PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-310
Data 2021-06-02
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė gavo X (toliau vadinama – Pareiškėja) skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybės administracija, Administracija) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jos prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą nagrinėjimu.

 

 1. Pareiškėja skunde nurodo:

2.1. „2021-01-26 Vilniaus miesto savivaldybės administracija nepagrįstai atidėjo mano […] prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692 nagrinėjimą ir kreipėsi į VĮ „Vilniaus planas“ dėl sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimo. Neaiškūs yra tokio sprendimo motyvai […]. Toks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas nepagrįstai vilkina sprendimo dėl formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu [priėmimą]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „Skundžiamame sprendime nėra nurodytas nei laikotarpis, per kurį SĮ „Vilniaus planas“ turi atlikti sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimą, nei kam to reikia, priimant sprendimą dėl formavimo ir pertvarkymo projekto, kai ir taip aišku, kad projektas bus vykdomas tik SB „A“ teritorijoje.

Skundžiamame sprendime taip pat neaišku, kokie žemėlapio duomenys reikalingi sprendimui priimti ir kodėl vilkinama priimti sprendimą esamų duomenų pagrindu.“

 

 1. Pareiškėja Seimo kontrolierės prašo: „įpareigoti […] [Savivaldybę] priimti sprendimą dėl […] prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė, siekdama išsiaiškinti skunde nurodytas aplinkybes, kreipėsi į Savivaldybės administraciją, prašydama pateikti paaiškinimus dėl skundo teiginių bei atsakyti į Seimo kontrolierės klausimus.

Iš Savivaldybės administracijos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta:

4.1. „Žemės sklypų <…> (paslaugos Nr. 82615) ir <…> (paslaugoje Nr. 82692) savininkė [Pareiškėja] […] [2020-11-16 prašymą
Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymą Nr. ZSFP-82692; toliau vadinama ir – prašymai
Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692] organizuoti žemės sklypų <…> ir <….> [toliau vadinama ir – žemės sklypai <…> ir <…>; sklypai Nr. <…> ir Nr. <…>] formavimo ir pertvarkymo projektus pateikė per ŽPDRIS [Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą (toliau – ŽPDRIS)]; [tikslas − sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu, nes laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo]. […].

[…] Nagrinėjant pareiškėjos prašymus buvo nustatyta, kad skaitmeniniame žemėlapyje galimai netiksliai pažymėtos sodininkų bendrijų ,,B“ ir ,,A“ ribos (jos pažymėtos taip, kad neatitinka generalinių planų sprendinių). Dėl šios priežasties Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius 2021 m. sausio 4 d. tarnybiniu raštu
Nr. A121-79/21(2.14.2.12-ŽEM) „Dėl sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų patikslinimo“ kreiptasi į skaitmeninį žemėlapį administruojančią Savivaldybės įmonę „Vilniaus planas“ su prašymu patikslinti sodininkų bendrijos „A“ ir „B“ aplinkinę ribą Vilniaus miesto suvestiniame skaitmeniniame žemėlapyje. […].“

4.2. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Žemės tvarkymo ir administravimo skyrius 2021 m. sausio 27 d. raštu Nr. A51-7200/21(2.14.2.12E-ŽEM) „Dėl žemės sklypo <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo“ [toliau vadinama ir – Savivaldybės administracijos 2021-01-27 raštas] informavo žemės sklypų savininkę, kad […]:

„Siekdami objektyviai išnagrinėti Jūsų prašymą 2021-01-04 elektroniniu pranešimu tarnybinės veiklos klausimais Nr. A121-79/21(2.14.2.12-ŽEM) kreipėmės į SĮ „Vilniaus planas“ dėl sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimo.

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta, informuojame, kad Jūsų prašymą išnagrinėsime iš esmės, kai Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje bus patikslintos sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinės ribos, atsižvelgiant į sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ generalinių planų sprendinius.

Apie priimtą sprendimą informuosime Jus papildomai.“

4.3. „SĮ „Vilniaus planas“ 2021 m. vasario 5 d. (patikslinimo data pažymėta skaitmeniniame žemėlapyje) patikslino sodininkų bendrijos „A“ aplinkinę ribą atsižvelgiant į Vilniaus miesto valdybos 1994 m. gegužės 19 d. potvarkiu Nr. 995V „Dėl sodininkų bendrijos „A“ žemės pardavimo ir nuomos“ patvirtinto generalinio plano sprendinius, o sodininkų bendrijos „B“ aplinkinė riba buvo patikslinta atsižvelgiant į Vilniaus miesto valdybos
1994 m. rugsėjo 2 d. potvarkiu Nr. 1643V „Dėl sodininkų bendrijos „B“ žemės pardavimo ir nuomos“ patvirtinto generalinio plano sprendinius.

