PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KELIŲ POLICIJOS VALDYBĄ

Dokumento numeris 4D-2021/1-1368
Data 2021-12-02
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO KELIŲ POLICIJOS VALDYBĄ
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti Atsisiųsti Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos (toliau vadinama – Vilniaus apskrities VPK KPV arba Vilniaus aps. VPK) pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu ir informacijos neteikimu.

 

 1. Skunde Pareiškėjas nurodė:

„[…] 2020 m. lapkričio 21 d. man buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas ROIK20125823714, buvau parašęs prašymą leisti susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga. 2020-12-01 (ar 2020-12-02) Vilniaus apskrities VPK KPV specialistė […] pateikė administracinio pažeidimo protokolą, mano paaiškinimą, bet su vaizdo įrašo medžiaga neleido susipažinti […]. […] iki šiol negaliu susipažinti su vaizdo įrašu […]. […] po to rašiau dar vieną prašymą susipažinimui su vaizdo medžiaga 2021-08-05, atsakymo nesulaukiau“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo įvertinti Skunde aprašytus pareigūnų galimai daromus / padarytus pažeidimus.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierius 2021-11-18 raštu Nr. 4D-2021/1-1368/3D-2620 kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK KPV, prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

Seimo kontrolierius gavo Vilniaus apskrities VPK KPV 2021-11-26 raštą
Nr. 10-S-35012(1.46E-10), kuriuo pateikti Pareiškėjo prašymai ir atsakymai (kopijos) bei paaiškinamai:

4.1. „[…] 2020-12-01 Vilniaus aps. VPK buvo gautas X prašymas (reg. Nr. 10- AP-10085) „Dėl leidimo susipažinti su administracinio nusižengimo ROIK 20125823714 vaizdo įrašu“. 2021-01-21 X paštu, adresu: <…>, Vilnius, buvo išsiųstas atsakymas (reg. Nr. 10-S-2375(1.46E-10)) „Dėl vaizdo įrašo“, kuriame nurodytas laikas, kada būtų galima susipažinti su vaizdo įrašu. X sutartu laiku peržiūrėti vaizdo įrašo neatvyko ir apie neatvykimo priežastį neinformavo.[…]“;

4.2. „[…] 2021-08-05 Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdyboje buvo gautas X prašymas (reg. Nr. 10-AP-8117) „Dėl administracinio nusižengimo
ROIK 20125823714 medžiagos pateikimo susipažinti“. 2021-08-16 X paštu, adresu: <…>, Vilnius, buvo išsiųstas atsakymas (reg. Nr. 10-S-25205(1.39E-10)) „Dėl atsakymo į pateiktą prašymą“, kuriuo jis buvo informuotas, kad vaizdo įrašo pateikti nėra galimybės dėl praėjusio saugojimo termino. 2021-09-30 laiškas buvo grąžintas iš pašto į Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdybą kaip neatsiimtas.

Informuojame, kad vadovaujantis Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-963 „Dėl Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“, vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti duomenys saugomi iki 60 dienų. […]“;

4.3. „[…] Administracinių nusižengimų registro duomenimis, X administracinio nusižengimo ROIK 20125823714 neskundė, į teismą nesikreipė. Pažymime, kad 2020-12-04 administracinis nurodymas įvykdytas, t. y. sumokėta 10 eurų bauda.

 

Tyrimui reikšmingi teisės aktai

 

 1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […] 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]“;

11 straipsnis. Prašymų ir skundų administraciniam sprendimui priimti pateikimas ir nagrinėjimas – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles. […].3. Prašymas ar skundas viešojo administravimo subjekto vadovo arba jo įgalioto pareigūno ar valstybės tarnautojo, kito įstatymų nustatytą specialų statusą turinčio fizinio asmens sprendimu gali būti nenagrinėjamas, jeigu: 1) nėra galimybės prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumo;[…]  4. Jeigu viešojo administravimo subjektas pagal kompetenciją negali spręsti prašyme ar skunde išdėstytų klausimų ar priimti administracinės procedūros sprendimo dėl prašyme ar skunde išdėstyto klausimo, jis jo nenagrinėja ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos persiunčia jį kompetentingam viešojo administravimo subjektui, ir apie tai praneša asmeniui. Jeigu nėra kito viešojo administravimo subjekto, kuriam galėtų būti perduotas nagrinėti pagal kompetenciją prašymas ar skundas, viešojo administravimo subjektas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo ar skundo gavimo dienos apie tai praneša asmeniui, paaiškindamas jo prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis.“

 

 1. Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 (Taisyklės):

25 punktas – „Prašymai, išskyrus prašymus, į kuriuos, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, galima atsakyti tą pačią darbo dieną, turi būti išnagrinėjami per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje dienos“;

35 punktas – „Atsakymai į prašymus parengiami atsižvelgiant į jo turinį: 35.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą – išduoti dokumentą, jo kopiją, nuorašą ar išrašą, patvirtinantį tam tikrą juridinį faktą, – atsakoma suteikiant prašomą administracinę paslaugą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.2. į prašymą pateikti institucijos turimą informaciją atsakoma pateikiant prašomą informaciją Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nustatyta tvarka arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą – atsakoma pateikiant atitinkamo priimto dokumento kopiją, išrašą ar nuorašą arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys; 35.4. į kitus prašymus – atsakoma laisva forma arba nurodomos atsisakymo tai padaryti priežastys“;

