teisės aktuose nustatytą prašymų nagrinėjimo terminą, neinformavo Pareiškėjo apie jo Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą (esant teisiniam pagrindui);

9.2. išsamiai išnagrinėti Prašyme keliamus klausimus (pažymos 4.2.1, 4.2.2 papunkčiai) bei pateikti Pareiškėjui teisės aktų nustatyta tvarka parengtą atsakymą.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                        Milda Vainiutė