[…] Šie patikslinimai buvo atliekami tam, kad nagrinėjant [Pareiškėjos] prašymus nebūtų pažeisti nei sodininkų bendrijos „A“, nei sodininkų bendrijos „B“ interesai netinkamai priskiriant bendrojo naudojimo teritorijų dalis kitai bendrijai. Pažymime, kad taip jau yra istoriškai susiklostę, kad, jei tarp sodininkų bendrijų eina vasarinio vandens vandentiekis, tai aplinkinė bendrijos riba sutampa su vasarinio vandentiekio tinklu. Tokiu atveju yra užtikrinama, kad avarijos atveju abiejų sodininkų bendrijų nariai galėtų prieiti prie vasarinio vandentiekio vamzdyno.

Patikslinus Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkines ribas buvo nustatyta, kad dalis pareiškėjos pageidaujamo pirkti įsiterpusio valstybinės žemės ploto yra už sodininkų bendrijos „A“ teritorijos ribų, t. y. sodininkų bendrijos „B“ teritorijos ribose.

Pareiškėjos pateiktų dokumentų pagrindu išnagrinėti prašymų ir priimti sprendimų dėl žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo esamų dokumentų pagrindu negalėjome, nes tokius atveju į suprojektuotų sklypų ribas būtų įtraukta sodininkų bendrijos „B“ bendrojo naudojimo teritorijos dalis.

4.4. „Įsiterpęs valstybinės žemės plotas, kurį žemės sklypų <…> ir <…> savininkė pageidavo pirkti ir sujungti su nuosavybės teisėmis valdomais sodo sklypais <…> ir <…>, yra sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ teritorijos ribose. Žemės sklypų <…> ir <…> savininkė neturi teisės pirkti šio ploto dėl šių priežasčių:

 1. Įsiterpęs laisvos valstybinės žemės plotas, esantis tarp žemės sklypų <…> ir <…> ir sodininkų bendrijos „A“ aplinkinės ribos (pateikiame schemą su pažymėtu plotu,) neatitinka įsiterpusio valstybinės žemės ploto sąvokos, nurodytos Pardavimo taisyklių [Valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1443 „Dėl valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos mėgėjų sodo teritorijoje“ (toliau vadinama – Pardavimo taisyklės)] 2 punkte. Pardavimo taisyklių 2 punkte yra nurodytas baigtinis sąrašas objektų, tarp kurių esantys valstybinės žemės plotai laikomi įsiterpusiais: valstybiniai, privatūs ar išnuomoti žemės sklypai, keliai (gatvės) ir miškų sklypai, tačiau sodininkų bendrijos aplinkinė riba nėra tas objektas, tarp kurio ir nuosavybės teise valdomo sklypo būtų galima formuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą.
 2. Pardavimo taisyklių 3 punkte nurodyta, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys, turi teisę pirkti tik mėgėjiško sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus. Dalis pageidaujamo pirkti pageidaujamo pirkti ploto yra už sodininkų bendrijos „A“ teritorijos ribų, o toks įsiterpusio ploto projektavimas prieštarautų Pardavimo taisyklių 3 punkto nuostatoms (pateikiame schemą, kurioje pažymėta sodininkų bendrijos „B“ aplinkinė riba ir su esančiu žemės plotu).

[…]. Toks sprendimas yra priimtas atsižvelgiant į sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ generalinių planų sprendinius.“

4.5. Patikslinus sodininkų bendrijų aplinkines ribas buvo parengtas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 10 d. raštas Nr. A256-341/21(3.3.15-4E-AD24) „Dėl atsisakymo organizuoti žemės sklypų <…> ir <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą“ [toliau vadinama ir – Savivaldybės administracijos 2021-03-10 sprendimas, Sprendimas 2], kuriame buvo motyvuotai išdėstyta, dėl kokių priežasčių [Pareiškėjos] prašymas [Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692] negali būti tenkinamas“.

[…] Žemės sklypų <…> ir <…> savininkė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 2021 m. kovo 10 d. raštą Nr. A256-341/21(3.3.15-4E-AD24) „Dėl atsisakymo organizuoti žemės sklypų <…> ir <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą“ apskundė Lietuvos administracinių ginčų komisijai“ [toliau vadinama – LAGK].