38 punktas – „Atsakyme, kuriame nurodomos atsisakymo suteikti prašomą administracinę paslaugą, informaciją, priimti administracinį sprendimą priežastys, arba institucijos siunčiamame pranešime apie asmens prašymo ar skundo nenagrinėjimo priežastis asmuo ar jo atstovas turi būti informuojamas apie tokio atsakymo apskundimo tvarką, nurodant institucijos (-ų), kuriai (-ioms) gali būti paduotas skundas, pavadinimą (-us) ir adresą (-us), taip pat terminą (-us), per kurį (-iuos) gali būti pateiktas skundas. Persiunčiant prašymą ar skundą nagrinėti kitai kompetentingai institucijai ir informuojant apie tai asmenį ar jo atstovą, pranešime asmeniui nurodyti minėtos apskundimo tvarkos nereikia.“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau vadinama ir – LVAT) 2012-03-01 nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…]. Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. gegužės 11 d., 2004 m. gruodžio 13 d. nutarimai, 2004 m. lapkričio 5 d. išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. gegužės 31 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A10-655/2005). Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 1 straipsnyje, apibrėžiančiame aptariamo įstatymo paskirtį, nustatyta, jog šis įstatymas sudaro prielaidas įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatą, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms; nustato viešojo administravimo principus, viešojo administravimo sritis, viešojo administravimo subjektų sistemą ir administracinės procedūros organizavimo pagrindus; garantuoja asmenų teisę apskųsti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, taip pat teisę į įstatymais pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimą; įtvirtina kitas asmenų ir viešojo administravimo subjektų teises ir pareigas viešojo administravimo srityje. Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Pareiškėjas Skunde Seimo kontrolieriui pranešė, kad 2020 m. lapkričio 21 d. buvo surašytas administracinio nusižengimo protokolas, todėl 2020-12-01 kreipėsi į policiją prašydamas leisti susipažinti su administracinio nusižengimo bylos medžiaga, tačiau su vaizdo medžiaga susipažinti nebuvo leista. Pareiškėjas pakartotinai 2021-08-05 kreipėsi į Vilniaus apskrities VPK KPV prašydamas leisti susipažinti su administracinės bylos vaizdo medžiaga, tačiau atsakymo taip ir nesulaukė.

 

 1. Vadovaujantis teisės aktais bei remiantis teismų praktika, nagrinėdama asmenų prašymus ir skundus Vilniaus apskrities VPK KPV, kaip viešojo administravimo subjektas, privalo laikytis įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo principų (šios pažymos 5 punktas).

LVAT savo praktikoje pabrėžia, kad valstybės institucijos turi veikti kaip bonus pater familias, t. y. apdairiai ir rūpestingai (2013 m. gruodžio 2 d. nutartis administracinėje byloje
Nr. A520-2473/2013), turi aktyviai atlikti pozityvias pareigas, viena kurių – teikti visapusišką informaciją, susijusią su skundo ar prašymo nagrinėjimu (žr. 2015 m. liepos 31 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1547-502/2015).

Pastebėtina, jog teismų praktikoje akcentuojama valstybės institucijų pareiga informuoti besikreipiančiuosius kildinama iš gero administravimo principo, kuriuo įgyvendinamas konstitucinis imperatyvas – valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

VAĮ 11 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas 2020-12-01 kreipėsi Vilniaus aps.

VPK prašydamas leisti susipažinti su administracinės bylos vaizdo medžiaga. 2021-01-21 Pareiškėjui paštu, adresu <…>, Vilnius, buvo išsiųstas atsakymas (reg.
Nr. 10-S-2375(1.46E-10)) „Dėl vaizdo įrašo“, kuriame nurodytas laikas, kada būtų galima susipažinti su vaizdo įrašu. Pareiškėjas sutartu laiku peržiūrėti vaizdo įrašo neatvyko ir apie neatvykimo priežastį neinformavo.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Vilniaus aps. VPK pareigūnai, gavę Pareiškėjo
2020-12-01prašymą, pateikė Pareiškėjui atsakymą ir sudarė galimybę susipažinti su vaizdo medžiaga, tačiau pats Pareiškėjas šia galimybe nepasinaudojo.

 

 1. Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad 2021-08-05 Vilniaus aps. VPK Kelių policijos valdyboje buvo gautas Pareiškėjo pakartotinas prašymas dėl galimybės susipažinti su administracinio nusižengimo vaizdo medžiaga. Kaip Seimo kontrolierių informavo Vilniaus aps. VPK, Pareiškėjui 2021-08-16 paštu, adresu <…>, Vilnius, buvo išsiųstas atsakymas (reg. Nr. 10-S-25205(1.39E-10)), kuriuo jis buvo informuotas, kad vaizdo įrašo pateikti nėra galimybės dėl pasibaigusio saugojimo termino. Pagal Vilniaus aps. VPK informaciją, 2021-09-30 laiškas buvo grąžintas iš pašto į Vilniaus aps. VPK kaip neatsiimtas.

Pažymėtina, kad, vadovaujantis Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 5-V-963 „Dėl Vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuotų vaizdo duomenų tvarkymo policijos įstaigose taisyklių patvirtinimo“, vaizdo stebėjimo priemonėmis užfiksuoti duomenys saugomi iki 60 dienų.

Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Vilniaus aps. VPK pareigūnai tinkamai išnagrinėjo Pareiškėjo prašymus, Pareiškėjui pateikė jo kreipimosi turinį atitinkančius atsakymus, tačiau pats Pareiškėjas nesiėmė aktyvių veiksmų susipažinti su vaizdo medžiaga, bei nepasiėmė pateikto atsakymo iš pašto skyriaus.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra nepagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia:

X skundą dėl Vilniaus aps. VPK pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu kreipimųsi nagrinėjimu, atmesti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                        Augustinas Normantas