4.6. LAGK 2021 m. balandžio 1 d. sprendime Nr. 21R-251(AG-175/05-2021) (toliau vadinama – LAGK 2021-04-01 sprendimas; priimtame išnagrinėjus Pareiškėjos 2021-02-23 skundą (2021-03-01 reg. Nr. AG-175)), nurodyta:

„Pareiškėja prašo įpareigoti Vilniaus miesto savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692. Paaiškino, kad 2021-01-26 Administracija nepagrįstai atidėjo paminėtų prašymų nagrinėjimą ir kreipėsi į SĮ „Vilniaus planas“ dėl sodininkų bendrijų (toliau – SB) „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimo. Neaiškūs yra tokio sprendimo motyvai, nes popieriniuose žemėlapiuose esančiuose Administracijoje yra minėtų SB aplinkinių ribų posūkio koordinatės LKS sistemoje ir jų papildomai nustatinėti nereikia. Toks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos sprendimas nepagrįstai vilkina sprendimo dėl formavimo ir pertvarkymo projekto, kurio tikslas – suformuoti įsiterpusį valstybinės žemės plotą ir sujungti jį su besiribojančiu žemės sklypu, priėmimą. […].

Skundas atmestinas.

[…]. Kaip paaiškino atsakovė atsiliepime, tam, kad būtų tenkinti pareiškėjos prašymai, buvo būtina įsitikinti, kad faktinė situacija atitinka teisės aktuose įtvirtintą reglamentavimą. Atitinkamai Administracija 2021-01-04 raštu į SĮ „Vilniaus planas“ kreipėsi prašydama patikslinti SB „A“ ir „B“ aplinkines ribas todėl, jog šiuo metu pažymėta GIS riba neatitinka šių SB generalinių planų sprendinių. T. y. atsakovė ėmėsi veiksmų, kad būtų aiški esama faktinė situacija ir kad remiantis faktinėmis aplinkybėmis bei esamu teisiniu reglamentavimu ji galėtų priimti pagrįstą ir motyvuotą sprendimą dėl prašymų. Be to, pareiškėjai Administracija 2021-01-26 rašte paaiškino, jog prašymus išnagrinės, kai Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje bus patikslintos SB „A“ ir „B“ aplinkinės ribos bei apie priimtą sprendimą ją informuos papildomai […], t. y. iš šio rašto aišku, jog prašymų nagrinėjimui yra reikalingas SB ribų patikslinimas skaitmeniniame žemėlapyje. […]. Visgi pasirengimo pareiškėjos bylos nagrinėjimui metu nustatyta, jog atsakovė prašymus jau išnagrinėjo ir priėmė 2021-03-10 sprendimą Nr. A256-342/21(3.3.15.4E-AD-24) dėl prašymų ZSFP-82615 ir ZSFP-82692 […]. Todėl pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo ir įpareigoti Administraciją priimti sprendimą dėl šių prašymų (kas atsakovės jau yra atlikta) Komisija nebeturi pagrindo. […].“

4.7. LAGK 2021 m. gegužės 3 d. sprendime Nr. 21R-335(AG-233/06-2021) (toliau vadinama – LAGK 2021-05-03 sprendimas; priimtame išnagrinėjus Pareiškėjos 2021-03-15 skundą (reg. Nr. AG-223)), nurodyta:

„[…] pareiškėja X (toliau ir – pareiškėja) prašo: 1) panaikinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) 2021 m. vasario 23 d. sprendimą
Nr. A256-269/21(3.3.15.4E-AD24) (toliau – Sprendimas 1) ir įpareigoti Administraciją iš naujo svarstyti ir priimti sprendimą dėl pareiškėjos 2020-11-12 prašymo; 2) panaikinti Administracijos 2021 m. kovo 10 d. sprendimą Nr. A256-342/21(3.3.15.4E-AD24) (toliau – Sprendimas 2) ir įpareigoti atsakovę [Administraciją] iš naujo svarstyti ir priimti sprendimą dėl pareiškėjos
2020-11-16 prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692. […].

Skundas iš dalies tenkintinas

[…] Dėl Sprendimo 2 teisėtumo

[…] Atsakovė Sprendime 2 atsisakymą organizuoti Sklypo Nr. <…> ir Sklypo Nr. <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, siekiant sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu sklypu pagal pareiškėjos 2020-11-16 ir 2020-11-18 pateiktus prašymus
Nr. ZSFP-82615 ir Nr. ZSFP-82692, grindžia tuo, jog nustačius, kad dalis (apie 100 kv. m) pageidaujamo pirkti įsiterpusio laisvos valstybinės žemės ploto, besiribojančio su Sklypais Nr. <…> ir <…>, yra už SB „A“ teritorijos ribų ir neatitinka Pardavimo taisyklių 3 punkto nuostatų […].

Įvertinus byloje esančius duomenis, Komisija nustatė, jog […] atsakovė netinkamai įvertinto SĮ „Vilniaus planas“ pateiktus duomenis ir Sprendime 2 teigdama, kad sodininkų bendrijų nariai ir kiti asmenys turi teisę pirkti tik mėgėjiško sodo teritorijoje esančius valstybinės žemės sklypus, nepagrįstai pripažino, jog pareiškėjos pageidaujamas įsigyti valstybinės žemės plotas (jo dalis) nepatenka į dviejų mėgėjų sodų teritorijų ribas. Tokiu būdu atsakovė nepagrįstai apribojo Pardavimo taisyklių 3.1.2 papunktyje numatytą teisę pareiškėjai įsigyti mėgėjų sodo teritorijoje įsiterpusį valstybinės žemės sklypą.

Pardavimo taisyklių 2 punkte nėra įtvirtintos sąlygos, pagal kurią įsiterpusiu negali būti laikomas mėgėjų sodų teritorijose esantis valstybinės žemės sklypas, kuriame susikerta dviejų sodininkų bendrijų ribos, nagrinėjamu atveju SB „A“ ir SB „B“ teritorijų ribos. Todėl atsakovė, Sprendime 2 įvertinusi Pardavimo taisyklių 2 punkto nuostatas, nepagrįstai teigė, jog sodininkų bendrijų aplinkinė riba nėra tas objektas, tarp kurio ir nuosavybės teise valdomo sklypo būtų galima formuoti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą.

[…] darytina išvada, jog atsakovės Sprendimas 2, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjos prašymus Nr. ZSFP-82615, Nr. 82692 organizuoti Sklypų Nr. <…> ir <…> formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą, yra priimtas netinkamai įvertinus faktines aplinkybes bei teisės aktų nuostatas, todėl yra nemotyvuotas ir nepagrįstas teisės aktais. Sprendimas 2 neatitinka VAĮ 10 straipsnyje administracinių sprendimų priėmimui keliamus reikalavimus, todėl naikintinas. […].“

Savivaldybės administracija, nesutikdama su LAGK 2021-05-03 sprendimu, pateikė skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Teisės grupės 2021-06-01 raštas Nr. A104-840/21(3.11.1E-AD20) „Prašymas (skundas) dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos 2021 m. gegužės 3 d. sprendimo Nr. 21R-335(AG-233/06-2021) dalies panaikinimo“).

 

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

5.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

12 straipsnis. Seimo kontrolierių tiriami skundai

 1. Seimo kontrolieriai tiria pareiškėjų skundus dėl pareigūnų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje. […].

[…]

17 straipsnis. Atsisakymas nagrinėti skundą

 1. Seimo kontrolierius ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos priima sprendimą atsisakyti nagrinėti skundą, apie tai informuodamas pareiškėją, jeigu:

[…]

4) skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme;

[…]

 1. Jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės, skundo tyrimas nutraukiamas. […].“

5.2. Viešojo administravimo įstatymo:

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas

„3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu:

[…]

4) paaiškėja, kad skundą dėl to paties klausimo pradėjo nagrinėti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija ar teismas; […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2021 m. sausio 14 d. sprendime administracinėje byloje Nr. I3-1181-1063/2021 konstatavo:

„Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas VAĮ 27 straipsnio 5 dalį yra pažymėjęs, kad ji yra skirta atskirti asmens skundo (prašymo ir pan.) nagrinėjimą neteismine tvarka, kai toks skundas ar prašymas pagal jam suteiktą kompetenciją yra (turi būti) nagrinėjamas viešojo administravimo subjekto, ir tokio skundo nagrinėjimą teismine tvarka. Aptariamos nuostatos yra (turi būti) taikomos situacijose, kai abu paminėti nagrinėjimai vyksta tuo pačiu laiku ir jų objektas yra tie patys (nurodyti paduotuose ir viešojo administravimo subjektui, ir teismui skunduose ar prašymuose) klausimai. Esant tokioms situacijoms, prioritetinė reikšmė yra suteikiama teisminiam nagrinėjimui (žr. pvz. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2020 m. spalio 1 d. nutartį Nr. eI3-3673-402/2020).

[…] Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, aiškindamas VAĮ 23 straipsnio 4 dalį (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija), yra pažymėjęs, kad sprendžiant VAĮ 23 straipsnio 4 dalies (2006 m. birželio 27 d. įstatymo Nr. X-736 redakcija) taikymo klausimą, kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina nustatyti ir kompetencijos bei tapatumo prasme identifikuoti abiem nurodytoms institucijoms (viešojo administravimo subjektui ir teismui) paduotuose skunduose ar prašymuose pateiktus klausimus. Tai yra pirmiausia nustatyti, ar viešojo administravimo subjektui paduotame skunde (prašyme) keliami ir prašomi nagrinėti klausimai yra to subjekto kompetencija, ar būtent šiems klausimams ištirti yra skirtas jau pradėtas ir tęsiamas teisminis tam tikros situacijos nagrinėjimas. Tik nustačius, kad į viešojo administravimo subjektui paduotame skunde (prašyme) iškeltus klausimus bus (turi būti) atsakyta teismo priimtame procesiniame sprendime (tokio sprendimo rezoliucinėje dalyje), administracinė skundo (prašymo) nagrinėjimo procedūra turi būti sustabdyta (nagrinėjamu atveju nutraukiama).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Įvertinus Pareiškėjos skundo turinį, tyrimo metu surinktą informaciją (pažymos 4 punktai), teisinį reglamentavimą (pažymos 5 punktas), susijusius su Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmais (neveikimu), nagrinėjant jos 2020-11-16 prašymą Nr. ZSFP-82615 ir
  2020-11-18 prašymą ZSFP-82692, atkreiptinas dėmesys į šiuos aspektus:

7.1. Pareiškėja Seimo kontrolierei skundžia Savivaldybės administracijos pareigūnų galimą vilkinimą atlikti veiksmus, kuris pasireiškia tuo, kad minėti pareigūnai nepatenkino Pareiškėjos prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto (kurio tikslas – sujungti įsiterpusį valstybinės žemės plotą su besiribojančiu žemės sklypu) rengimą Nr. ZSFP-82615 ir
ZSFP-82692 ir šių prašymų nagrinėjimo metu kreipėsi į SĮ „Vilniaus planas“ dėl sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimo (pažymos 2.1 punktas). Iš Seimo kontrolierei pateiktų dokumentų buvo nustatyta, jog laisvos valstybinės žemės plotas, kurį, kaip įsiterpusį, Pareiškėja pageidauja sujungti su jai priklausančiais žemės sklypais, esančiais <…> ir <…>, ir įgyti nuosavybėn, yra abiejų sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ teritorijoje (pažymos 4.3–4.4 punktai).

Pareiškėja 2021-02-23 skundu, pateiktu Seimo kontrolierei (šio skundo pateikimo data – 2021-03-01), prašo įpareigoti Savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl jos 2020-11-16 prašymo Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymo ZSFP-82692 (pažymos 3 punktas);

7.2. Pareiškėja pateikė 2021-02-23 skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijai (bylos
Nr. AG-175/05-2021) dėl Savivaldybės administracijos veiksmų galimai vilkinant Pareiškėjos prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692 nagrinėjimą ir prašydama priimti sprendimą dėl įpareigojimo atlikti veiksmus. LAGK 2021-04-01 sprendimu šį Pareiškėjos skundą atmetė (pažymos 4.6 punktas).

Palyginus Pareiškėjos 2021-02-23 skundo, pateikto Seimo kontrolierei, ir 2021-02-23 skundo, pateikto Lietuvos administracinių ginčo komisijai, turinį, paaiškėjo, kad Pareiškėjos skunde, pateiktame Seimo kontrolierei, ir skunde, pateiktame LAGK, yra nurodytos iš esmės tapačios faktinės aplinkybės ir teisinė argumentacija dėl Savivaldybės administracijos veiksmų, galimai vilkinant Pareiškėjos 2021-11-16 prašymo Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymo Nr. ZSFP-82692 nagrinėjimą, ir kreipimosi į SĮ „Vilniaus planas“ dėl sodininkų bendrijų „A“ ir „B“ aplinkinių ribų Vilniaus miesto skaitmeniniame žemėlapyje patikslinimo būtinumo. Abiejuose skunduose buvo suformuluotas toks pats prašymas – įpareigoti Savivaldybės administraciją priimti sprendimą dėl prašymų Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692. Taigi klausimas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, nagrinėjant Pareiškėjos prašymus Nr. ZSFP-82615 ir
ZSFP-82692, šių prašymų nagrinėjimo galimo vilkinimo aspektu buvo išnagrinėtas išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijoje;

7.3. Savivaldybės administracija, išnagrinėjo Pareiškėjos prašymus Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692, ir priėmė 2021-03-10 sprendimą (šis sprendimas priimtas po Pareiškėjos 2021-02-23 skundų pateikimo Seimo kontrolieriui ir LAGK). Savivaldybės administracija 2021-03-10 sprendimu atsisakė tenkinti Pareiškėjos 2020-11-16 prašymą Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymą Nr. ZSFP-82692 ir organizuoti žemės sklypų <…> ir <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą. Šį sprendimą Savivaldybės administracija motyvavo aplinkybe, kad laisvos valstybinės žemės plotas, besiribojantis su minėtais žemės sklypais, kurį siekia sujungti ir įgyti nuosavybėn Pareiškėja, neatitinka įsiterpusio valstybinės žemės ploto sąvokos (pažymos 4.4, 4.5 punktai);

7.4. Pareiškėja pateikė 2021-03-15 skundą LAGK (bylos Nr. AG-223/06-2021), be kita ko, prašydama panaikinti Savivaldybės administracijos 2021-03-10 sprendimą ir įpareigoti Savivaldybės administraciją iš naujo svarstyti ir priimti sprendimą dėl jos prašymų Nr. ZSFP-82615 ir
ZSFP-82692 (pažymos 4.5, 4.7 punktai). LAGK 2021-05-03 sprendimu šiuos Pareiškėjos reikalavimus patenkino – panaikino minėtą sprendimą ir įpareigojo Savivaldybės administraciją iš naujo išnagrinėti Pareiškėjos prašymus Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692. Lietuvos administracinių ginčų komisijos nuomone, Savivaldybės administracija, atsisakydama organizuoti žemės sklypų <…> ir <…> formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, siekiant sujungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą su minėtais žemės sklypais, ir spręsdama klausimą dėl šios laisvos valstybinės žemės ploto atitikimo įsiterpusio žemės sklypo sąvokai, netinkamai įvertino faktines aplinkybes ir teisės aktų nuostatas, todėl priėmė nemotyvuotą ir nepagrįstą teisės aktais sprendimą (pažymos 4.7 punktas).

Savivaldybės administracija, nesutikdama su LAGK 2021-05-03 sprendimu, pateikė
2021-06-01 skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Taigi klausimas dėl Savivaldybės administracijos 2021-03-10 sprendimo, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti Pareiškėjos 2020-11-16 prašymą Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymą Nr. ZSFP-82692 bei organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą, teisėtumo ir pagrįstumo bus vertinamas teisme.

 

 1. Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi: jeigu skundo tyrimo metu paaiškėja šio straipsnio 1 dalyje nurodytos aplinkybės (tarp jų – kad skundas tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėtas arba yra nagrinėjamas teisme), skundo tyrimas nutraukiamas (pažymos 5.1 punktas).

Remiantis tuo, kas išdėstyta, atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės [jog Lietuvos administracinių ginčų komisijoje buvo išnagrinėtas Pareiškėjos 2021-02-23 skundas dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai vilkinant Pareiškėjos
2020-11-16 prašymo Nr. ZSFP-82615 ir 2020-11-18 prašymo Nr. ZSFP-82692 nagrinėjimą, kuriame buvo išdėstyti tie patys klausimai, kaip ir nurodyti Seimo kontrolierei pateiktame Pareiškėjos skunde, į tai, kad Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus nagrinėjamas klausimas dėl LAGK
2021-05-03 sprendimo, kuriuo buvo panaikintas Savivaldybės administracijos 2021-03-10 sprendimas ir Savivaldybės administracija įpareigota iš naujo išnagrinėti Pareiškėjos prašymus
Nr. ZSFP-82615 ir ZSFP-82692 bei priimti dėl jų sprendimą] tapo žinomos Pareiškėjos skundo nagrinėjimo metu, ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Pareiškėjos X skundo tyrimas nutraukiamas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

X skundo dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su jos prašymų organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimą nagrinėjimu, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                           Milda Vainiutė